Naast zelf­con­tro­le zijn er genoeg moge­lijk­he­den om de nega­tie­ve gevol­gen van je gebruik te beperken.
Zowel op licha­me­lijk als op psy­chisch vlak.


❗ Basic tips:

 • Weet wat je gebruikt. Ver­diep je in de chems die je wilt gebrui­ken. Zo weet je beter wat je kan ver­wach­ten en wat te doen om de risico’s te beperken.
 • Koop niet zomaar bij een onbe­ken­de dealer.
 • Laat je chems tes­ten voor gebruik.
 • Rook of snuif eerst een beet­je voor je er een slam van zet. Zo weet je hoe sterk je chems zijn. Dit kan een over­do­sis voorkomen.
 • Gebruik nooit alleen. Dat is vei­li­ger in het geval er iets mis gaat.1. Voor­af sek­su­e­le gren­zen stellen
2. Com­bi­ge­bruik
3. Vei­li­ger Slammen
4. Booty bumpen
5. Chill­mo­ment­jes
6. Voch­tin­na­me
7. Voe­ding
8. Gebit
9. Tijd om te herstellen
10. Come down
11. Slaap
12. Psy­chi­sche klachten
13. Psy­cho­se
1. Voor­af sek­su­e­le gren­zen stellen

Een van de rede­nen waar­om veel man­nen zich aan­ge­trok­ken voe­len tot tina is dat ze zich met tina zelf­ver­ze­ker­der voe­len en meer aandurven.
Onder invloed van tina heb je soms seks-expe­ri­men­ten die je voor­heen nooit voor moge­lijk had gehouden.
Dit kan posi­tief en nega­tief uitpakken.
Het kan enorm bevrij­dend zijn ein­de­lijk eens iets te doen waar je al tij­den over gefan­ta­seerd hebt maar nooit durfde.


Het kan ech­ter ook een nega­tie­ve erva­ring zijn.
Door de drugs­high en groeps­druk kan je soms din­gen doen waar je ach­ter­af een slecht gevoel over hebt.
Door voor­af na te den­ken wat je pre­cies zoekt in sek­su­eel con­tact ver­hoog je de kans dat je dit ook vindt.
Ook doe je daar­door min­der snel din­gen waar je je later niet pret­tig bij voelt.


❗ Tips & Tricks - Voor­af sek­su­e­le gren­zen stellen:

 • Ga voor jezelf na wat je pre­cies zoekt in seks.
  Dit kan hel­pen, op het moment dat de keu­ze daar is, ster­ker in je schoe­nen te staan.
 • Bedenk wat je ‘soft limits’ zijn; din­gen die je onder bepaal­de voor­waar­de wel wil doen en wat de voor­waar­den zijn.
 • Bedenk ook wat voor jou ‘hard limits’ zijn; din­gen die je onder geen beding wilt doen.
 • Com­mu­ni­ceer je gren­zen voor je aan de seks begint met je sekspartner(s).2. Com­bi­ge­bruik

Com­bi­ne­ren met uppers zoals coca­ï­ne, mefe­dron, MDMA en XTC ver­groot de kans op over­ver­hit­ting, para­no­ï­de gevoe­lens en hart- en vaatproblemen.


Gebruik je vaak tina in com­bi­na­tie met GHB of GBL?
Neem dan een lage­re dosis GHB of GBL als je er geen tina bij gebruikt.
Het oppe­pen­de effect van tina ver­hoogt name­lijk je tole­ran­tie voor GHB en GBL.
Dezelf­de dosis zon­der tina leidt snel tot over­do­se­ring en out gaan.


Een beruch­te klacht bij tina-gebruik is de ‘crystal dick’, ofwel geen erec­tie kun­nen krijgen.
Om die reden com­bi­ne­ren man­nen nog­al eens met erectiemiddelen.
Weet dat de com­bi met tina extra belas­tend is voor het hart.
Als je dit ook nog com­bi­neert met pop­pers kun­nen er levens­ge­vaar­lij­ke situ­a­ties ontstaan.
Ver­mijd deze com­bi zeker als je al hart­pro­ble­men hebt.


Click hier voor ver­de­re com­bi­tips
3. Vei­li­ger Slammen

Van alle moge­lij­ke gebruiks­tech­nie­ken is in de ade­ren slam­men het meest risicovol.
Veel man­nen leren elkaar hoe te slammen.
Maar dat gebeurt niet altijd op de juis­te wij­ze, waar­door gevaar­lij­ke situ­a­ties kun­nen ontstaan.
Een goe­de slam­tech­niek kan veel pro­ble­men zoals abces­sen, infec­ties, blau­we plek­ken en blij­ven­de scha­de zoals kapot­te ade­ren voorkomen.


❗ Tips & Tricks - Vei­li­ger Slammen:

 • Slam voor de vei­lig­heid altijd met iemand in de buurt.
 • Leer zelf de juis­te tech­niek en zorg voor je eigen materiaal.
 • Gebruik bij slam­men een filter.
  Zo voor­kom je ver­stop­ping van de naald en bescha­di­ging van je aderen.
 • Spuit altijd in de rich­ting van het hart.
 • Gebruik ste­riel mate­ri­aal en deel niets. Lik nooit aan je naald.
 • Gebruik voor iede­re slam een nieu­we naald.
 • Wis­sel de injec­tie­plek regel­ma­tig af.
 • Druk na een slam de plek goed dicht met een ste­riel gaas­je zodat de ader zich snel kan herstellen.
 • Voor meer info en tips over slam­men, lees de fol­der: Slam­men, do’s & don’ts.4. Booty bumpen

Bij booty bum­pen wor­den chems met een spuit (zon­der naald) in de anus ingebracht.
Via de rec­tum­wand komen de chems in je bloedbaan.


Chems kun­nen het slijm­vlies in je rec­tum bescha­di­gen, waar­door soa’s mak­ke­lij­ker wor­den overgebracht.


❗ Tips & Tricks - Als je toch wil booty bumpen:

 • Wrijf nooit puur poe­der in de anus.
 • Los je chems altijd vol­le­dig op in warm water voor­dat je ze anaal inbrengt.
  Hoe meer water je gebruikt, hoe min­der de irritatie.
 • Wacht na booty bum­pen mini­maal 15 tot 30 minu­ten voor­dat je ana­le seks hebt. Onop­ge­los­te deel­tjes kun­nen door de fric­tie anders bloe­din­gen en bescha­di­gin­gen veroorzaken.5. Chill­mo­ment­jes

Onder invloed van chems kun je veel lan­ger door­gaan dan bij seks zon­der drugs.
Dit kan een behoor­lij­ke aan­slag zijn op lichaam en geest.
Daar­om is het goed om af en toe even te chil­len en op te laden.


❗ Tips & Tricks - Chillmomentjes:

 • Neem tij­dens lang­du­ri­ge seks­ses­sies regel­ma­tig een rustmoment.
 • Trek je tij­de­lijk terug uit het seksgebeuren.
 • Ga even naar bui­ten of zorg voor wat fris­se lucht.
 • Gebruik de pauze’s om te voe­len hoe het met je gaat.6. Voch­tin­na­me

Tina en veel ande­re uppers ver­ho­gen de lichaamstemperatuur.
Hier­door kun je behoor­lijk gaan zweten.
Tege­lij­ker­tijd onder­drukt tina het dorstgevoel.
Door de vol­le­di­ge focus op seks en het weg­val­len van de tijd ver­ge­ten veel man­nen vol­doen­de te drinken.


Uit­dro­ging en over­ver­hit­ting vor­men een reëel gevaar en kun­nen lei­den tot hevi­ge hoofd­pijn en ver­ward­heid en in ern­sti­ge geval­len orgaanschade.


❗ Tips & Tricks - Vochtinname:

 • Drink vol­doen­de om uit­dro­ging en over­ver­hit­ting te voorkomen.
 • Gemid­deld één glas per uur.
 • Drink het liefst water, thee, ener­gie­drank­jes of sap.
 • Ver­mijd alco­hol en koffie.
 • Zet wat fles­sen water neer op ver­schil­len­de plek­ken in de playroom.
 • Zet even­tu­eel een alarm in je tele­foon zodat je niet ver­geet te drinken.7. Voe­ding

Veel uppers en zeker tina nemen de eet­lust weg en geven een extreem dro­ge mond.
Hier­door heb je vaak geen trek of zin om te eten.
Als je lan­ge tijd niet eet, raak je snel­ler uit­ge­put en duurt het lan­ger om te herstellen.
Door niet of onvol­doen­de eten, voe­len veel man­nen zich tij­dens de come down licha­me­lijk zwak.
Door regel­ma­tig te eten blijf je enigs­zins op kracht en zul je je min­der snel zwak voelen.


❗ Tips & Tricks - Voeding:

 • Eet de dagen voor je seks­da­te goed om op kracht te komen.
 • Eet tij­dens de date regel­ma­tig klei­ne por­ties, ook als je geen trek hebt.
 • Denk bij­voor­beeld aan yog­hurt, fruit (bana­nen), smoot­hies, weight gai­ner, soep of eiwitshakes.
 • Haal vol­doen­de eten in huis, zodat je na je seks­da­te kan bijtanken.
 • Eet tij­dens de come down ook als je geen trek hebt.
  Dit ver­snelt het herstelproces.8. Gebit

Als je tina gebruikt, span­nen je kaak­spie­ren zich aan.
Door ver­vol­gens te knar­se­tan­den kun je onge­merkt scha­de aan je gebit krijgen.
Ook maak je door gebruik van uppers als tina min­der speek­sel aan, waar­door je gebit niet wordt beschermd tegen bacteriën.
Op ter­mijn leidt dit tot gaat­jes, tand­vlees­ont­ste­king of zelfs het ver­lies van tanden.


❗ Tips & Tricks - Gebit:

 • Neem een tan­den­bor­stel mee naar je sex­da­te om tus­sen­door even je tan­den te poetsen.
 • Neem af en toe een sui­ker­vrij kauw­gom­pje om speek­sel­aan­maak te stimuleren.
 • Poets en flos na je seks­da­te voor­dat je crasht.9. Tijd om te herstellen

Na een chemsex date is het belang­rijk vol­doen­de tijd te nemen om je weer hele­maal de oude te voelen.
Hoe lan­ger en inten­sie­ver je bent door­ge­gaan, hoe lan­ger dit duurt.


❗ Tips & Tricks - Tijd om te herstellen:

 • Houd bij het plan­nen van een seks­da­te reke­ning met de come down.
 • Plan de seks­da­te het liefst aan het begin van het weekend.
  Dan heb je de mees­te tijd om te her­stel­len voor­dat de nieu­we week begint.
 • Neem de dagen na gebruik een break van één tot meer­de­re dagen zon­der al te veel verplichtingen.
  Zo kun je mak­ke­lij­ker met de terug­slag omgaan.
 • Pak een beet­je bui­ten­lucht en doe wat lich­te licha­me­lij­ke activiteiten.10. Come down

De come down is de peri­o­de met­een na het gebruik van chems.
Door­gaan op tina en ande­re chems put je licha­me­lijk en gees­te­lijk uit.
Tij­dens de come down pro­beert het lichaam de balans te herstellen.


Dit gaat vaak gepaard met stem­mings­wis­se­lin­gen en een gevoel van tota­le uitputting.
Ook hoofd­pijn, para­noia, prik­kel­baar­heid en depres­si­vi­teit zijn vaak genoem­de klach­ten tij­dens de come down.
In ern­sti­ge geval­len kun­nen suï­ci­da­le gedach­ten opspelen.


Van alle mid­de­len pleegt tina de zwaar­ste aan­slag op lichaam en geest en geeft daar­door ook de hef­tig­ste come down.
Hoe­veel je gebruikt en hoe lang je door­gaat, bepaalt gro­ten­deels de come down.
Tij­dens de seks­da­te af en toe chil­len en genoeg eten en drin­ken kun­nen de come down verzachten.


De eer­ste drie dagen van je come down zijn over het alge­meen het zwaarst.
Vol­gens veel man­nen is de come down bij slam­men hef­ti­ger dan met roken.


Som­mi­ge man­nen zien de kater als iets dat erbij hoort en onder­gaan de kater gelaten.


❗ Tips & Tricks - Come down:

 • Neem vol­doen­de tijd om uit te rus­ten en bij te slapen.
 • Eet ook als je geen eet­lust hebt.
  Groen­ten, fruit en eiwit­ten, vet­te vis, noten.
  Drink veel water.
 • Zoek afleiding.
  Lichaams­be­we­ging in de bui­ten­lucht als je het kan opbrengen.
 • Ga een aan­tal dagen niet op je datingapps.
 • Sluit jezelf niet op.
  Nodig een goe­de vriend uit of ga op een rus­ti­ge visite.
 • Wees aar­dig tegen jezelf.11. Slaap

Tina sti­mu­leert de afgif­te van noradrenaline.
Deze stof wordt ook aan­ge­maakt als je in gevaar bent.
Hier­door krijg je ener­gie en wordt slaap onderdrukt.
Op tina kun je heel lang door­gaan zon­der dat je ver­moeid­heid voelt.
Soms wor­den hele nach­ten overgeslagen.
Dit leidt tot uit­ein­de­lijk tot tota­le uit­put­ting en kan ook psy­cho­ses triggeren.


Door­dat je rit­me is ver­stoord, kun je de dagen na gebruik moei­te heb­ben met slapen.
Hoe lan­ger je door­gaat, hoe gro­ter deze ont­re­ge­ling is en hoe lan­ger de klach­ten duren.


❗ Tips & Tricks - Slaap:

 • Plan genoeg tijd na een seks­feest om te rus­ten en je lichaam en geest de nodi­ge rust te geven.
 • Pro­beer je gebrui­ke­lij­ke slaap­rit­me met­een weer op te pakken.
 • Bedenk dat je ook rust als je niet slaapt.
  Blijf in bed lig­gen, ook als je niet kan slapen.12. Psy­chi­sche klachten

Veel man­nen heb­ben tij­dens de come down last van depres­sie­ve gevoe­lens, stem­mings­wis­se­lin­gen, prik­kel­baar­heid, con­cen­tra­tie­pro­ble­men en nervositeit.
In ern­sti­ge geval­len spe­len suï­ci­da­le gedach­ten op of wor­den zelfs zelf­moord­po­gin­gen ondernomen.


Deze psy­chi­sche klach­ten wor­den voor­na­me­lijk ver­oor­zaakt door­dat stof­fen in de her­se­nen zoals dop­ami­ne en sero­to­ni­ne totaal zijn opgebruikt.
De her­se­nen heb­ben tijd nodig om de balans te herstellen.
Hoe lan­ger en inten­ser je gebruikt, hoe lan­ger deze klach­ten aanhouden.
Slam­mers heb­ben een hef­ti­ge­re come down dan rokers of snuivers.
Ook de regel­maat van gebruik is van invloed.
Hoe vaker je gebruikt, hoe min­der tijd de her­se­nen heb­ben om goed te herstellen.


Man­nen kun­nen tij­dens de come down een nega­tief zelf­beeld krijgen.
Terug­kij­kend op het week­end vol seks en chems ziet alles er plots veel min­der roos­kleu­rig uit dan op het moment zelf.
Zeker als je je eigen gren­zen hebt over­schre­den, kan dit lei­den tot gevoe­lens als spijt, schuld of walging.


Chems en seks wor­den soms gebruikt om juist even ver­lost te zijn van gevoe­lens van angst of depressie.
Tij­dens de high voelt het vaak bevrijdend.
Maar de klap erna is des te groter.
Uit­ein­de­lijk zal je uit­spat­ting de psy­chi­sche klach­ten eer­der ver­zwa­ren dan verlichten.


❗ Tips & Tricks - Psy­chi­sche klachten:

 • Rea­li­seer je dat je nega­tie­ve gevoe­lens enorm ver­sterkt wor­den door het gebrek aan bepaal­de stof­fen in je her­se­nen en dus geen abso­lu­te waar­heid zijn.
 • Besef je dat de mees­te van deze gevoe­lens over gaan, of in ieder geval veel min­der intens worden.
  De come down is van tij­de­lij­ke aard en klaart weer op naar­ma­te je her­se­nen de balans herstellen.
 • Als je het kan opbren­gen ga dan naar buiten.
  Onder­neem acti­vi­tei­ten, wees onder de men­sen, ga sporten.
  Dit kan aflei­ding geven en hel­pen met herstel.
 • Zorg dat je naast chems en seks ook ande­re din­gen blijft doen die je vol­doe­ning en ont­span­ning geven.
 • Ver­mijd de vici­eu­ze cir­kel van gebruik, come down, depres­sie, zucht en opnieuw gebruiken.
  Dit leidt mak­ke­lijk tot een neer­waart­se spi­raal en afhankelijkheid.
 • Beperk het gebruik van uit­put­ten­de chems als tina en mefe­dron tot maxi­maal eens in de 6 weken.
  Dit geeft je her­se­nen tijd om de balans te herstellen.
  Deze mid­de­len vaker gebrui­ken ver­groot het risi­co op licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke klachten.
 • Vraag jezelf af waar­om je chems gebruikt.
  Hoe meer je het doet om nega­tie­ve gevoe­lens te ont­lo­pen, hoe gro­ter het risi­co dat je opeens niet meer zon­der kan.
  Psy­chi­sche klach­ten kun­nen erdoor verergeren.
 • Over­weeg hulp te zoe­ken als je ook zon­der chems last hebt van ang­sten, depres­sie of ande­re psy­chi­sche klachten.13. Psy­cho­se

Som­mi­ge man­nen erva­ren tij­dens of na gebruik van chems psy­cho­ti­sche symptomen.
Denk aan para­no­ï­de gedach­ten, waan­denk­beel­den of hallucinaties.
Deze klach­ten wor­den vaak ver­oor­zaakt door een com­bi­na­tie van slaap­ge­brek, uit­put­ting en gebruik.
Bij tina komen deze klach­ten rela­tief vaak voor.


Tij­dens de her­stel­da­gen nemen de klach­ten meest­al van­zelf af.
Bij door­ha­len of meer­de­re keren per week gebrui­ken houdt de psy­cho­se soms lan­ger aan en kun­nen de symp­to­men blij­ven opspelen.
Als je al eer­der psy­cho­ti­sche symp­to­men hebt gehad, is de kans gro­ter dat je hier bij tina-gebruik mee te maken krijgt.❗ Tips & Tricks - Heb jij last van psy­cho­ti­sche symptomen?

 • Rea­li­seer je dat het voor­na­me­lijk komt door­dat je tina hebt gebruikt, en niet van blij­ven­de aard is.
 • Als je nog in staat bent te her­ken­nen wat er gebeurt en enigs­zins con­tro­le hebt, zoek dan een rus­ti­ge omge­ving op met wei­nig prikkels.
 • Zoek even­tu­eel iemand op die je ver­trouwt en die op je kan letten.
 • Beperk in de toe­komst je gebruik en dosis en ga min­der lang door.


❗ Tips & Tricks - Is je seks­part­ner para­no­ï­de, ang­stig of psychotisch?

 • Com­mu­ni­ceer kalm en begripvol.
  Vaak helpt het iemand bij zijn voor­naam te noemen.
 • Hou hem in het hier en nu door rus­tig te praten.
 • Haal hem uit de seks­set­ting naar een rus­ti­ge omge­ving zon­der prikkels.
 • Fris­se bui­ten­lucht doet vaak wonderen.
 • Scha­kel licht, por­no, lap­top, muziek en tv-scherm uit.
 • Zeg nooit dat de bele­ving niet echt is.
  Dit kan een nega­tie­ve trig­ger zijn.
 • Word niet boos en ga dis­cus­sies uit de weg.
 • Laat de ander niet aan zijn lot over.
 • Als de toe­stand ver­er­gert, BEL 112 en wees open over het gebruik van chems.