Door tina-gebruik kun je in iso­le­ment raken.
Als je echt wilt stop­pen, moet je opnieuw con­nec­ties met men­sen aangaan.
Erover pra­ten en ande­ren om hulp vra­gen is een belang­rijk­ste stap.
Dit kan met fami­lie, vrien­den of men­sen die het­zelf­de als jij heb­ben doorgemaakt.Fami­lie en vrienden
Sup­port­groe­pen
Hulp zoe­ken
Chemsex zorg­kaartFami­lie en vrienden

Meest­al is je omge­ving niet of nau­we­lijks op de hoog­te van de ernst van je gebruik.
Leef je nuch­te­re leven niet in de kast!
Je hebt men­sen nodig die jouw nieu­we levens­stijl ondersteunen.
Als men­sen niet weten van je pro­bleem kun­nen ze hier ze ook geen reke­ning mee houden.

Ver­trouw de men­sen die je zijn blij­ven steunen.
Neem alleen vrien­den bui­ten de seks­sce­ne in vertrouwen.
Speel altijd open kaart.
Je zal mer­ken dat het je ook dich­ter tot elkaar brengt.
Eer­lijk erover pra­ten kan veel onder­lig­gen­de emo­ties omhoog brengen.

Stich­ting Ver­slaaf­d­aan­jou geeft infor­ma­tie, advies en sup­port aan naas­ten van (ex)gebruikers.
Voor meer infor­ma­tie: verslaafdaanjou.nlSup­port­groe­pen

Zoek con­tact met man­nen die het­zelf­de heb­ben door­ge­maakt als jij.
Door het delen van erva­rin­gen voel je je min­der alleen en kun je elkaar steunen.
Ook kun je zo din­gen bespre­ken die je lie­ver niet met vrien­den of fami­lie deelt.
Laat je inspi­re­ren door man­nen die suc­ces­vol zijn gestopt en nu nuch­ter leven.
Het helpt om van dicht­bij te zien dat het moge­lijk is om lang­du­rig te stoppen.
Tege­lij­ker­tijd kun je ook iets voor de ander betekenen.
En het is een goe­de plek om nieu­we niet gebrui­ken­de vrien­den te maken.

Weer­stand voe­len jegens sup­port­groe­pen is niet vreemd.
Je zal wel­licht den­ken dat zo’n mee­ting niets is voor jou.
Toch vin­den de mees­te man­nen uit­ein­de­lijk steun in deze meetings.
Al ga je alleen maar luis­te­ren, het schept een band en geeft steun.
Door de mee­tings ga je besef­fen dat je het niet alleen hoeft te doen en er men­sen zijn die je wil­len bijstaan.
Bezoek ver­schil­len­de groe­pen en kijk waar je je het mees­te thuis voelt.
Pro­beer mini­maal drie maan­den een groep te bezoe­ken, dan heb je er ook echt iets aan.

Lees meer over ver­schil­len­de sup­port mogelijkheden:

  • Nar­co­tics Anonymous
   Op veel plek­ken in Neder­land wor­den NA-bij­een­kom­sten georganiseerd.
   Dit zijn groeps­bij­een­kom­sten voor men­sen die zijn gestopt met drugs.
   Tij­dens de bij­een­komst luis­ter je naar elkaars ervaringen.
   Men­sen die al lan­ger zijn gestopt heb­ben vaak een mentorfunctie.
   De bij­een­kom­sten wor­den bij­ge­woond door ex-gebrui­kers van alle moge­lij­ke drugs.
   Er wordt hier niet spe­ci­fiek benoemd met welk mid­del je pro­ble­men hebt.
   Ook de link naar seks is geen item dat wordt besproken.
   Deel­ne­mers zijn van alle leef­tij­den, soci­a­le ach­ter­gron­den en sek­su­e­le voorkeuren.
   In gro­te ste­den met een aan­zien­lij­ke gaysce­ne zijn soms ook spe­ci­a­le LHBT-bijeenkomsten.
   Voor meer info over NA-bij­een­kom­sten, check na-holland.nl
 • Crystal Meth Anonymous
  In Amster­dam is er ook een spe­ci­a­le groep voor men­sen die tina heb­ben gebruikt: Crystal Meth Anonymous.
  Het con­cept is het­zelf­de als bij de NA, alleen wordt in deze groep wel spe­ci­fiek over tina in rela­tie tot seks gesproken.
  De groep komt elke zater­dag samen tus­sen 12:30 en 13:30 uur op de Jacob Obrecht­straat 92 in Amster­dam  Op dins­dag komt de groep bij­een tus­sen 19:00 en 20:00 in de Sint Jans­straat 41 (Tre­a­su­re Hou­se) in Amster­dam  Meer info vind je op: crystalmethanonymous.nl
 • Main­li­ne Chemsex Drop in 
 • Het chemsex-team van Main­li­ne biedt van­af augus­tus 2019 een-op-een gesprek­ken aan voor homo- en bisek­su­e­le man­nen die aan chemsex doen of heb­ben gedaan. De optie om aan groeps­ge­sprek­ken deel te nemen, blijft bestaan. De ope­nings­tij­den zijn ver­ruimd van 19:00 tot 22:00 uur. De avon­den zijn laag­drem­pe­lig en vin­den plaats in een vei­li­ge omge­ving. Omdat er vrije inloop is, is voor­af aan­mel­den niet nodig. Ano­ni­mi­teit is boven­dien gewaar­borgd. Wil je een een-op-een gesprek (ook bui­ten de avon­den om)? Mail voor een afspraak naar chemsex@mainline.nl
  De avon­den zijn elke 1e woensdag(voor man­nen die zijn gestopt of wil­len stop­pen) en elke 3e woens­dag (voor man­nen die gebrui­ken en con­tro­le zoe­ken) van de maand op de Fre­de­rik Hen­drik­straat 111 in Amster­dam van 19:00 tot 22:00 uur.
  Voor meer infor­ma­tie en data check: mainline.nl
 • Chemsex-coach De Regenboog
  De Regen­boog­groep Amster­dam beschikt over coa­ches voor man­nen die zijn gestopt met het gebrui­ken van chems tij­dens de seks.
  Zij luis­te­ren zon­der oor­deel naar je pro­ble­men, hel­pen waar moge­lijk en staan open voor het onder­ne­men van geza­men­lij­ke activiteiten.
  Dat doen ze van­uit hun eigen ervaringen.
  Alle coa­ches heb­ben exper­ti­se over tina en slammen.
  Zij ken­nen het klap­pen van de zweep, omdat ze in het ver­le­den zelf afhan­ke­lijk zijn geweest.
  Ze heb­ben zelf erva­ren hoe moei­lijk het is om absti­nent te blij­ven en hoe trig­gers wer­ken als je net clean bent.
  De coach denkt mee hoe jij je eigen doe­len kunt realiseren.
  Voor meer infor­ma­tie of het aan­vra­gen van een bud­dy: deregenboog.org
Hulp zoe­ken

Mis­schien zie je op eigen hout­je stop­pen niet zit­ten en wil je pro­fes­si­o­ne­le hulp.
Er ver­schil­len­de plek­ken waar je voor hulp kunt aankloppen.

Tina en slam­men zijn rela­tief nieuw in Nederland.
Niet alle hulp­ver­le­ners in de ver­sla­vings­zorg zijn bekend met het gebruik van chems tij­dens de seks.
Dat wil niet zeg­gen dat ze je niet kun­nen of wil­len helpen.
Veel man­nen blij­ken in de prak­tijk toch baat te heb­ben bij de ver­sla­vings­zorg, ook al is die nog niet hele­maal inge­steld op het feno­meen chemsex.
Ver­wacht dus niet dat ze uit­ge­brei­de ken­nis heb­ben over jouw spe­ci­fie­ke problematiek.
Accep­teer dat ze de ins en outs van tina of slam­men waar­schijn­lijk niet kennen.
Door jouw erva­rin­gen met pro­fes­si­o­nals te delen, lucht je je hart en kun je infor­ma­tie krij­gen over afhankelijkheid.
Mooi mee­ge­no­men: je ver­groot hun expertise.

In Neder­land zijn vele verslavingszorginstellingen.
Bekijk ver­schil­len­de kli­nie­ken en hun metho­den en kies wat bij jou past.

Veel the­ra­pie­ën en con­sul­ten wor­den door de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring vergoed.
Check van tevo­ren bij je zorg­ver­ze­ke­ring of jouw behan­de­ling wordt vergoed.
Voor ver­goe­ding heb je altijd een ver­wij­zing van je huis­arts nodig.

Iede­re behan­de­ling start met één of meer­de­re intakegesprekken.
Ver­vol­gens wordt geke­ken wel­ke behan­de­ling het meest geschikt is.

Kli­ni­sche opna­me, deel­tijd­be­han­de­ling en weke­lijk­se een-op-een gesprek­ken zijn veel­voor­ko­men­de behandelvormen.
Kli­ni­sche opna­me en deel­tijd­be­han­de­ling bestaan meest­al uit indi­vi­du­e­le en groepssessies.
Soms wordt er ook een vorm van bewe­gings­the­ra­pie, cre­a­tie­ve the­ra­pie of medi­ta­tie aangeboden.

Kli­ni­sche opna­mes duren over het alge­meen vier tot zes weken.
Hier­na kan je vaak door­stro­men naar deel­tijd of weke­lijk­se gesprekken.

Kijk op afkickkliniekwijzer.nl of zorgkaartnederland.nl voor opties in jouw regio.
Ook kun je kie­zen voor opna­me in een bui­ten­land­se privékliniek.Chemsex zorg­kaart

Hier vind je een over­zicht van professionals/organisaties die bekend zijn met chems en seks en gere­la­teer­de pro­ble­men en behandelingen.