Heb je lan­ge tijd alleen seks met tina (of ande­re chems) gehad?
Dan is het opbou­wen van een bevre­di­gend seks­le­ven zon­der chems vaak een hele opga­ve.
Voor veel man­nen is dit een van de groot­ste uit­da­gin­gen.
Seks en tina raken vaak onlos­ma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den.
Leren weer ple­zier te bele­ven aan seks zon­der tina vraagt tijd, inzet, geduld en cre­a­ti­vi­teit.

Een veel­ge­hoor­de klacht van voor­ma­li­ge gebrui­kers is dat ‘gewo­ne’ seks saai is gewor­den en ze nog maar moei­lijk opge­won­den raken.
Dit komt deels door­dat de che­mi­sche huis­hou­ding in de her­se­nen uit balans is.
Tina geeft een enor­me boost aan de dop­ami­ne in de her­se­nen.
Dop­ami­ne geeft een gevoel van genot en bevre­di­ging.
Door die her­haal­de­lij­ke boven­na­tuur­lijk hoge dop­ami­neshots en tina zelf raken neu­ro­trans­mit­ters bescha­digd.
Hoe lan­ger en inten­sie­ver je tina gebruikt, hoe lan­ger het zal duren voor­dat je her­se­nen enigs­zins her­steld zijn en het fysiek weer moge­lijk is om ple­zier te bele­ven aan seks zon­der chems.
Dit kan een aan­tal maan­den tot meer dan een jaar duren.

Ook spe­len aller­lei emo­ti­o­ne­le aspec­ten een belang­rij­ke rol.
Veel man­nen gebrui­ken tina om zich zelf­ver­ze­ker­der en vrij­er te voe­len.
Of om bepaal­de zaken even te ver­ge­ten.
Denk bij­voor­beeld aan hiv of hepa­ti­tis C, ouder wor­den of moei­te met je geaard­heid of sek­su­e­le behoef­ten.
Op tina valt dat weg en durf je wel­licht din­gen die je anders nooit zou doen.
Als je tina uit je leven ver­bant, zal je het op eigen kracht moe­ten doen.Rouw
TimingRouw

Een leven zon­der tina bete­kent ook een seks­le­ven zon­der tina.
Laat de gedach­te los dat je ergens in de toe­komst nog eens seks met tina zal heb­ben.
Dit geeft alleen maar cra­ving en kan lei­den tot terug­val.

Som­mi­ge man­nen erva­ren dit los­la­ten als een rouw­pro­ces.

Ze gaan hier­bij daad­wer­ke­lijk door fases van rouw: ont­ken­ning, boos­heid, onder­han­de­len, depres­sie en accep­ta­tie.
Ont­ken­ning: “Mis­schien hoef ik eigen­lijk hele­maal niet te stop­pen?”
Boos­heid: “Ik wil ver­dom­me gewoon tina gebrui­ken!”
Onder­han­de­len: “Een avond in de maand moet toch best kun­nen?”
Depres­sie: “Ik zal nooit meer nor­ma­le seks kun­nen heb­ben.”
Accep­ta­tie: “Ik kan best zon­der tina. Mijn seks­le­ven zal weer goed wor­den.”

Stop­pen met tina kan voe­len als­of je iets ver­lo­ren hebt of afge­no­men wordt.
Maar bedenk dat jouw sek­su­e­le erva­rin­gen extreem waren.
Erva­rin­gen die zon­der chems nooit zou­den heb­ben plaats­ge­von­den.
Plaats je her­in­ne­rin­gen in per­spec­tief.
Rea­li­seer je dat je het ‘onmo­ge­lij­ke’ hebt mee­ge­maakt.

Pro­beer seks zon­der chems niet als saai of tam te zien.
De emo­ti­o­ne­le con­nec­tie die je voel­de als je high was, werd ver­oor­zaakt door de chems, niet door het con­tact.
Het voel­de mis­schien als­of je diep ver­bon­den was met je seks­part­ner.
Maar veel man­nen zeg­gen ach­ter­af dat het op tina bij­na niet uit­maakt wie hun seks­part­ner is.
Als je seks hebt zon­der chems is dat niet een slap aftrek­sel van tina-seks maar gewoon iets totaal anders.
Bij­voor­beeld een moge­lijk­heid een ech­te con­nec­tie met je seks­part­ner aan te gaan.
Timing

Wan­neer is het weer eens tijd voor seks zon­der tina?
Dat hangt sterk af van je per­soon­lij­ke situ­a­tie.
Hoe­veel cra­ving ervaar je?
Hoe­veel steun heb je?
Heb je een rela­tie?
Als je voor­dat je aan chems begon al een bevre­di­gend seks­le­ven had en goed met inti­mi­teit kon omgaan, heb je dat om op terug te val­len.
Vond je dat las­tig, dan is de opga­ve gro­ter.
Over­weeg dan eens te pra­ten met een sek­su­o­loog.

Lees ver­der over timing
Alleen aan seks den­ken, kan je al doen ver­lan­gen naar een beet­je tina.
Man­nen die vaak geil zijn, heb­ben daar­door de hele tijd zin om te gebrui­ken.
Som­mi­ge man­nen gaan hier­door seks angst­val­lig uit de weg.
Als je merkt dat de gedach­te aan seks met­een cra­ving oproept, is het goed om geen seks te heb­ben tot je merkt dat je in het alge­meen min­der cra­ving ervaart.

Ook zijn er man­nen die gewoon­weg geen zin meer heb­ben in seks.
Na het een lan­ge tijd alleen maar op tina te heb­ben gedaan, zet­ten ze seks een tijd­je op een laag pit­je.
Soms zelfs voor een jaar of lan­ger.
Op die manier kun­nen ze hun aan­dacht vol­le­dig rich­ten op her­stel.
En komen ze min­der in situ­a­ties die zin in gebruik trig­ge­ren.
De her­se­nen krij­gen zo de tijd om te her­stel­len.
Het kan zelfs een opluch­ting zijn even niet met seks bezig te zijn.

Het idee weer seks te heb­ben zon­der roes maakt veel man­nen zenuw­ach­tig en soms zelfs ang­stig.
Let op dat die angst niet lei­dend wordt.
Als je seks zon­der chems blijft uit­stel­len wordt het op een gege­ven moment een bij­na onmo­ge­lij­ke opga­ve.
Ten­zij je besluit seks vol­le­dig af te zwe­ren, zul je deze stap een keer moe­ten zet­ten.
Weet dat je echt niet de eni­ge bent die sek­su­a­li­teit inge­wik­keld vindt.
Geef jezelf tijd en ruim­te en ver­wacht niet dat je met­een fan­tas­ti­sche seks zult heb­ben.
Wel­licht moet je er eerst aan wen­nen über­haupt intiem te zijn zon­der roes.
Zie het als een ont­dek­kings­tocht waar je nog jaren mee voor­uit kan.

Maar er zijn ook man­nen die niet lang wil­len wach­ten.
Ze kun­nen ze zich niet voor­stel­len een tijd geen seks te heb­ben.
Wees je bewust dat seks je kan trig­ge­ren weer chems te gebrui­ken en terug­val op de loer ligt.
Toch hoeft het niet per se ver­keerd te zijn snel weer met seks te expe­ri­men­te­ren.
Door het opdoen van sek­su­e­le erva­rin­gen zon­der tina leer je nieu­we moge­lijk­he­den ken­nen en maak je nieu­we con­nec­ties aan in je her­se­nen.
Wel­licht is het moei­lijk en raar in het begin maar het is wel echt.
Mis­schien kom je erach­ter dat bepaal­de din­gen hele­maal niet voor jou wer­ken zon­der tina.
Maar gebruik onder geen beding, en geef jezelf de tijd en ruim­te om jezelf opnieuw te ont­dek­ken.