Heb je lan­ge tijd alleen seks met tina (of ande­re chems) gehad?
Dan is het opbou­wen van een bevre­di­gend seks­le­ven zon­der chems vaak een hele opga­ve.
Voor veel man­nen is dit een van de groot­ste uit­da­gin­gen.
Seks en tina raken vaak onlos­ma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den.
Leren weer ple­zier te bele­ven aan seks zon­der tina vraagt tijd, inzet, geduld en cre­a­ti­vi­teit.

Een veel­ge­hoor­de klacht van voor­ma­li­ge gebrui­kers is dat ‘gewo­ne’ seks saai is gewor­den en ze nog maar moei­lijk opge­won­den raken.
Dit komt deels door­dat de che­mi­sche huis­hou­ding in de her­se­nen uit balans is.
Tina geeft een enor­me boost aan de dop­ami­ne in de her­se­nen.
Dop­ami­ne geeft een gevoel van genot en bevre­di­ging.
Door die her­haal­de­lij­ke boven­na­tuur­lijk hoge dop­ami­neshots en tina zelf raken neu­ro­trans­mit­ters bescha­digd.
Hoe lan­ger en inten­sie­ver je tina gebruikt, hoe lan­ger het zal duren voor­dat je her­se­nen enigs­zins her­steld zijn en het fysiek weer moge­lijk is om ple­zier te bele­ven aan seks zon­der chems.
Dit kan een aan­tal maan­den tot meer dan een jaar duren.

Ook spe­len aller­lei emo­ti­o­ne­le aspec­ten een belang­rij­ke rol.
Veel man­nen gebrui­ken tina om zich zelf­ver­ze­ker­der en vrij­er te voe­len.
Of om bepaal­de zaken even te ver­ge­ten.
Denk bij­voor­beeld aan hiv of hepa­ti­tis C, ouder wor­den of moei­te met je geaard­heid of sek­su­e­le behoef­ten.
Op tina valt dat weg en durf je wel­licht din­gen die je anders nooit zou doen.
Als je tina uit je leven ver­bant, zal je het op eigen kracht moe­ten doen.


Rouw
Timing


Rouw

Een leven zon­der tina bete­kent ook een seks­le­ven zon­der tina.
Laat de gedach­te los dat je ergens in de toe­komst nog eens seks met tina zal heb­ben.
Dit geeft alleen maar cra­ving en kan lei­den tot terug­val.

Som­mi­ge man­nen erva­ren dit los­la­ten als een rouw­pro­ces.

Ze gaan hier­bij daad­wer­ke­lijk door fases van rouw: ont­ken­ning, boos­heid, onder­han­de­len, depres­sie en accep­ta­tie.


Timing

Wan­neer is het weer eens tijd voor seks zon­der tina?
Dat hangt sterk af van je per­soon­lij­ke situ­a­tie.
Hoe­veel cra­ving ervaar je?
Hoe­veel steun heb je?
Heb je een rela­tie?
Als je voor­dat je aan chems begon al een bevre­di­gend seks­le­ven had en goed met inti­mi­teit kon omgaan, heb je dat om op terug te val­len.
Vond je dat las­tig, dan is de opga­ve gro­ter.
Over­weeg dan eens te pra­ten met een sek­su­o­loog.

Lees ver­der over timing