ZELF­CON­TRO­LE EN VEI­LI­GER GEBRUIK


Hier tips en info om je gebruik van tina en ande­re chems onder con­tro­le te hou­den.

Hoe zorg je ervoor dat seks op chems posi­tief blijft?

Tina is een van krach­tig­ste sti­mu­le­ren­de mid­de­len op de Neder­land­se drugs­markt.
Zelf­con­tro­le over hoe, hoe­veel en hoe vaak je gebruikt vraagt de nodi­ge dis­ci­pli­ne.
Zeker bij tina kan het een enor­me uit­da­ging zijn.

Toch zijn er veel manie­ren om je gebruik onder con­tro­le en seks bevre­di­gend te hou­den.
Zo kun je van tevo­ren met jezelf afspre­ken hoe­veel en vaak je gebruikt.

Hier­on­der tips en tricks voor meer zelf­con­tro­le.
Veel van deze tips komen uit de gaysce­ne en zijn geba­seerd op erva­rin­gen van man­nen die tina gebrui­ken en de valkui­len ken­nen.


1. Stel jezelf vra­gen
2. Gebruiks­tech­niek
3. Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omge­ving
4. Tijds­li­miet
5. Niet te vaak gebrui­ken
6. Hoe­veel­heid
7. Heb ook seks zon­der tina
8. Onder­houd je soci­aal net­werk
9. Zelf­me­di­ca­tie
10. Cra­ving


1. Stel jezelf vra­gen

Er zijn ver­schil­len­de rede­nen waar­om man­nen zich aan­ge­trok­ken voe­len tot tina.
Hoe meer tina gebruikt wordt om met nega­tie­ve of onge­mak­ke­lij­ke gevoe­lens om te gaan, hoe gro­ter het risi­co dat je steeds meer gaat gebrui­ken en uit­ein­de­lijk afhan­ke­lijk raakt.

❗ Tips & Tricks - Stel jezelf bij­voor­beeld de vol­gen­de vra­gen:


2. Gebruiks­tech­niek

Hoe je het mid­del gebruikt, bepaalt hoe snel en sterk je de effec­ten voelt.
Als je slamt, komt de vol­le­di­ge con­cen­tra­tie chems in zeer kor­te tijd in je bloed­baan.
Dit geeft vrij­wel direct de sterk­ste rush, maar ook de hard­ste crash en de mees­te cra­ving.
Man­nen die slam­men lopen het groot­ste risi­co om afhan­ke­lijk te raken.

❗ Tips & Tricks - Gebruiks­tech­niek:


3. Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omge­ving

Als je je tot vas­te seks­part­ners beperkt, is het mak­ke­lij­ker je gebruik bin­nen je eigen gren­zen te hou­den.
Ook leidt een ont­span­nen omge­ving eer­der tot bete­re seks.
Bij ano­nie­me of open seks­fees­ten is de kans gro­ter dat je je gren­zen over­schrijdt en lan­ger door­gaat of meer gebruikt.
Ver­trouw­de seks­part­ners hou­den meer reke­ning met elkaar.

❗ Tips & Tricks - Vast Seks­net­werk en ver­trouw­de omge­ving:


4. Tijds­li­miet

Nach­ten door­ha­len leidt zel­den tot een bete­re seks­er­va­ring.
Daar­en­te­gen heb je wel eer­der last van nega­tie­ve effec­ten als para­noia, uit­put­ting en uit­dro­ging.
Het stel­len van een tijds­li­miet aan de date helpt de seks op chems leuk te hou­den.
Door­dat je min­der lang je lichaam en geest uit­put, heb je daar­na ook min­der last van de come down of cra­ving.

❗ Tips & Tricks - Tijds­li­miet:


5. Niet te vaak gebrui­ken

Hoe vaker je gebruikt, hoe meer kans je hebt om afhan­ke­lijk te raken.
Wees alert als de chems­ex­ses­sies regel­ma­ti­ger wor­den en elk week­end een beet­je eer­der begin­nen.
Neem genoeg tijd om tus­sen­door te her­stel­len.
Als chems tij­dens de seks van­zelf­spre­kend wor­den heb je steeds meer extre­me prik­kels nodig om dezelf­de kick te erva­ren.

Als je het aan­tal seks­ses­sies op tina beperkt, blijft het enigs­zins spe­ci­aal en haal je het maxi­ma­le genot uit je gebruik.
Voor­kom dat seks onder invloed van tina een van de belang­rijk­ste bezig­he­den in je leven wordt en blijf ande­re din­gen doen.

Door­dat tina lang door­werkt en direct op je neu­ro­trans­mit­ters werkt is het scha­de­lij­ker voor de her­se­nen dan veel ande­re mid­de­len.
De her­se­nen heb­ben ook lan­ger nodig om te her­stel­len dan bij veel ande­re chems.

❗ Tips & Tricks - Niet te vaak gebrui­ken:


6. Hoe­veel­heid

Net als de gebruiks­fre­quen­tie kan ook de dose­ring onge­merkt oplo­pen.
Op den duur geeft je oude dosis niet meer het­zelf­de effect.
Het ver­lan­gen naar die fan­tas­ti­sche erva­ring trig­gert je om steeds meer te nemen.
Stel jezelf een maxi­mum.
Als je dit niet van tevo­ren met jezelf afspreekt, is het mak­ke­lijk om in het moment mee­ge­sleept te wor­den.

❗ Tips & Tricks - Hoe­veel­heid:


7. Heb ook seks zon­der tina

Chems als tina wor­den om uit­een­lo­pen­de rede­nen gebruikt tij­dens de seks.
Voor som­mi­ge man­nen is het een span­nend extraatje dat ze zich­zelf zo nu en dan gun­nen.
Voor ande­ren is het een life­sty­le gewor­den en de eni­ge manier waar­op ze nog seks wil­len, of kun­nen heb­ben.
Seks op tina is vaak zo intens en over­wel­di­gend dat ande­re vor­men van seks veel min­der of totaal niet meer aan­trek­ke­lijk kun­nen voe­len.

Tina maakt zo veel dop­ami­ne vrij dat de eufo­rie van alle ande­re seks­er­va­rin­gen in het niet lij­ken te val­len.
Veel regel­ma­ti­ge gebrui­kers erva­ren een ver­min­derd libi­do als ze niet op de tina zijn.
Ook zeg­gen deze man­nen steeds extre­me­re prik­kels nodig te heb­ben om opge­won­den te raken.
Som­mi­gen heb­ben al zo lang geen seks meer zon­der tina gehad dat ze het zich niet eens meer kun­nen voor­stel­len.

Hoe vaker en inten­ser je tina gebruikt tij­dens seks, hoe ster­ker die con­nec­tie in je bele­ving en her­se­nen wordt.
Voor veel man­nen is seks een belang­rijk onder­deel van hun leven.
Zin in seks leidt dan auto­ma­tisch tot zin in tina.
De her­sen­pa­den die seks met tina asso­ci­ë­ren wor­den steeds die­per en ver­gro­ten zo de kans dat je afhan­ke­lijk wordt.

❗ Tips & Tricks - Sex zon­der tina:


8. Onder­houd je soci­aal net­werk

Chems­fees­ten kun­nen zo bevrij­dend en opwin­dend voe­len, dat je het liefst al je vrije tijd daar zou door­bren­gen.
Soms gaat dit ten kos­te van ande­re soci­a­le con­tac­ten bui­ten je seks­net­werk.
Hier­door kan je op den duur geï­so­leerd raken van de wereld bui­ten de seks­fees­ten.
Iso­la­tie van het ‘dage­lijk­se’ leven draagt op den duur bij aan een­zaam­heid en het ont­wik­ke­len van afhan­ke­lijk­heid.

❗ Tips & Tricks - Onder­houd je soci­aal net­werk:


9. Zelf­me­di­ca­tie

De grens tus­sen recre­a­tief en pro­ble­ma­tisch drug­ge­bruik is niet altijd even dui­de­lijk.

Soms wor­den chems op een seks­da­te gebruikt om de nega­tie­ve effec­ten van gebruik niet te voe­len of om met onge­mak­ke­lij­ke emo­ties om te gaan.
Nog een hit tina om de uit­put­ting niet te voe­len.
Of om je op je gemak te voe­len op een feest waar je nie­mand kent.

Bui­ten de seks­da­tes om kan het ook ver­lei­de­lijk zijn chems te gebrui­ken.
Een klein dop­je G om in slaap te val­len.
Een klein pijp­je tina roken om na een hef­tig week­end toch op je werk te ver­schij­nen of een eten­tje met een bezorg­de vriend door te komen.

❗ Tips & Tricks - Zelf­me­di­ca­tie:


10. Cra­ving

Veel man­nen heb­ben tij­dens de come down, of zelfs nog lang daar­na een intens ver­lan­gen om meer tina te gebrui­ken.
De cra­ving is veel ster­ker dan bij ande­re mid­de­len en kan lang aan­hou­den.
Als je hier­aan toe­geeft zal je gebruik snel toe­ne­men en kun je de con­tro­le over je gebruik ver­lie­zen.

Cra­ving wordt mede ver­oor­zaakt door­dat de nor­ma­le her­sen­ac­ti­vi­teit door het gebruik is ver­stoord en de her­se­nen ont­re­geld zijn.
Dit geldt zeker in de peri­o­de vlak na gebruik.
Ook het erva­ren van nega­tie­ve na-effec­ten en de wens deze gevoe­lens te onder­druk­ken dra­gen bij aan cra­ving.

Er zijn veel trig­gers die je kun­nen ver­lei­den om meer te gebrui­ken.
Trig­gers kun­nen van alles zijn.
Denk aan onpret­ti­ge emo­ties zoals onze­ker­heid of stress.
Maar ook het zien van naal­den, chems of por­no of het chat­ten op datingapps kun­nen cra­ving geven.

❗ Tips & Tricks - Cra­ving: