ZELF­CON­TRO­LE EN VEI­LI­GER GEBRUIKHier tips en info om je gebruik van tina en ande­re chems onder con­tro­le te houden.


Hoe zorg je ervoor dat seks op chems posi­tief blijft?


Tina is een van krach­tig­ste sti­mu­le­ren­de mid­de­len op de Neder­land­se drugsmarkt.
Zelf­con­tro­le over hoe, hoe­veel en hoe vaak je gebruikt vraagt de nodi­ge discipline.
Zeker bij tina kan het een enor­me uit­da­ging zijn.


Toch zijn er veel manie­ren om je gebruik onder con­tro­le en seks bevre­di­gend te houden.
Zo kun je van tevo­ren met jezelf afspre­ken hoe­veel en vaak je gebruikt.


Hier­on­der tips en tricks voor meer zelfcontrole.
Veel van deze tips komen uit de gaysce­ne en zijn geba­seerd op erva­rin­gen van man­nen die tina gebrui­ken en de valkui­len kennen.
1. Stel jezelf vragen
2. Gebruiks­tech­niek
3. Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omgeving
4. Tijds­li­miet
5. Niet te vaak gebruiken
6. Hoe­veel­heid
7. Heb ook seks zon­der tina
8. Onder­houd je soci­aal netwerk
9. Zelf­me­di­ca­tie
10. Cra­ving
1. Stel jezelf vragen

Er zijn ver­schil­len­de rede­nen waar­om man­nen zich aan­ge­trok­ken voe­len tot tina.
Hoe meer tina gebruikt wordt om met nega­tie­ve of onge­mak­ke­lij­ke gevoe­lens om te gaan, hoe gro­ter het risi­co dat je steeds meer gaat gebrui­ken en uit­ein­de­lijk afhan­ke­lijk raakt.


❗ Tips & Tricks - Stel jezelf bij­voor­beeld de vol­gen­de vragen:

 • Waar­om neem ik nu juist tina?
 • Heb ik ach­ter­lig­gen­de behoef­ten die ook op een ande­re manier bevre­digd kun­nen worden?2. Gebruiks­tech­niek

Hoe je het mid­del gebruikt, bepaalt hoe snel en sterk je de effec­ten voelt.
Als je slamt, komt de vol­le­di­ge con­cen­tra­tie chems in zeer kor­te tijd in je bloedbaan.
Dit geeft vrij­wel direct de sterk­ste rush, maar ook de hard­ste crash en de mees­te craving.
Man­nen die slam­men lopen het groot­ste risi­co om afhan­ke­lijk te raken.


❗ Tips & Tricks - Gebruikstechniek:

 • Weeg de voor- en nade­len af van de manier waar­op je gebruikt.
  Ster­ker en hef­ti­ger is niet auto­ma­tisch beter.
 • Begin lie­ver met snui­ven of roken dan met slam­men of bootybumpen.
  Als je een­maal het pla­fond bereikt, is het las­ti­ger terug­gaan naar een min­der inten­se gebruikstechniek.3. Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omgeving

Als je je tot vas­te seks­part­ners beperkt, is het mak­ke­lij­ker je gebruik bin­nen je eigen gren­zen te houden.
Ook leidt een ont­span­nen omge­ving eer­der tot bete­re seks.
Bij ano­nie­me of open seks­fees­ten is de kans gro­ter dat je je gren­zen over­schrijdt en lan­ger door­gaat of meer gebruikt.
Ver­trouw­de seks­part­ners hou­den meer reke­ning met elkaar.


❗ Tips & Tricks - Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omgeving:

 • Gebruik chems bij voor­keur alleen bij seks met man­nen die je kent, en met wie je zon­der chems ook een goe­de ver­stand­hou­ding hebt.
 • Als je expe­ri­men­teert met nieu­we mid­de­len, doe dit dan met bekenden.
 • Gebruik in een ver­trouw­de omge­ving, thuis of bij men­sen die je kent.4. Tijds­li­miet

Nach­ten door­ha­len leidt zel­den tot een bete­re sekservaring.
Daar­en­te­gen heb je wel eer­der last van nega­tie­ve effec­ten als para­noia, uit­put­ting en uitdroging.
Het stel­len van een tijds­li­miet aan de date helpt de seks op chems leuk te houden.
Door­dat je min­der lang je lichaam en geest uit­put, heb je daar­na ook min­der last van de come down of craving.


❗ Tips & Tricks - Tijdslimiet:

 • Speek met jezelf van tevo­ren een tijd af. Bij­voor­beeld maxi­maal 12 uur op een seks­da­te of niet meer dan 1 nacht overslaan.
 • Deel deze afspraak voor­af met je sekspartner(s).
 • Zet een alarm op je mobiel om je te her­in­ne­ren aan je voornemen.
 • Vraag een vriend je te bel­len of te appen als stok ach­ter de deur.5. Niet te vaak gebruiken

Hoe vaker je gebruikt, hoe meer kans je hebt om afhan­ke­lijk te raken.
Wees alert als de chems­ex­ses­sies regel­ma­ti­ger wor­den en elk week­end een beet­je eer­der beginnen.
Neem genoeg tijd om tus­sen­door te herstellen.
Als chems tij­dens de seks van­zelf­spre­kend wor­den heb je steeds meer extre­me prik­kels nodig om dezelf­de kick te ervaren.


Als je het aan­tal seks­ses­sies op tina beperkt, blijft het enigs­zins spe­ci­aal en haal je het maxi­ma­le genot uit je gebruik.
Voor­kom dat seks onder invloed van tina een van de belang­rijk­ste bezig­he­den in je leven wordt en blijf ande­re din­gen doen.


Door­dat tina lang door­werkt en direct op je neu­ro­trans­mit­ters werkt is het scha­de­lij­ker voor de her­se­nen dan veel ande­re middelen.
De her­se­nen heb­ben ook lan­ger nodig om te her­stel­len dan bij veel ande­re chems.


❗ Tips & Tricks - Niet te vaak gebruiken:

 • Plan echt maxi­maal eens per 6 weken een seks­ses­sie met tina, lie­ver min­der vaak.
 • Maak in de ove­ri­ge week­en­den ande­re plan­nen zodat je niet in de ver­lei­ding komt.
 • Als je tus­sen­door toch wil gebrui­ken bij de seks, neem dan geen tina.
 • Ga voor jezelf na wat voor jou ver­lei­din­gen en trig­gers zijn.
  In wat voor situ­a­tie zou je je eigen grens over gaan?
  Wat kun je doen om dat te voorkomen?
  Pro­beer trig­gers in het moment te herkennen.6. Hoe­veel­heid

Net als de gebruiks­fre­quen­tie kan ook de dose­ring onge­merkt oplopen.
Op den duur geeft je oude dosis niet meer het­zelf­de effect.
Het ver­lan­gen naar die fan­tas­ti­sche erva­ring trig­gert je om steeds meer te nemen.
Stel jezelf een maximum.
Als je dit niet van tevo­ren met jezelf afspreekt, is het mak­ke­lijk om in het moment mee­ge­sleept te worden.


❗ Tips & Tricks - Hoeveelheid:

 • Bedenk van tevo­ren hoe­veel chems je maxi­maal wil gebrui­ken tij­dens een seksfeest.
 • Bespreek voor de seks met je sekspartner(s) hoe­veel je maxi­maal wilt gebruiken.
 • Houd je aan deze afspraak met jezelf en vraag je part­ners om je erop aan te spre­ken als je toch meer wilt gebruiken.
 • Als je je eigen drugs mee­neemt: neem dan niet meer mee dan je wilt gebrui­ken en ga niet bij­be­stel­len als het op is.7. Heb ook seks zon­der tina

Chems als tina wor­den om uit­een­lo­pen­de rede­nen gebruikt tij­dens de seks.
Voor som­mi­ge man­nen is het een span­nend extraatje dat ze zich­zelf zo nu en dan gunnen.
Voor ande­ren is het een life­sty­le gewor­den en de eni­ge manier waar­op ze nog seks wil­len, of kun­nen hebben.
Seks op tina is vaak zo intens en over­wel­di­gend dat ande­re vor­men van seks veel min­der of totaal niet meer aan­trek­ke­lijk kun­nen voelen.


Tina maakt zo veel dop­ami­ne vrij dat de eufo­rie van alle ande­re seks­er­va­rin­gen in het niet lij­ken te vallen.
Veel regel­ma­ti­ge gebrui­kers erva­ren een ver­min­derd libi­do als ze niet op de tina zijn.
Ook zeg­gen deze man­nen steeds extre­me­re prik­kels nodig te heb­ben om opge­won­den te raken.
Som­mi­gen heb­ben al zo lang geen seks meer zon­der tina gehad dat ze het zich niet eens meer kun­nen voorstellen.


Hoe vaker en inten­ser je tina gebruikt tij­dens seks, hoe ster­ker die con­nec­tie in je bele­ving en her­se­nen wordt.
Voor veel man­nen is seks een belang­rijk onder­deel van hun leven.
Zin in seks leidt dan auto­ma­tisch tot zin in tina.
De her­sen­pa­den die seks met tina asso­ci­ë­ren wor­den steeds die­per en ver­gro­ten zo de kans dat je afhan­ke­lijk wordt.


❗ Tips & Tricks - Sex zon­der tina:

 • Plan echt maxi­maal eens per 6 weken seks onder invloed van tina, liefst min­der regelmatig.
 • Ga bij jezelf regel­ma­tig na waar­om je tina, chems en seks combineert.
  Kun je de din­gen die je in seks op tina zoekt ook op een ander manier vinden?
 • Heb regel­ma­tig seks zon­der chems te gebruiken.
  En kies af en toe voor ande­re chems dan tina.
  Door ook seks zon­der tina te blij­ven heb­ben, wordt dat min­der snel iets wat onvoor­stel­baar wordt.
  Hier­door zal seks niet auto­ma­tisch tot gebruik van tina leiden.
  Ook al is het veel min­der intens, mis­schien kun je er ande­re din­gen in vinden.
 • Pro­beer genot te vin­den in de sub­tie­le­re kan­ten van seks.
  Echt aan­dacht heb­ben voor de ander en jezelf, bewust zijn van al je zin­tui­gen, intimiteit.8. Onder­houd je soci­aal netwerk

Chems­fees­ten kun­nen zo bevrij­dend en opwin­dend voe­len, dat je het liefst al je vrije tijd daar zou doorbrengen.
Soms gaat dit ten kos­te van ande­re soci­a­le con­tac­ten bui­ten je seksnetwerk.
Hier­door kan je op den duur geï­so­leerd raken van de wereld bui­ten de seksfeesten.
Iso­la­tie van het ‘dage­lijk­se’ leven draagt op den duur bij aan een­zaam­heid en het ont­wik­ke­len van afhankelijkheid.


❗ Tips & Tricks - Onder­houd je soci­aal netwerk:

 • Onder­houd con­tact met vrien­den, ken­nis­sen of fami­lie bui­ten de seksscene.
 • Plan vol­doen­de soci­a­le acti­vi­tei­ten die aflei­ding en ont­span­ning geven.
  Dat kan cra­ving tegen­gaan en je hori­zon verbreden.
 • Plan deze soci­a­le acti­vi­tei­ten het liefst op de dagen waar­op je anders mis­schien naar een seks­feest zou gaan.9. Zelf­me­di­ca­tie

De grens tus­sen recre­a­tief en pro­ble­ma­tisch drug­ge­bruik is niet altijd even duidelijk.


Soms wor­den chems op een seks­da­te gebruikt om de nega­tie­ve effec­ten van gebruik niet te voe­len of om met onge­mak­ke­lij­ke emo­ties om te gaan.
Nog een hit tina om de uit­put­ting niet te voelen.
Of om je op je gemak te voe­len op een feest waar je nie­mand kent.


Bui­ten de seks­da­tes om kan het ook ver­lei­de­lijk zijn chems te gebruiken.
Een klein dop­je G om in slaap te vallen.
Een klein pijp­je tina roken om na een hef­tig week­end toch op je werk te ver­schij­nen of een eten­tje met een bezorg­de vriend door te komen.


❗ Tips & Tricks - Zelfmedicatie:

 • Wees je bewust van je beweeg­re­de­nen voor gebruik.
 • Gebruik geen chems tus­sen seks­da­tes door om met de gevol­gen van je gebruik om te gaan.
 • Houd reke­ning met de come down effecten.
 • Accep­teer dat door­ha­len op chems ervoor zorgt dat je je dagen­lang niet goed voelt.
  Los deze gevol­gen niet op door chems te nemen.10. Cra­ving

Veel man­nen heb­ben tij­dens de come down, of zelfs nog lang daar­na een intens ver­lan­gen om meer tina te gebruiken.
De cra­ving is veel ster­ker dan bij ande­re mid­de­len en kan lang aanhouden.
Als je hier­aan toe­geeft zal je gebruik snel toe­ne­men en kun je de con­tro­le over je gebruik verliezen.


Cra­ving wordt mede ver­oor­zaakt door­dat de nor­ma­le her­sen­ac­ti­vi­teit door het gebruik is ver­stoord en de her­se­nen ont­re­geld zijn.
Dit geldt zeker in de peri­o­de vlak na gebruik.
Ook het erva­ren van nega­tie­ve na-effec­ten en de wens deze gevoe­lens te onder­druk­ken dra­gen bij aan craving.


Er zijn veel trig­gers die je kun­nen ver­lei­den om meer te gebruiken.
Trig­gers kun­nen van alles zijn.
Denk aan onpret­ti­ge emo­ties zoals onze­ker­heid of stress.
Maar ook het zien van naal­den, chems of por­no of het chat­ten op datingapps kun­nen cra­ving geven.


❗ Tips & Tricks - Craving:

 • Zoek aflei­ding, doe din­gen die ont­span­nen of zorg dat je iets te doen hebt.
 • Zorg dat je geen chems in huis hebt zodat je je daar niet aan kan vergrijpen.
 • Ga niet op datingapps en kijk geen por­no als je in je come down zit.
  Bezig zijn met seks kan je trek in chems versterken.
 • Als je cra­ving hebt, erken dit dan.
  Pro­beer te ach­ter­ha­len wat je voelt.
  Adem diep ter­wijl je dit doet.
 • Rea­li­seer je dat gevoe­lens van cra­ving ook weer voor­bij gaan.
  Stel je voor dat het een golf is die over je heen rolt en ver­vol­gens op het strand uit­een spat.
 • Stel bij ster­ke cra­ving je keus om te gebrui­ken met 5 minu­ten uit.
  Neem die tijd om af te wegen of je het echt wilt en wat de moge­lij­ke con­se­quen­ties zijn. Als je daar­na toch wilt gebrui­ken, is het ten­min­ste een bewus­te keus.