Ben je tot de con­clu­sie geko­men dat het tijd is om te stop­pen met tina?
Wees voor­be­reid, weet dan dat stop­pen met tina behoor­lijk zwaar kan zijn.
Zelf­stan­dig stop­pen vraagt moti­va­tie en dis­ci­pli­ne.
Vraag steun aan fami­lie, vrien­den of ande­ren die het­zelf­de heb­ben door­ge­maakt.

Stop­pen met tina is niet zozeer licha­me­lijk gevaar­lijk.
Maar op emo­ti­o­neel en psy­chisch vlak kom je zeker voor een uit­da­ging te staan.

Heb je een ver­le­den met psy­cho­ses, depres­sie of suï­ci­da­li­teit?
Dan is stop­pen onder pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding raad­zaam.
Wil je dat echt niet?
Zorg dan dat je dage­lijks con­tact hebt met iemand die je ver­trouwt.
Zoek hulp als het toch mis dreigt te gaan.
Als je anti­de­pres­si­va slikt, stop hier onder geen beding mee!

Ben je licha­me­lijk afhan­ke­lijk van dow­ners zoals GHB, GBL, alco­hol, benzo’s of opi­a­ten?
Stop nooit zomaar met het gebruik van dow­ners.
Zelf­stan­dig stop­pen is gevaar­lijk en kan zelfs fataal zijn.
Ga altijd naar een kli­niek om onder bege­lei­ding te stop­pen.

❗ Tips als je wil stop­pen:


Wat kun je ver­wach­ten?
Fase 1 – De crash
Fase 2 – De roze wolk
Fase 3 – De muur
Fase 4 – Aan­pas­sing
Fase 5 – Her­stel


Wat kun je ver­wach­ten?

Tina heeft gro­te invloed op de wer­king van je her­se­nen en de manier waar­op je din­gen beleeft.
Her­stel van je her­sen­che­mie en je oude zelf kost tijd.

Ter­wijl je her­stelt, zul je wel­licht een nieuw soort leven moe­ten opbou­wen.
Gun jezelf hier­voor wat tijd, dit gaat niet van de ene op de ande­re dag.

Hoe je het stop­pen ervaart en wan­neer je wat ervaart, is per­soon­lijk.
Hoe lang je gebruik­te, hoe­veel je gebruik­te, je leef­tijd en per­soon­lij­ke situ­a­tie spe­len hier­bij een gro­te rol.

In het stop­pen met tina kun je in een aan­tal fasen onder­schei­den.
Hoe lang een fase duurt, ver­schilt van per­soon tot per­soon.
Soms over­lap­pen de symp­to­men en fases elkaar.


Fase 1 – De crash

Als je stopt na een peri­o­de van inten­sief gebruik is er eerst een fysie­ke en emo­ti­o­ne­le ‘crash’.
Dit kan een paar dagen tot een paar weken aan­hou­den.
In deze peri­o­de heb je vaak inten­se cra­ving en stem­mings­wis­se­lin­gen.

Houd ook reke­ning met licha­me­lij­ke klach­ten als tre­mor (onbe­heers­baar tril­len), inten­se ver­moeid­heid, hevi­ge eet­lust en slaap­pro­ble­men.
Som­mi­ge men­sen heb­ben last van knar­se­tan­den, kaak­span­ning en nacht­zwe­ten.

Vaak spe­len psy­chi­sche klach­ten op als depres­sie­ve gevoe­lens, ang­sti­ge gedach­tes en wan­hoop.
Som­mi­ge man­nen heb­ben last van para­noia en hal­lu­ci­na­ties.

In de mees­te geval­len trek­ken de erg­ste klach­ten in de eer­ste week weer weg.

Con­cen­tra­tie­pro­ble­men en geheu­gen­ver­lies kun­nen ook optre­den.
Dit kan een aan­tal maan­den aan­hou­den, maar in het begin is dit vaak het ergst.

Om suc­ces­vol te stop­pen, moet je eerst de crash door­ko­men.
In de crash-peri­o­de ligt de nadruk op licha­me­lijk en gees­te­lijk bij­tan­ken.
Omdat de cra­ving vaak sterk is en de gees­te­lij­ke toe­stand onsta­biel, is het cru­ci­aal om ver­lei­din­gen te ver­mij­den.

❗ Tips & Tricks - De crash:


Fase 2 – De roze wolk

Als de erg­ste ‘crash’ voor­bij is, volgt meest­al een peri­o­de waar­in alles voor­uit lijkt te gaan.
Vaak duurt dit een aan­tal weken.
Licha­me­lijk en gees­te­lijk ben je weer enigs­zins aan­ge­sterkt.
Je voelt je wel­licht beter dan je in tij­den hebt gedaan en alles lijkt te ver­be­te­ren.
Veel man­nen voe­len zich opge­lucht en eufo­risch in deze peri­o­de.
Wel dui­ken in deze fase vaak de eer­ste gebruiks­dro­men op.

❗ Tips & Tricks - De roze wolk:


Fase 3 – De muur

Na een paar weken van meer ener­gie en hoop, lopen veel man­nen tegen een muur.
De rea­li­teit van een leven zon­der tina komt nu vaak hard bin­nen.
Meest­al duurt dit een paar weken tot een paar maan­den.

Lichaam en geest zijn lang­zaam aan het her­stel­len.
Je kunt last heb­ben van slech­te con­cen­tra­tie, moei­te met plan­nen en het opne­men van infor­ma­tie.
Dit komt door­dat de che­mi­sche huis­hou­ding in de her­se­nen zich aan het her­stel­len is.

Cra­ving naar tina kan nog regel­ma­tig opspe­len.
Gevoe­lens die met tina zijn onder­drukt, komen nu vaak in vol­le hevig­heid omhoog.
Veel man­nen heb­ben in dit sta­di­um ner­gens meer ple­zier in en vin­den alles leeg en saai.
Dit is een con­di­tie die anhe­do­nie wordt genoemd en ook voor­komt bij men­sen die lij­den aan burn-out, depres­sie of schi­zo­fre­nie.
Ook dit heeft te maken met de natuur­lij­ke her­sen­che­mie (voor­na­me­lijk dop­ami­ne) die ver­stoord is.
Daar­naast zijn de dop­ami­ne­re­cep­to­ren door het tina-gebruik vaak bescha­digd.
Dit her­stel kost tijd.

Voor veel man­nen is dit de gevaar­lijk­ste peri­o­de.
De over­tui­ging en goe­de moed van het stop­pen ver­dwij­nen naar de ach­ter­grond.
Het lijkt of alleen ver­ve­ling, depres­sie en wan­hoop in het ver­schiet lig­gen.
Je kan in deze fase extra cra­ving en zin in seks erva­ren.
Het is als­of je brein alles doet om je weer aan de tina te krij­gen.

❗ Tips & Tricks - De muur:


Fase 4 – Aan­pas­sing

Nu je ‘over de muur’ bent, begin je je weer wat ener­gie­ker en scher­per te voe­len.
In deze fase zul je mer­ken dat je min­der snel getrig­gerd wordt.
De over­wel­di­gen­de cra­ving wordt lang­zaam­aan min­der.
Waar je eer­der nog dage­lijks getrig­gerd werd, gebeurt dit nu mis­schien weke­lijks.
Afhan­ke­lijk van de duur en inten­si­teit van je gebruik is dit meest­al ergens in maand 4 t/m 6.
Ook komt de her­sen­che­mie enigs­zins in balans en beleef je beet­je bij beet­je weer ple­zier in het leven.

Het leven wordt weer han­del­baar.
In plaats van ‘over­le­ven’ kun je je gaan rich­ten op je ‘nieu­we leven’.
Je licha­me­lijk, sek­su­eel, soci­aal en emo­ti­o­neel aan­pas­sen aan een tin­a­vrij leven wordt nu het hoofd­doel.
Je gaat besef­fen wat je kwijt bent geraakt door je gebruik en wel­ke moge­lij­ke scha­de je hebt aan­ge­richt.
Dit gaat vaak gepaard met gevoe­lens van rouw, ver­driet, schaam­te en schuld.
Ook komt het voor dat hef­ti­ge gevoe­lens die door gebruik tij­de­lijk ver­doofd zijn plots omhoog komen.

❗ Tips & Tricks - Aan­pas­sing:


Fase 5 – Her­stel

Na een half jaar tot een jaar heb je je gebruik inmid­dels behoor­lijk ach­ter je gela­ten.
Voor de een voelt het inmid­dels als een ander leven, de ander denkt nog iede­re dag aan gebruik.
Feit is dat her­stel een voort­du­rend pro­ces is.
Je kunt nog steeds op onver­wach­te momen­ten getrig­gerd wor­den.

❗ Tips & Tricks - Her­stel: