Naast zelf­con­tro­le zijn er genoeg moge­lijk­he­den om de nega­tie­ve gevol­gen van je gebruik te beper­ken.
Zowel op licha­me­lijk als op psy­chisch vlak.

❗ Basic tips:


1. Voor­af sek­su­e­le gren­zen stel­len
2. Com­bi­ge­bruik
3. Vei­li­ger Slam­men
4. Booty bum­pen
5. Chill­mo­ment­jes
6. Voch­tin­na­me
7. Voe­ding
8. Gebit
9. Tijd om te her­stel­len
10. Come down
11. Slaap
12. Psy­chi­sche klach­ten
13. Psy­cho­se


1. Voor­af sek­su­e­le gren­zen stel­len

Een van de rede­nen waar­om veel man­nen zich aan­ge­trok­ken voe­len tot tina is dat ze zich met tina zelf­ver­ze­ker­der voe­len en meer aan­dur­ven.
Onder invloed van tina heb je soms seks-expe­ri­men­ten die je voor­heen nooit voor moge­lijk had gehou­den.
Dit kan posi­tief en nega­tief uit­pak­ken.
Het kan enorm bevrij­dend zijn ein­de­lijk eens iets te doen waar je al tij­den over gefan­ta­seerd hebt maar nooit durf­de.

Het kan ech­ter ook een nega­tie­ve erva­ring zijn.
Door de drugs­high en groeps­druk kan je soms din­gen doen waar je ach­ter­af een slecht gevoel over hebt.
Door voor­af na te den­ken wat je pre­cies zoekt in sek­su­eel con­tact ver­hoog je de kans dat je dit ook vindt.
Ook doe je daar­door min­der snel din­gen waar je je later niet pret­tig bij voelt.

❗ Tips & Tricks - Voor­af sek­su­e­le gren­zen stel­len:


2. Com­bi­ge­bruik

Com­bi­ne­ren met uppers zoals coca­ï­ne, mefe­dron, MDMA en XTC ver­groot de kans op over­ver­hit­ting, para­no­ï­de gevoe­lens en hart- en vaat­pro­ble­men.

Gebruik je vaak tina in com­bi­na­tie met GHB of GBL?
Neem dan een lage­re dosis GHB of GBL als je er geen tina bij gebruikt.
Het oppe­pen­de effect van tina ver­hoogt name­lijk je tole­ran­tie voor GHB en GBL.
Dezelf­de dosis zon­der tina leidt snel tot over­do­se­ring en out gaan.

Een beruch­te klacht bij tina-gebruik is de ‘crystal dick’, ofwel geen erec­tie kun­nen krij­gen.
Om die reden com­bi­ne­ren man­nen nog­al eens met erec­tie­mid­de­len.
Weet dat de com­bi met tina extra belas­tend is voor het hart.
Als je dit ook nog com­bi­neert met pop­pers kun­nen er levens­ge­vaar­lij­ke situ­a­ties ont­staan.
Ver­mijd deze com­bi zeker als je al hart­pro­ble­men hebt.

Click hier voor ver­de­re com­bi­tips


3. Vei­li­ger Slam­men

Van alle moge­lij­ke gebruiks­tech­nie­ken is in de ade­ren slam­men het meest risi­co­vol.
Veel man­nen leren elkaar hoe te slam­men.
Maar dat gebeurt niet altijd op de juis­te wij­ze, waar­door gevaar­lij­ke situ­a­ties kun­nen ont­staan.
Een goe­de slam­tech­niek kan veel pro­ble­men zoals abces­sen, infec­ties, blau­we plek­ken en blij­ven­de scha­de zoals kapot­te ade­ren voor­ko­men.

❗ Tips & Tricks - Vei­li­ger Slam­men:


4. Booty bum­pen

Bij booty bum­pen wor­den chems met een spuit (zon­der naald) in de anus inge­bracht.
Via de rec­tum­wand komen de chems in je bloed­baan.

Chems kun­nen het slijm­vlies in je rec­tum bescha­di­gen, waar­door soa’s mak­ke­lij­ker wor­den over­ge­bracht.

❗ Tips & Tricks - Als je toch wil booty bum­pen:


5. Chill­mo­ment­jes

Onder invloed van chems kun je veel lan­ger door­gaan dan bij seks zon­der drugs.
Dit kan een behoor­lij­ke aan­slag zijn op lichaam en geest.
Daar­om is het goed om af en toe even te chil­len en op te laden.

❗ Tips & Tricks - Chill­mo­ment­jes:


6. Voch­tin­na­me

Tina en veel ande­re uppers ver­ho­gen de lichaams­tem­pe­ra­tuur.
Hier­door kun je behoor­lijk gaan zwe­ten.
Tege­lij­ker­tijd onder­drukt tina het dorst­ge­voel.
Door de vol­le­di­ge focus op seks en het weg­val­len van de tijd ver­ge­ten veel man­nen vol­doen­de te drin­ken.

Uit­dro­ging en over­ver­hit­ting vor­men een reëel gevaar en kun­nen lei­den tot hevi­ge hoofd­pijn en ver­ward­heid en in ern­sti­ge geval­len orgaan­scha­de.

❗ Tips & Tricks - Voch­tin­na­me:


7. Voe­ding

Veel uppers en zeker tina nemen de eet­lust weg en geven een extreem dro­ge mond.
Hier­door heb je vaak geen trek of zin om te eten.
Als je lan­ge tijd niet eet, raak je snel­ler uit­ge­put en duurt het lan­ger om te her­stel­len.
Door niet of onvol­doen­de eten, voe­len veel man­nen zich tij­dens de come down licha­me­lijk zwak.
Door regel­ma­tig te eten blijf je enigs­zins op kracht en zul je je min­der snel zwak voe­len.

❗ Tips & Tricks - Voe­ding:


8. Gebit

Als je tina gebruikt, span­nen je kaak­spie­ren zich aan.
Door ver­vol­gens te knar­se­tan­den kun je onge­merkt scha­de aan je gebit krij­gen.
Ook maak je door gebruik van uppers als tina min­der speek­sel aan, waar­door je gebit niet wordt beschermd tegen bac­te­ri­ën.
Op ter­mijn leidt dit tot gaat­jes, tand­vlees­ont­ste­king of zelfs het ver­lies van tan­den.

❗ Tips & Tricks - Gebit:


9. Tijd om te her­stel­len

Na een chemsex date is het belang­rijk vol­doen­de tijd te nemen om je weer hele­maal de oude te voe­len.
Hoe lan­ger en inten­sie­ver je bent door­ge­gaan, hoe lan­ger dit duurt.

❗ Tips & Tricks - Tijd om te her­stel­len:


10. Come down

De come down is de peri­o­de met­een na het gebruik van chems.
Door­gaan op tina en ande­re chems put je licha­me­lijk en gees­te­lijk uit.
Tij­dens de come down pro­beert het lichaam de balans te her­stel­len.

Dit gaat vaak gepaard met stem­mings­wis­se­lin­gen en een gevoel van tota­le uit­put­ting.
Ook hoofd­pijn, para­noia, prik­kel­baar­heid en depres­si­vi­teit zijn vaak genoem­de klach­ten tij­dens de come down.
In ern­sti­ge geval­len kun­nen suï­ci­da­le gedach­ten opspe­len.

Van alle mid­de­len pleegt tina de zwaar­ste aan­slag op lichaam en geest en geeft daar­door ook de hef­tig­ste come down.
Hoe­veel je gebruikt en hoe lang je door­gaat, bepaalt gro­ten­deels de come down.
Tij­dens de seks­da­te af en toe chil­len en genoeg eten en drin­ken kun­nen de come down ver­zach­ten.

De eer­ste drie dagen van je come down zijn over het alge­meen het zwaarst.
Vol­gens veel man­nen is de come down bij slam­men hef­ti­ger dan met roken.

Som­mi­ge man­nen zien de kater als iets dat erbij hoort en onder­gaan de kater gela­ten.

❗ Tips & Tricks - Come down:


11. Slaap

Tina sti­mu­leert de afgif­te van nor­adre­na­li­ne.
Deze stof wordt ook aan­ge­maakt als je in gevaar bent.
Hier­door krijg je ener­gie en wordt slaap onder­drukt.
Op tina kun je heel lang door­gaan zon­der dat je ver­moeid­heid voelt.
Soms wor­den hele nach­ten over­ge­sla­gen.
Dit leidt tot uit­ein­de­lijk tot tota­le uit­put­ting en kan ook psy­cho­ses trig­ge­ren.

Door­dat je rit­me is ver­stoord, kun je de dagen na gebruik moei­te heb­ben met sla­pen.
Hoe lan­ger je door­gaat, hoe gro­ter deze ont­re­ge­ling is en hoe lan­ger de klach­ten duren.

❗ Tips & Tricks - Slaap:


12. Psy­chi­sche klach­ten

Veel man­nen heb­ben tij­dens de come down last van depres­sie­ve gevoe­lens, stem­mings­wis­se­lin­gen, prik­kel­baar­heid, con­cen­tra­tie­pro­ble­men en ner­vo­si­teit.
In ern­sti­ge geval­len spe­len suï­ci­da­le gedach­ten op of wor­den zelfs zelf­moord­po­gin­gen onder­no­men.

Deze psy­chi­sche klach­ten wor­den voor­na­me­lijk ver­oor­zaakt door­dat stof­fen in de her­se­nen zoals dop­ami­ne en sero­to­ni­ne totaal zijn opge­bruikt.
De her­se­nen heb­ben tijd nodig om de balans te her­stel­len.
Hoe lan­ger en inten­ser je gebruikt, hoe lan­ger deze klach­ten aan­hou­den.
Slam­mers heb­ben een hef­ti­ge­re come down dan rokers of snui­vers.
Ook de regel­maat van gebruik is van invloed.
Hoe vaker je gebruikt, hoe min­der tijd de her­se­nen heb­ben om goed te her­stel­len.

Man­nen kun­nen tij­dens de come down een nega­tief zelf­beeld krij­gen.
Terug­kij­kend op het week­end vol seks en chems ziet alles er plots veel min­der roos­kleu­rig uit dan op het moment zelf.
Zeker als je je eigen gren­zen hebt over­schre­den, kan dit lei­den tot gevoe­lens als spijt, schuld of wal­ging.

Chems en seks wor­den soms gebruikt om juist even ver­lost te zijn van gevoe­lens van angst of depres­sie.
Tij­dens de high voelt het vaak bevrij­dend.
Maar de klap erna is des te gro­ter.
Uit­ein­de­lijk zal je uit­spat­ting de psy­chi­sche klach­ten eer­der ver­zwa­ren dan ver­lich­ten.

❗ Tips & Tricks - Psy­chi­sche klach­ten:


13. Psy­cho­se

Som­mi­ge man­nen erva­ren tij­dens of na gebruik van chems psy­cho­ti­sche symp­to­men.
Denk aan para­no­ï­de gedach­ten, waan­denk­beel­den of hal­lu­ci­na­ties.
Deze klach­ten wor­den vaak ver­oor­zaakt door een com­bi­na­tie van slaap­ge­brek, uit­put­ting en gebruik.
Bij tina komen deze klach­ten rela­tief vaak voor.

Tij­dens de her­stel­da­gen nemen de klach­ten meest­al van­zelf af.
Bij door­ha­len of meer­de­re keren per week gebrui­ken houdt de psy­cho­se soms lan­ger aan en kun­nen de symp­to­men blij­ven opspe­len.
Als je al eer­der psy­cho­ti­sche symp­to­men hebt gehad, is de kans gro­ter dat je hier bij tina-gebruik mee te maken krijgt.

❗ Tips & Tricks - Heb jij last van psy­cho­ti­sche symp­to­men?
❗ Tips & Tricks - Is je seks­part­ner para­no­ï­de, ang­stig of psy­cho­tisch?