Door tina-gebruik kun je in iso­le­ment raken.
Als je echt wilt stop­pen, moet je opnieuw con­nec­ties met men­sen aan­gaan.
Erover pra­ten en ande­ren om hulp vra­gen is een belang­rijk­ste stap.
Dit kan met fami­lie, vrien­den of men­sen die het­zelf­de als jij heb­ben door­ge­maakt.


Fami­lie en vrien­den
Sup­port­groe­pen
Hulp zoe­ken
Chemsex zorg­kaart


Fami­lie en vrien­den

Meest­al is je omge­ving niet of nau­we­lijks op de hoog­te van de ernst van je gebruik.
Leef je nuch­te­re leven niet in de kast!
Je hebt men­sen nodig die jouw nieu­we levens­stijl onder­steu­nen.
Als men­sen niet weten van je pro­bleem kun­nen ze hier ze ook geen reke­ning mee hou­den.

Ver­trouw de men­sen die je zijn blij­ven steu­nen.
Neem alleen vrien­den bui­ten de seks­sce­ne in ver­trou­wen.
Speel altijd open kaart.
Je zal mer­ken dat het je ook dich­ter tot elkaar brengt.
Eer­lijk erover pra­ten kan veel onder­lig­gen­de emo­ties omhoog bren­gen.

Stich­ting Ver­slaaf­d­aan­jou geeft infor­ma­tie, advies en sup­port aan naas­ten van (ex)gebruikers.
Voor meer infor­ma­tie: verslaafdaanjou.nl


Sup­port­groe­pen

Zoek con­tact met man­nen die het­zelf­de heb­ben door­ge­maakt als jij.
Door het delen van erva­rin­gen voel je je min­der alleen en kun je elkaar steu­nen.
Ook kun je zo din­gen bespre­ken die je lie­ver niet met vrien­den of fami­lie deelt.
Laat je inspi­re­ren door man­nen die suc­ces­vol zijn gestopt en nu nuch­ter leven.
Het helpt om van dicht­bij te zien dat het moge­lijk is om lang­du­rig te stop­pen.
Tege­lij­ker­tijd kun je ook iets voor de ander bete­ke­nen.
En het is een goe­de plek om nieu­we niet gebrui­ken­de vrien­den te maken.

Weer­stand voe­len jegens sup­port­groe­pen is niet vreemd.
Je zal wel­licht den­ken dat zo’n mee­ting niets is voor jou.
Toch vin­den de mees­te man­nen uit­ein­de­lijk steun in deze mee­tings.
Al ga je alleen maar luis­te­ren, het schept een band en geeft steun.
Door de mee­tings ga je besef­fen dat je het niet alleen hoeft te doen en er men­sen zijn die je wil­len bij­staan.
Bezoek ver­schil­len­de groe­pen en kijk waar je je het mees­te thuis voelt.
Pro­beer mini­maal drie maan­den een groep te bezoe­ken, dan heb je er ook echt iets aan.

Lees meer over ver­schil­len­de sup­port moge­lijk­he­den:
 • Nar­co­tics Ano­ny­mous
  Op veel plek­ken in Neder­land wor­den NA-bij­een­kom­sten geor­ga­ni­seerd.
  Dit zijn groeps­bij­een­kom­sten voor men­sen die zijn gestopt met drugs.
  Tij­dens de bij­een­komst luis­ter je naar elkaars erva­rin­gen.
  Men­sen die al lan­ger zijn gestopt heb­ben vaak een men­tor­func­tie.
  De bij­een­kom­sten wor­den bij­ge­woond door ex-gebrui­kers van alle moge­lij­ke drugs.
  Er wordt hier niet spe­ci­fiek benoemd met welk mid­del je pro­ble­men hebt.
  Ook de link naar seks is geen item dat wordt bespro­ken.
  Deel­ne­mers zijn van alle leef­tij­den, soci­a­le ach­ter­gron­den en sek­su­e­le voor­keu­ren.
  In gro­te ste­den met een aan­zien­lij­ke gaysce­ne zijn soms ook spe­ci­a­le LHBT-bij­een­kom­sten.
  Voor meer info over NA-bij­een­kom­sten, check na-holland.nl
 • Crystal Meth Ano­ny­mous
  In Amster­dam is er ook een spe­ci­a­le groep voor men­sen die tina heb­ben gebruikt: Crystal Meth Ano­ny­mous.
  Het con­cept is het­zelf­de als bij de NA, alleen wordt in deze groep wel spe­ci­fiek over tina in rela­tie tot seks gespro­ken.
  De groep komt elke zater­dag samen tus­sen 12:30 en 13:30 uur op de Jacob Obrecht­straat 92 in Amster­dam.
  Meer info vind je op: crystalmethanonymous.nl
 • Groeps­ge­sprek­ken over chemsex: Sober is sexy too!
  Stich­ting Main­li­ne orga­ni­seert groeps­ge­sprek­ken voor homo of bi-man­nen die zijn gestopt met chems tij­dens de seks.
  In een beslo­ten en ver­trou­we­lij­ke omge­ving kun­nen man­nen pra­ten over zaken als een­zaam­heid, seks zon­der chems en hoe om te gaan met dating apps.
  De nadruk ligt op het uit­wis­se­len van erva­rin­gen.

  Op de avon­den is altijd een ver­trou­wens­per­soon van Main­li­ne aan­we­zig met exper­ti­se over tina, seks en slam­men.
  De avon­den zijn elke 2de en 4de woens­dag van de maand op de Fre­de­rik Hen­drik­straat 111 in Amster­dam van 20:00 tot 22:00 uur.
  Aan­mel­den is niet nodig.
  Voor meer infor­ma­tie en data check: mainline.nl
 • Chemsex-coach De Regen­boog
  De Regen­boog­groep Amster­dam beschikt over coa­ches voor man­nen die zijn gestopt met het gebrui­ken van chems tij­dens de seks.
  Zij luis­te­ren zon­der oor­deel naar je pro­ble­men, hel­pen waar moge­lijk en staan open voor het onder­ne­men van geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten.
  Dat doen ze van­uit hun eigen erva­rin­gen.
  Alle coa­ches heb­ben exper­ti­se over tina en slam­men.
  Zij ken­nen het klap­pen van de zweep, omdat ze in het ver­le­den zelf afhan­ke­lijk zijn geweest.
  Ze heb­ben zelf erva­ren hoe moei­lijk het is om absti­nent te blij­ven en hoe trig­gers wer­ken als je net clean bent.
  De coach denkt mee hoe jij je eigen doe­len kunt rea­li­se­ren.
  Voor meer infor­ma­tie of het aan­vra­gen van een bud­dy: deregenboog.org


Hulp zoe­ken

Mis­schien zie je op eigen hout­je stop­pen niet zit­ten en wil je pro­fes­si­o­ne­le hulp.
Er ver­schil­len­de plek­ken waar je voor hulp kunt aan­klop­pen.

Tina en slam­men zijn rela­tief nieuw in Neder­land.
Niet alle hulp­ver­le­ners in de ver­sla­vings­zorg zijn bekend met het gebruik van chems tij­dens de seks.
Dat wil niet zeg­gen dat ze je niet kun­nen of wil­len hel­pen.
Veel man­nen blij­ken in de prak­tijk toch baat te heb­ben bij de ver­sla­vings­zorg, ook al is die nog niet hele­maal inge­steld op het feno­meen chemsex.
Ver­wacht dus niet dat ze uit­ge­brei­de ken­nis heb­ben over jouw spe­ci­fie­ke pro­ble­ma­tiek.
Accep­teer dat ze de ins en outs van tina of slam­men waar­schijn­lijk niet ken­nen.
Door jouw erva­rin­gen met pro­fes­si­o­nals te delen, lucht je je hart en kun je infor­ma­tie krij­gen over afhan­ke­lijk­heid.
Mooi mee­ge­no­men: je ver­groot hun exper­ti­se.

In Neder­land zijn vele ver­sla­vings­zorg­in­stel­lin­gen.
Bekijk ver­schil­len­de kli­nie­ken en hun metho­den en kies wat bij jou past.

Veel the­ra­pie­ën en con­sul­ten wor­den door de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring ver­goed.
Check van tevo­ren bij je zorg­ver­ze­ke­ring of jouw behan­de­ling wordt ver­goed.
Voor ver­goe­ding heb je altijd een ver­wij­zing van je huis­arts nodig.

Iede­re behan­de­ling start met één of meer­de­re inta­ke­ge­sprek­ken.
Ver­vol­gens wordt geke­ken wel­ke behan­de­ling het meest geschikt is.

Kli­ni­sche opna­me, deel­tijd­be­han­de­ling en weke­lijk­se een-op-een gesprek­ken zijn veel­voor­ko­men­de behan­del­vor­men.
Kli­ni­sche opna­me en deel­tijd­be­han­de­ling bestaan meest­al uit indi­vi­du­e­le en groeps­ses­sies.
Soms wordt er ook een vorm van bewe­gings­the­ra­pie, cre­a­tie­ve the­ra­pie of medi­ta­tie aan­ge­bo­den.

Kli­ni­sche opna­mes duren over het alge­meen vier tot zes weken.
Hier­na kan je vaak door­stro­men naar deel­tijd of weke­lijk­se gesprek­ken.

Kijk op afkickkliniekwijzer.nl of zorgkaartnederland.nl voor opties in jouw regio.
Ook kun je kie­zen voor opna­me in een bui­ten­land­se pri­vé­kli­niek.


Chemsex zorg­kaart

Hier vind je een over­zicht van professionals/organisaties die bekend zijn met chems en seks en gere­la­teer­de pro­ble­men en behan­de­lin­gen.