STOP­PEN MET TINAWegen de voor­de­len van tina-gebruik niet meer op tegen de nadelen?
Ben je gelei­de­lijk steeds meer gaan gebruiken?
Kan je geen seks meer heb­ben zon­der tina?
Raak je meer en meer geï­so­leerd en gebruik je steeds vaker alleen?
Ben je aan het afglij­den en gelei­de­lijk alles aan het verliezen?


Is het tijd om met tina te stoppen?


Je raakt niet van de ene op de ande­re dag afhan­ke­lijk, het is een gelei­de­lijk proces.
Wan­neer het tijd is om te stop­pen, ver­schilt per persoon.
De een moet eerst alles kwijt raken voor het genoeg is.
Voor de ander kan een nega­tie­ve erva­ring al het keer­punt zijn.


Man­nen erva­ren soms zelf nog wei­nig klach­ten, ter­wijl het gebruik wel dege­lijk pro­ble­ma­tisch begint te worden.
Veel man­nen zijn geneigd te ont­ken­nen dat ze de con­tro­le verliezen.
Het besluit met tina te stop­pen wordt als­maar uitgesteld.
Je komt zo mak­ke­lijk in een vici­eu­ze cir­kel van seks, chems en come downs.


De vol­gen­de vra­gen kun­nen je hel­pen inschat­ten waar jij momen­teel staat:

 • Gebruik je vaak meer dan je van plan was?
 • Gebruik je steeds vaker?
 • Heb je tus­sen je seks­da­tes door veel zin om weer te gebruiken?
 • Heb je steeds meer chems nodig voor het­zelf­de effect?
 • Neem je soms extra chems om de come down uit te stel­len of te verzachten?
 • Ben je veel bezig met het gebruik en her­stel van tina?
 • Annu­leer je wel­eens afspra­ken omdat je hebt gebruikt of wil gebruiken?
 • Blijf je ondanks toe­ne­men­de nega­tie­ve gevol­gen gebruiken?
 • Is je gebruik steeds min­der aan seks gekoppeld?
 • Kun je geen seks meer heb­ben zon­der tina?
 • Zit je met je eigen gebruik in je maag?
 • Heb je wel­eens de wens om te min­de­ren of stoppen?
 • Heb je eer­der tever­geefs gepro­beerd te min­de­ren of stoppen?
 • Kun je door het gebruik moei­lijk je dage­lijk­se ver­plich­tin­gen nakomen?
 • Heb je rela­tie­pro­ble­men als gevolg van je gebruik?
 • Gebruik je wel­eens tij­dens het auto­rij­den, wer­ken of studeren?
 • Gebruik je stie­kem tij­dens fami­lie­be­zoek of bij niet-gebrui­ken­de vrienden?

Wees kri­tisch en eer­lijk naar jezelf!
Hoe meer vra­gen je posi­tief beant­woordt, hoe meer aan­wij­zin­gen dat je gebruik pro­ble­ma­tisch is.
Zet je leven weer op de rit en begin daar nu mee!
Veel voor­ko­men­de pro­ble­men bij tina-gebruik

Hoe ieders situ­a­tie ook ver­schilt, een ding is zeker.
Naar­ma­te je lan­ger en inten­sie­ver gebruikt, nemen de pro­ble­men vaak toe.
Die pro­ble­men kun­nen op aller­lei ter­rei­nen spelen.
Hier veel voor­ko­men­de issues voor man­nen die tina gebruiken.Licha­me­lijk:

 • Ver­ma­ge­ring en er onge­zond uit zien
 • Slech­te weer­stand en vaak ziek zijn
 • Gebitsschade
 • Slaap­pro­ble­men en gebrek aan energie
 • Onrust in lichaam en spierspasmen


Gees­te­lijk:

 • Depres­sie en soms zelfs suïcidaliteit
 • Gevoe­lens van leeg­te, een­zaam­heid en apathie
 • Wan­hoop­ge­voe­lens en suï­ci­da­le neigingen
 • Inten­se gevoe­lens van schaam­te en schuld
 • Sterk wis­se­len­de stemming
 • Para­no­ï­de gedach­ten en hallucinaties


Sek­su­eel:

 • Obses­sief bezig zijn met por­no of seks
 • Ver­min­derd of geen libido
 • Over­schrij­den van sek­su­e­le grenzen
 • Geen seks meer kun­nen heb­ben zon­der tina
 • Meer­maals soa’s oplo­pen of geïn­fec­teerd raken met hiv of hepa­ti­tis C


Soci­aal:

 • Pro­ble­men op werk
 • Schulden
 • In aan­ra­king komen met justitie
 • Soci­aal iso­le­ment en ver­lies van con­tact met fami­lie en vrienden
 • Ver­lies van baan, woning of partner