Ben je tot de con­clu­sie geko­men dat het tijd is om te stop­pen met tina?
Wees voor­be­reid, weet dan dat stop­pen met tina behoor­lijk zwaar kan zijn.
Zelf­stan­dig stop­pen vraagt moti­va­tie en discipline.
Vraag steun aan fami­lie, vrien­den of ande­ren die het­zelf­de heb­ben doorgemaakt.


Stop­pen met tina is niet zozeer licha­me­lijk gevaarlijk.
Maar op emo­ti­o­neel en psy­chisch vlak kom je zeker voor een uit­da­ging te staan.


Heb je een ver­le­den met psy­cho­ses, depres­sie of suïcidaliteit?
Dan is stop­pen onder pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding raadzaam.
Wil je dat echt niet?
Zorg dan dat je dage­lijks con­tact hebt met iemand die je vertrouwt.
Zoek hulp als het toch mis dreigt te gaan.
Als je anti­de­pres­si­va slikt, stop hier onder geen beding mee!


Ben je licha­me­lijk afhan­ke­lijk van dow­ners zoals GHB, GBL, alco­hol, benzo’s of opiaten?
Stop nooit zomaar met het gebruik van downers.
Zelf­stan­dig stop­pen is gevaar­lijk en kan zelfs fataal zijn.
Ga altijd naar een kli­niek om onder bege­lei­ding te stoppen.


❗ Tips als je wil stoppen:

 • ‘Van­daag gebruik ik niet’
  Som­mi­ge man­nen wil­len direct een vol­le­di­ge omme­keer en heb­ben als doel voor altijd te stoppen.
  Ande­ren stel­len zich­zelf lie­ver wat min­der ver­gaan­de doelen.
  Het voor­deel van klei­ne­re doe­len is dat ze haal­baar­der zijn en het voor­uit­zicht niet afschrikt.
  Wat voor jou ook geldt, stel jezelf het doel om van­daag niet te gebruiken.
  Een dag door­ko­men zon­der te gebrui­ken is voor bij­na ieder­een haalbaar.
 • Geo­gra­fi­sche fix
  Stop­pen vraagt vaak om een rigou­reu­ze ver­an­de­ring van je levensstijl.
  Je zult con­tac­ten moe­ten ver­bre­ken en bepaal­de plek­ken, men­sen en din­gen moe­ten vermijden.
  Som­mi­ge men­sen ver­hui­zen en begin­nen opnieuw.
  Dit is een manier om met een scho­ne lei te begin­nen zon­der con­ti­nu getrig­gerd te worden.
  Maar wees behoed voor een geo­gra­fi­sche quick fix.
  Alleen ver­hui­zen is waar­schijn­lijk niet genoeg.
  Som­mi­ge issues los je er niet mee op en zul­len je vol­gen waar je ook heen gaat.
 • Zoek steun
  Het is mak­ke­lij­ker te stop­pen als je wordt gesteund door je omgeving.
  Zoek steun van fami­lie en vrienden.
  Bezoek een support-groep.
  Steun van men­sen die het­zelf­de heb­ben mee­ge­maakt helpt enorm.
 • Vul je tijd
  Het plan­nen, gebrui­ken en bij­ko­men van seks­da­tes met tina kost behoor­lijk wat tijd.
  Als je stopt houd je waar­schijn­lijk plots veel tijd over, waar­door je je kunt gaan vervelen.
  Som­mi­ge man­nen komen dan in de ver­lei­ding om weer te gebruiken.
  Vind ande­re acti­vi­tei­ten voor de vrij­ge­ko­men tijd.
  Vraag vrien­den en fami­lie of ze je mee­hel­pen om je week­en­den vol te plannen.
 • Gooi alles weg wat met chems te maken heeft
  Plan je laat­ste gebruik en gooi dan alles wat met gebruik te maken heeft uit je huis.
  Niet alleen de chems zelf, maar ook pijp­jes, naal­den, fil­ters, spie­gels en afbindbanden.
  Ver­geet niet je tas­sen en kle­ding na te kijken.
  Gooi dit weg op een plek waar je er later niet meer bij kan.
 • Ver­breek contact
  Dele­te alle datingapps van je telefoon.
  Ver­wij­der en blok­keer gebruiks­vrien­den en dea­lers uit je con­tac­ten­lijst en wis je belgeschiedenis.
  Neem even­tu­eel een nieuw tele­foon­num­mer en open een nieuw emailadres.
  Dele­te al je oude soci­al media accounts.
  Ofte­wel: zorg ervoor dat oude gebruiks­con­tac­ten je niet meer kun­nen bena­de­ren en jij hen niet.
  Doe dit even­tu­eel met een vriend, want afscheid nemen van je oude zelf is vaak heel moeilijk.
 • Alco­hol en cannabis
  Som­mi­ge men­sen van­gen de eer­ste symp­to­men van ont­wen­ning op door te drin­ken of te blowen.
  Dit kan enigs­zins ver­zach­tend wer­ken omdat je roe­zig wordt.
  Maar de roes zelf kan ook trig­ge­rend wer­ken en maakt je min­der weer­baar tegen craving.
  Veel terug­val­len begin­nen met alco­hol- of cannabisgebruik.
 • Terug­val is niet het ein­de van het stopproces
  Wel­licht lukt het niet om met­een bij de eer­ste poging suc­ces­vol en lang­du­rig te stoppen.
  Je bent echt niet de enige.
  Ont­houd dat terug­val voor velen zeker in het begin onder­deel is van het stopproces.
  Blijf het pro­be­ren tot het wel lukt.
 • Sabo­te­ren­de gedachten
  Waar­schijn­lijk zul je gedu­ren­de je hele stop­pro­ces sabo­te­ren­de gedach­tes hebben.
  Je door tina geob­se­deer­de geest zal con­ti­nu pro­be­ren je weer te laten gebruiken.
  Aller­lei excu­ses, ont­ken­nin­gen en rede­nen om wel te gebrui­ken vlie­gen door je hoofd.
  Gedach­tes spe­len op dat het alle­maal wel mee­valt, dat je niet echt een pro­bleem hebt of dat je onder­hand wel weer een pijp­je ver­dient hebt.
  Het kan hel­pen die ver­lei­ding in jezelf een naam te geven, het als een soort kid­nap­per te zien.
  Denk: “tina-mon­ster Ste­ve laat me nu den­ken dat ik wel een pijp­je heb verdiend.”
  Zo wordt het mak­ke­lij­ker te her­ken­nen en er niet in mee te gaan.
 • Oefen je ‘tina ele­va­tor pitch’
  Een ‘ele­va­tor pitch’ is een kort kant en klaar verhaal.
  Je kunt pro­be­ren je gebruiks­vrien­den te ver­mij­den, maar het kan voor­ko­men dat iemand plots voor­stelt samen te gebruiken.
  In dat geval is het nut­tig om een kant en klaar ant­woord paraat te hebben.
  Dit voor­komt dat je wordt over­val­len en voor de bijl gaat.
  Je ’tina ele­va­tor pitch’ moet kort en krach­tig zijn en over­tui­gend dui­de­lijk maken dat je geen tina gebruikt.
  Stel je ver­schil­len­de situ­a­ties voor en oefen zo nodig met een vriend.
  Ver­zin iets dat bij je past en oefen het net zo vaak tot het er direct en vol over­tui­ging uit komt.Wat kun je verwachten?
Fase 1 – De crash
Fase 2 – De roze wolk
Fase 3 – De muur
Fase 4 – Aanpassing
Fase 5 – Herstel
Wat kun je verwachten?

Tina heeft gro­te invloed op de wer­king van je her­se­nen en de manier waar­op je din­gen beleeft.
Her­stel van je her­sen­che­mie en je oude zelf kost tijd.


Ter­wijl je her­stelt, zul je wel­licht een nieuw soort leven moe­ten opbouwen.
Gun jezelf hier­voor wat tijd, dit gaat niet van de ene op de ande­re dag.


Hoe je het stop­pen ervaart en wan­neer je wat ervaart, is persoonlijk.
Hoe lang je gebruik­te, hoe­veel je gebruik­te, je leef­tijd en per­soon­lij­ke situ­a­tie spe­len hier­bij een gro­te rol.


In het stop­pen met tina kun je in een aan­tal fasen onderscheiden.
Hoe lang een fase duurt, ver­schilt van per­soon tot persoon.
Soms over­lap­pen de symp­to­men en fases elkaar.
Fase 1 – De crash

Als je stopt na een peri­o­de van inten­sief gebruik is er eerst een fysie­ke en emo­ti­o­ne­le ‘crash’.
Dit kan een paar dagen tot een paar weken aanhouden.
In deze peri­o­de heb je vaak inten­se cra­ving en stemmingswisselingen.


Houd ook reke­ning met licha­me­lij­ke klach­ten als tre­mor (onbe­heers­baar tril­len), inten­se ver­moeid­heid, hevi­ge eet­lust en slaapproblemen.
Som­mi­ge men­sen heb­ben last van knar­se­tan­den, kaak­span­ning en nachtzweten.


Vaak spe­len psy­chi­sche klach­ten op als depres­sie­ve gevoe­lens, ang­sti­ge gedach­tes en wanhoop.
Som­mi­ge man­nen heb­ben last van para­noia en hallucinaties.


In de mees­te geval­len trek­ken de erg­ste klach­ten in de eer­ste week weer weg.


Con­cen­tra­tie­pro­ble­men en geheu­gen­ver­lies kun­nen ook optreden.
Dit kan een aan­tal maan­den aan­hou­den, maar in het begin is dit vaak het ergst.


Om suc­ces­vol te stop­pen, moet je eerst de crash doorkomen.
In de crash-peri­o­de ligt de nadruk op licha­me­lijk en gees­te­lijk bijtanken.
Omdat de cra­ving vaak sterk is en de gees­te­lij­ke toe­stand onsta­biel, is het cru­ci­aal om ver­lei­din­gen te vermijden.


❗ Tips & Tricks - De crash:

 • Neem de tijd voor een crashperiode.
  Neem zo nodig vrij van werk, soci­a­le ver­plich­tin­gen of studie.
 • Slaap veel, eet gezond en drink voldoende.
 • Zorg voor vol­doen­de eten en drin­ken in huis zodat je des­noods in bed kan blijven.
 • Neem dage­lijks multivitaminen.
 • Ver­mijd plek­ken, men­sen en din­gen die je aan seks of chems doen denken.
 • Gooi alle gebruiks­at­tri­bu­ten en chems in je huis weg.
 • Als je voelt dat je een gevaar voor jezelf of je omge­ving dreigt te wor­den, zoek dan hulp!
 • Als psy­cho­ti­sche symp­to­men zoals hevi­ge para­noia of hal­lu­ci­na­ties dagen­lang aan­hou­den of met de tijd erger wor­den, zoek dan hulp!
 • Zorg dat er men­sen op de hoog­te zijn van je situ­a­tie en maak afspra­ken voor dage­lijks contact.
 • Focus je op van­daag en pro­beer niet te veel voor­uit te kijken.
 • Her­in­ner je eraan dat de mees­te van je hef­ti­ge gevoe­lens komen door de ont­wen­ning en van­zelf weer over gaan.
 • In deze peri­o­de ben je heel labiel dus maak geen belang­rij­ke beslissingen.Fase 2 – De roze wolk

Als de erg­ste ‘crash’ voor­bij is, volgt meest­al een peri­o­de waar­in alles voor­uit lijkt te gaan.
Vaak duurt dit een aan­tal weken.
Licha­me­lijk en gees­te­lijk ben je weer enigs­zins aangesterkt.
Je voelt je wel­licht beter dan je in tij­den hebt gedaan en alles lijkt te verbeteren.
Veel man­nen voe­len zich opge­lucht en eufo­risch in deze periode.
Wel dui­ken in deze fase vaak de eer­ste gebruiks­dro­men op.


❗ Tips & Tricks - De roze wolk:

 • Wees niet over­moe­dig en erken de ernst van je situatie.
  Terug­val ligt op de loer.
 • Als je het nog niet hebt gedaan, ver­wij­der dan al je gebruiks­con­tac­ten en datingprofielen.
 • Hou vol en benut de ener­gie die je voelt door het aansterken.
 • Regel bij­voor­beeld een (verslavings)coach of bud­dy die je weke­lijks sup­port en moti­veert om nuch­ter te blijven.
  Zoek iemand die je helpt met prak­ti­sche zaken als het omgaan met craving.
  Dit is nog niet de tijd om onder­lig­gen­de pro­ble­men aan te pakken.
  Het is wel een goe­de tijd om te inven­ta­ri­se­ren wat voor jou trig­gers zijn waar­door je zin krijgt om te gebruiken.
 • Ver­ve­ling is voor velen een valkuil als het om terug­val gaat.
  Zorg dat je bezig blijft en niet al te veel lege uren in je week hebt.
  Vraag vrien­den en fami­lie om hulp om je dagen te vullen.
 • Stel jezelf elke dag klei­ne haal­ba­re doe­len zoals de hele dag wak­ken blij­ven, een ste­vi­ge wan­de­ling maken of iede­re dag twee men­sen bellen.
 • Pro­beer in deze peri­o­de weer een nor­maal slaap­rit­me van ’s nachts sla­pen op te pak­ken en ver­mijd dut­jes overdag.Fase 3 – De muur

Na een paar weken van meer ener­gie en hoop, lopen veel man­nen tegen een muur.
De rea­li­teit van een leven zon­der tina komt nu vaak hard binnen.
Meest­al duurt dit een paar weken tot een paar maanden.


Lichaam en geest zijn lang­zaam aan het herstellen.
Je kunt last heb­ben van slech­te con­cen­tra­tie, moei­te met plan­nen en het opne­men van informatie.
Dit komt door­dat de che­mi­sche huis­hou­ding in de her­se­nen zich aan het her­stel­len is.


Cra­ving naar tina kan nog regel­ma­tig opspelen.
Gevoe­lens die met tina zijn onder­drukt, komen nu vaak in vol­le hevig­heid omhoog.
Veel man­nen heb­ben in dit sta­di­um ner­gens meer ple­zier in en vin­den alles leeg en saai.
Dit is een con­di­tie die anhe­do­nie wordt genoemd en ook voor­komt bij men­sen die lij­den aan burn-out, depres­sie of schizofrenie.
Ook dit heeft te maken met de natuur­lij­ke her­sen­che­mie (voor­na­me­lijk dop­ami­ne) die ver­stoord is.
Daar­naast zijn de dop­ami­ne­re­cep­to­ren door het tina-gebruik vaak beschadigd.
Dit her­stel kost tijd.


Voor veel man­nen is dit de gevaar­lijk­ste periode.
De over­tui­ging en goe­de moed van het stop­pen ver­dwij­nen naar de achtergrond.
Het lijkt of alleen ver­ve­ling, depres­sie en wan­hoop in het ver­schiet liggen.
Je kan in deze fase extra cra­ving en zin in seks ervaren.
Het is als­of je brein alles doet om je weer aan de tina te krijgen.


❗ Tips & Tricks - De muur:

 • Houd jezelf voor dat de mees­te symp­to­men voort­ko­men uit een ver­stoor­de balans in je hersenen.
  Her­stel van de her­sen­che­mie kost tijd.
  Het goe­de nieuws is dat anhe­do­nie, ver­oor­zaakt door tina-gebruik, meest­al na een aan­tal maan­den min­der wordt of verdwijnt.
 • Seks en tina wor­den in je her­se­nen al snel twee zij­den van dezelf­de munt.
  Hier­door kan den­ken aan seks mak­ke­lijk een her­in­ne­ring aan tina triggeren.
  Denk niet alleen terug aan de eufo­ri­sche gei­le seks die je op tina had.
  Je zal geneigd zijn dit te doen omdat deze her­in­ne­rin­gen je enigs­zins beter laten voelen.
  Dwing jezelf ook terug te den­ken aan de nega­tie­ve en duis­te­re kan­ten van je gebruik.
  Haal het tota­le plaat­je van je gebruik terug, tot aan het bit­te­re einde.
 • Een belang­rij­ke reden van terug­val is ver­ve­ling en eenzaamheid.
  Als je er nog niet mee bent begon­nen, is dit de tijd om sup­port­groe­pen te gaan bezoeken.
  Je wordt niet vreemd aan­ge­ke­ken, ieder­een zit in het­zelf­de schuitje.
  Het geeft struc­tuur en aflei­ding en je doet er nieu­we con­tac­ten op.
 • Begin met vrij­wil­li­gers­werk, pak een oude hob­by op, bezoek vrien­den of onder­neem acti­vi­tei­ten waar je regel­ma­tig met men­sen in con­tact komt die geen chems gebruiken.
  Kort­om: plan din­gen waar­door je bezig blijft en soci­aal con­tact hebt.
 • Ga regel­ma­tig sporten.
  Door te bewe­gen voel je je beter.
  Het geeft vol­doe­ning, aflei­ding en helpt het fysie­ke herstel.
 • Behal­ve sport kun je ook yoga doen.
  Het helpt ont­span­nen en je bewust te maken van je lichaam en geest.
 • Ver­mijd plek­ken en men­sen die jou in ver­lei­ding kun­nen brengen.
  Denk aan sauna’s, de straat van je dea­ler, oude slam­maatjes of bepaal­de feestjes.
  Dit is nog niet het moment om weer te expe­ri­men­te­ren met daten of uit­gaan op plek­ken waar een hoop man­nen onder invloed zijn.
  Als je toch uit wilt gaan, doe dat dan samen met nuch­te­re vrienden.
 • Pro­beer je ervan bewust te wor­den wat jouw cra­ving blijft triggeren.
  Schrijf je trig­gers op en ga die din­gen zoveel moge­lijk uit de weg.Fase 4 – Aanpassing

Nu je ‘over de muur’ bent, begin je je weer wat ener­gie­ker en scher­per te voelen.
In deze fase zul je mer­ken dat je min­der snel getrig­gerd wordt.
De over­wel­di­gen­de cra­ving wordt lang­zaam­aan minder.
Waar je eer­der nog dage­lijks getrig­gerd werd, gebeurt dit nu mis­schien wekelijks.
Afhan­ke­lijk van de duur en inten­si­teit van je gebruik is dit meest­al ergens in maand 4 t/m 6.
Ook komt de her­sen­che­mie enigs­zins in balans en beleef je beet­je bij beet­je weer ple­zier in het leven.


Het leven wordt weer handelbaar.
In plaats van ‘over­le­ven’ kun je je gaan rich­ten op je ‘nieu­we leven’.
Je licha­me­lijk, sek­su­eel, soci­aal en emo­ti­o­neel aan­pas­sen aan een tin­a­vrij leven wordt nu het hoofddoel.
Je gaat besef­fen wat je kwijt bent geraakt door je gebruik en wel­ke moge­lij­ke scha­de je hebt aangericht.
Dit gaat vaak gepaard met gevoe­lens van rouw, ver­driet, schaam­te en schuld.
Ook komt het voor dat hef­ti­ge gevoe­lens die door gebruik tij­de­lijk ver­doofd zijn plots omhoog komen.


❗ Tips & Tricks - Aanpassing:

 • Ver­diep je in medi­ta­tie, yoga of mindfulness.
 • Bezoek weke­lijks vrien­den waar­bij je jezelf kan zijn.
 • Uit regel­ma­tig je gevoe­lens bij hen of in een supportgroep.
 • Hou een dag­boek bij en lees regel­ma­tig terug.
 • Je zal nu wel­licht voor het eerst sinds tij­den din­gen nuch­ter doen.
  Dit kan nog­al wat emo­ties oproepen.
  Geef jezelf de tijd, sta jezelf toe fou­ten te maken, wees niet te hard voor jezelf en pas din­gen aan die niet voor je werken.
 • In de eer­ste fasen is het essen­ti­eel trig­gers zoveel moge­lijk uit de weg te gaan.
  Maar het uit­ein­de­lij­ke doel is bewust­wor­ding en dea­len met trig­gers en craving.
  Geef er niet aan toe, ervaar de moei­lij­ke gevoe­lens en zet ander gedrag in de plaats van gebruik.
  Ga bij­voor­beeld hard­lo­pen of doe adem­ha­lings­oe­fe­nin­gen als je trek voelt.
  Als je dit vaker doet zul je mer­ken dat het mak­ke­lij­ker wordt.
 • Blijf waak­zaam voor cra­ving rond­om seks.
  Omdat dit zo diep gel­inkt is met tina zul­len daar de mees­te trig­gers omhoog komen.
 • Dit is de fase om die­per­lig­gen­de en vaak al lang bestaan­de nega­tie­ve patro­nen aan te pakken.
  Over­weeg te pra­ten met een psy­cho­loog, psy­chi­a­ter of seksuoloog.
  Eer­der ging je moei­lij­ke gevoe­lens wel­licht uit de weg door te gebrui­ken en seks te hebben.
  Nu zul je ande­re manie­ren moe­ten vin­den om hier­mee om te gaan.
  Zoek bij voor­keur een the­ra­peut die werkt met LHBT en gericht is op het aan­le­ren van prak­ti­sche nieu­we levensvaardigheden.Fase 5 – Herstel

Na een half jaar tot een jaar heb je je gebruik inmid­dels behoor­lijk ach­ter je gelaten.
Voor de een voelt het inmid­dels als een ander leven, de ander denkt nog iede­re dag aan gebruik.
Feit is dat her­stel een voort­du­rend pro­ces is.
Je kunt nog steeds op onver­wach­te momen­ten getrig­gerd worden.


❗ Tips & Tricks - Herstel:

 • Blijf alert op situ­a­ties die je in de ver­lei­ding kun­nen brengen.
 • Blijf wer­ken aan per­soon­lij­ke issues, die bij­droe­gen aan je tina-gebruik.
 • Stel jezelf regel­ma­tig de vraag of je je her­stel nog vol­doen­de pri­o­ri­teit geeft.
 • Vier het als je een jaar geen tina hebt gebruikt en wees trots op jezelf!