STOP­PEN MET TINA


Wegen de voor­de­len van tina-gebruik niet meer op tegen de nade­len?
Ben je gelei­de­lijk steeds meer gaan gebrui­ken?
Kan je geen seks meer heb­ben zon­der tina?
Raak je meer en meer geï­so­leerd en gebruik je steeds vaker alleen?
Ben je aan het afglij­den en gelei­de­lijk alles aan het ver­lie­zen?

Is het tijd om met tina te stop­pen?

Je raakt niet van de ene op de ande­re dag afhan­ke­lijk, het is een gelei­de­lijk pro­ces.
Wan­neer het tijd is om te stop­pen, ver­schilt per per­soon.
De een moet eerst alles kwijt raken voor het genoeg is.
Voor de ander kan een nega­tie­ve erva­ring al het keer­punt zijn.

Man­nen erva­ren soms zelf nog wei­nig klach­ten, ter­wijl het gebruik wel dege­lijk pro­ble­ma­tisch begint te wor­den.
Veel man­nen zijn geneigd te ont­ken­nen dat ze de con­tro­le ver­lie­zen.
Het besluit met tina te stop­pen wordt als­maar uit­ge­steld.
Je komt zo mak­ke­lijk in een vici­eu­ze cir­kel van seks, chems en come downs.

De vol­gen­de vra­gen kun­nen je hel­pen inschat­ten waar jij momen­teel staat:

Wees kri­tisch en eer­lijk naar jezelf!
Hoe meer vra­gen je posi­tief beant­woordt, hoe meer aan­wij­zin­gen dat je gebruik pro­ble­ma­tisch is.
Zet je leven weer op de rit en begin daar nu mee!


Veel voor­ko­men­de pro­ble­men bij tina-gebruik

Hoe ieders situ­a­tie ook ver­schilt, een ding is zeker.
Naar­ma­te je lan­ger en inten­sie­ver gebruikt, nemen de pro­ble­men vaak toe.
Die pro­ble­men kun­nen op aller­lei ter­rei­nen spe­len.
Hier veel voor­ko­men­de issues voor man­nen die tina gebrui­ken.

Licha­me­lijk:
Gees­te­lijk:
Sek­su­eel:
Soci­aal: