Als je stopt met tina krijg je waar­schijn­lijk te maken met trig­gers, cra­ving en terug­val.
Zeker als je lang en inten­sief hebt gebruikt.
Voor­al in het begin zal de ver­lei­ding groot zijn.
Het bliep­je van een Grin­dr-mel­ding, het woord ‘slam’ horen of je even alleen voe­len, er is wei­nig nodig om terug te ver­lan­gen naar tina.

Op den duur wordt dit geluk­kig van­zelf min­der.
Maar je kunt zelf ook din­gen doen om het pro­ces beter door te komen en terug­val te voor­ko­men.

Pro­ces: Trig­ger >> gedach­ten >> cra­ving >> gebruik


Een trig­ger is iets dat een her­in­ne­ring aan tina-gebruik los maakt.
Deze her­in­ne­ring zorgt vaak dat je aan tina gebruik gaat den­ken.
Zeker is het begin lei­den deze gedach­tes vaak tot inten­se cra­ving naar tina.
Als je geen actie onder­neemt, heb je dan zo weer een pijp in je hand of slam in je arm.

Rea­li­seer je dat de erg­ste cra­ving meest­al na een paar minu­ten weer min­der wordt.
Het erva­ren van cra­ving hoeft niet auto­ma­tisch tot gebruik te lei­den!


Trig­gers
Trig­gers ver­mij­den
Gedach­ten stop­pen
Wat te doen als je toch cra­ving ervaart?
Terug­val


Trig­gers

Er zijn exter­ne en inter­ne trig­gers.
Exter­ne trig­gers zijn din­gen die dui­de­lijk bui­ten jou lig­gen en een her­in­ne­ring aan gebruik oproe­pen.
Denk hier­bij bij­voor­beeld aan een bepaal­de geur, een Grin­dr-toon­tje, iemand tegen­ko­men die je kent van seks­feest­jes of fiet­sen door de buurt waar je vas­te dea­ler woont.

Een inter­ne trig­ger is iets in jou dat een her­in­ne­ring aan gebruik oproept.
Meest­al zijn dat emo­ties.
Als je down of ver­drie­tig bent, kun je in de ver­lei­ding komen om die gevoe­lens weg te stop­pen door te gebrui­ken.
Som­mi­ge man­nen krij­gen juist zin om te gebrui­ken als ze blij en geluk­kig zijn.
Ze wil­len het vie­ren en de gevoe­lens ver­ster­ken.

Voor weer ande­ren is zich gekrenkt, bekri­ti­seerd, beschaamd, afge­we­zen of ver­veeld voe­len een trig­ger.
Elke ster­ke emo­tie of gevoel kan een trig­ger zijn als het gel­inkt is geraakt met je gebruik.
Los van emo­ties, kan geil­heid kan ook een ster­ke trig­ger zijn.


Trig­gers ver­mij­den

In het vori­ge hoofd­stuk­je zijn al stra­te­gie­ën aan bod geko­men om met trig­gers om te gaan.
Zorg dat je geen drugs in huis hebt, geen bericht­jes kan krij­gen van seks­bud­dies en geen lege week­en­den hebt.

Als je merkt dat heel snel wordt getrig­gerd zou je kun­nen den­ken aan je huis anders inrich­ten, nieu­we muziek luis­te­ren, ande­re rou­tes lopen of ergens anders je bood­schap­pen doen.
Alles om te zor­gen dat rou­ti­nes ver­an­de­ren en je geen her­in­ne­rin­gen aan tina oproept.


Gedach­ten stop­pen

Uit­ein­de­lijk zul je niet kun­nen voor­ko­men dat je ooit nog wordt getrig­gerd.
Soms ben je je niet bewust dat iets een trig­ger is en zit je ineens aan tina te den­ken.
Die ene gedach­te leidt al snel tot meer seks- en tina-gedach­ten en plots heb je enor­me cra­ving.
Het is dus zaak de gedach­ten te stop­pen voor­dat ze je in een toe­stand van cra­ving bren­gen.
Er zijn ver­schil­len­de manie­ren om dit te doen.
Wees cre­a­tief en pro­beer een manier te vin­den die voor jou het bes­te werkt.

❗ Tips & Tricks - Hier een paar voor­beel­den:


Wat te doen als je toch cra­ving ervaart?

Je hebt de gedach­ten niet kun­nen stop­pen en voelt ster­ke cra­ving?
Dit is ver­ve­lend en kan beang­sti­gend zijn.
Maar als je het vol­houdt er niet aan toe te geven, wordt de cra­ving meest­al bin­nen een paar minu­ten weer min­der.
Er zijn een aan­tal din­gen die je kunt doen als je cra­ving voelt.

Cra­ving hoeft niet auto­ma­tisch tot gebruik te lei­den.

❗ Tips & Tricks - Wat te doen als je toch cra­ving ervaart?


Terug­val

Als het de eer­ste poging met­een lukt om voor altijd met tina te stop­pen, is dat eer­der uit­zon­de­ring dan regel.
Dit geldt zeker als je lang en inten­sief hebt gebruikt.

Stop­pen met tina is een leer­pro­ces en terug­val is vaak onder­deel van dat pro­ces.
Het is een beet­je als leren fiet­sen.
Vaak gaat het gepaard met val­len, opstaan en weer door­gaan.

Hoe je met terug­val in gebruik omgaat, maakt veel uit.
Stop zo snel moge­lijk, wees niet te hard voor jezelf en leer van je terug­val!

❗ Tips & Tricks - Terug­val: