SLEA­ZEN ZON­DER NASLEEP


Hoe ver­klein je bij seks op tina en ande­re chems de kans op hiv en hepa­ti­tis C en hoe voor­kom je scha­de aan lul en kont?

Uit onder­zoek blijkt dat veel man­nen die tina gebrui­ken of slam­men, voor bare seks kie­zen. Het is voor hen vaak een bewus­te keu­ze. Ze heb­ben een gro­te­re kans op ern­sti­ge soa’s als hiv, syfi­lis, LGV en hepa­ti­tis C, maar dat hoort bij de bewus­te afwe­ging om seks zon­der con­doom te heb­ben. In plaats daar­van tes­ten deze man­nen wel vaak op soa’s. Mis­schien behoor jij ook tot deze groep.

Het kan ook zijn dat bare seks voor jou geen bewus­te keu­ze is. Dat je con­dooms sim­pel­weg te las­tig vindt als je aan de chems zit.

Hoe dan ook, we gaan je op deze site niet om de oren slaan met con­dooms – hoe effec­tief ook tegen hiv en ande­re soa’s. Als je bare seks hebt, dan kun je maat­re­ge­len nemen om de kans op hiv te ver­klei­nen. Zeker nu er PrEP is. Als PrEP finan­ci­eel bui­ten je bereik is, kun je kie­zen voor ande­re metho­den om de kans op hiv te ver­klei­nen (risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën). Je kunt je wape­nen tegen hepa­ti­tis A en B door je te laten vac­ci­ne­ren. Dat geldt niet voor hepa­ti­tis C, maar je kunt wel een aan­tal din­gen doen om de kans op het virus te ver­klei­nen. Ook als je bare neukt.

Het gaat op deze pagi­na niet alleen over soa’s, maar ook over hoe je scha­de aan lul en kont voor­komt als je op chems speelt. En wat kun je doen om te voor­ko­men dat je van­we­ge een sek­son­ge­luk­je op de Spoed­ei­sen­de Hulp belandt?

Voor­kom dat slea­zy seks een ver­ve­len­de nasleep krijgt. Hier de belang­rijk­ste advie­zen.


Alge­meen:
1. Test iede­re drie maan­den op soa’s
2. Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en tes­ten
3. Waar­schuw bij soa’s
4. Vac­ci­neer je tegen hepa­ti­tis A en B
5. Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C
6. Voor­kom (blij­ven­de) scha­de aan lul en kont

Hiv-nega­tief:
1. Gebruik PrEP
2. Pas ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe

Hiv-posi­tief:
1. Blijf the­ra­pie­trouw
2. Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems ver­sterkt


Alge­meen 1. Test iede­re drie maan­den op soa’s

Maak er een gewoon­te van om iede­re drie maan­den te tes­ten op soa’s. En test tus­sen­door bij soa-gere­la­teer­de klach­ten of als je gewaar­schuwd bent. Hoe eer­der je soa’s opspoort en behan­delt, hoe beter.

Waar­om tes­ten?
Seks op tina bete­kent een gro­te­re kans op hiv, hepa­ti­tis C of een ande­re soa. Daar zijn ver­schil­len­de rede­nen voor.

Lees meer - Waar­om tes­ten?

Waar­op tes­ten?
Doe niet alleen een hiv-test. Laat je op alle soa’s tes­ten. Test daar­naast iede­re drie maan­den op hepa­ti­tis C. Doe ook een hepa­ti­tis C-test als je hiv-nega­tief bent.

Lees meer - Waar­op tes­ten?

Waar tes­ten?
Als je iede­re drie maan­den wilt tes­ten op soa’s, zijn er een aan­tal opties. Wat betreft hepa­ti­tis C kun je een abon­ne­ment nemen op een betrouw­ba­re test van NomoreC.nl die je thuis kunt afne­men.

Lees meer - Waar tes­ten?

Wel­ke test?
Bij hiv en hepa­ti­tis C is het belang­rijk om te weten dat er ver­schil­len­de tes­ten zijn. Som­mi­ge tes­ten kun­nen snel­ler deze virus­sen aan­to­nen als je net geïn­fec­teerd bent dan ande­re tes­ten.

Tes­ten op hiv:
Tes­ten op hepa­ti­tis C:

Meer lezen over symp­to­men en behan­de­ling van hiv en soa’s? Bekijk deze link.


Alge­meen 2. Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en tes­ten

Ver­on­der­stel niets! Vraag altijd naar de hiv-sta­tus van je seks­part­ner, wees open over je hiv-sta­tus en wan­neer je voor het laatst getest bent op hiv (en ande­re soa’s).

Als iemand hiv heeft: vraag naar zijn viral load. Als deze ond­e­tec­teer­baar (‘unde­tec­ta­ble’) is, dan kan er geen hiv wor­den over­ge­dra­gen.

Als zijn viral load detec­teer­baar (‘detec­ta­ble’) is, dan weet je dat het belang­rijk is om jezelf te bescher­men tegen hiv (PrEP/condoom).

Lees meer - Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en tes­ten:


Alge­meen 3. Waar­schuw je seks­part­ners bij een gevon­den soa

Waar­schuw je seks­part­ners als je een soa blijkt te heb­ben. Gro­te kans dat zij dat dan ook bij jou doen. Door elkaar te waar­schu­wen voor­kom je dat soa’s tus­sen jou en je seks­part­ners heen en weer ping­pon­gen. Gewaar­schuw­de seks­part­ners kun­nen bij som­mi­ge soa’s gelijk mee behan­deld wor­den als ze een ‘waar­schu­wings­co­de’ van jou heb­ben gekre­gen. Deze kun je krij­gen van de pro­fes­si­o­nal die jou de uit­slag gaf. Hoe lang je terug moet gaan in de tijd met waar­schu­wen, hangt ervan af. Soms is het drie maan­den terug en soms zes maan­den terug. Vraag het de soa-ver­pleeg­kun­di­ge. Ga bij hepa­ti­tis C zes­maan­den terug in de tijd. GGD’en kun­nen je hel­pen met (ano­niem) waar­schu­wen. Ook als je denkt dat je het op een seks­feest­je hebt opge­lo­pen en nau­we­lijks con­tact­ge­ge­vens van seks­part­ners hebt, maar bij­voor­beeld wel van de per­soon die jou uit­ge­no­digd heeft.

Lees meer - Waar­schuw je seks­part­ners bij een gevon­den soa:


Alge­meen 4. Vac­cin­neer jezelf tegen hepa­ti­tis A en B

Bei­de virus­sen kun­nen heel mak­ke­lijk via seks over­ge­dra­gen wor­den. Het zijn ver­ve­len­de ziek­tes. Vac­ci­ne­ren tegen hepa­ti­tis B is gra­tis, tegen A kost onge­veer 60 euro.

Lees meer - Vac­cin­neer jezelf tegen hepa­ti­tis A en B:

Meer lezen over hiv en soa’s? En over symp­to­men en behan­de­ling ervan? Bekijk deze link.


Alge­meen 5. Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C

Ook als je bare seks hebt, kun je de kans op hepa­ti­tis C ver­klei­nen. Test daar­naast iede­re drie maan­den op dit virus.

Speel het liefst alleen met beken­de seks­part­ners, die je erop ver­trouwt dat ze zich regel­ma­tig laten tes­ten en je eer­lijk zul­len ver­tel­len als ze hepa­ti­tis C oplo­pen. Met beken­de seks­part­ners kun je ook mak­ke­lij­ker afspra­ken met elkaar maken om de kans op hepa­ti­tis C-over­dracht te ver­klei­nen. Hoe gro­ter de groep, hoe klei­ner de con­tro­le.

Tina maakt het door­gaans niet mak­ke­lij­ker om vei­li­ge seks te heb­ben. Erop let­ten dat je geen hepa­ti­tis C oploopt, kan las­tig zijn als je in een drugs­flow zit. Dat wil niet zeg­gen dat het onmo­ge­lijk is. Het scheelt als je op de juis­te momen­ten alert bent, bij­voor­beeld als iemand een toy pakt of als je van part­ner wis­selt. Belang­rijk is hier­over na te den­ken als je nog nuch­ter bent. En voor­dat je met tina of ander chems begint alvast maat­re­ge­len treft waar­voor je enigs­zins scherp moet zijn. Zie ook ‘Wel­ke maat­re­ge­len kun je tegen hepa­ti­tis C nemen voor­dat je chems neemt’.

Hoe wordt hepa­ti­tis C over­ge­dra­gen?
Hepa­ti­tis C wordt bij de seks over­ge­dra­gen door con­tact met bloed, sper­ma, rec­taal vocht en poep­deel­tjes waar­in het virus zit.
Bloed­deel­tjes hoe­ven niet altijd zicht­baar te zijn.

Lees meer - Hoe wordt hepa­ti­tis C over­ge­dra­gen?

Wat kan je doen tegen hepa­ti­tis C?
Er is al veel wat je kunt doen om de kans op hepa­ti­tis C-over­dracht te ver­klei­nen. Ook als je geen con­dooms gebruikt.

Lees meer - Wat kan je doen tegen hepa­ti­tis C?
Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C bij fis­ten en spe­len met toys:
Des­in­fec­teer. Bui­ten het lichaam lijkt het virus het virus tot wel zes weken te kun­nen over­le­ven:


Wel­ke maat­re­ge­len kun je tegen hepa­ti­tis C nemen voor­dat je chems neemt?
We gaan in op twee situ­a­ties:
– De seks vindt plaats in jouw huis
– De seks vindt plaats bij iemand anders

De seks vindt plaats bij jou:
De seks vindt plaats bij iemand anders:


Alge­meen 6. Voor­kom (blij­ven­de) scha­de aan lul en kont

Onge­rem­de seks is fijn, maar als jij of je een van je seks­part­ners naar de Spoed­ei­sen­de Hulp toe moet, dan is dat een enor­me dom­per op de feest­vreug­de. Hier­on­der ‘tips and tricks’ om te zor­gen dat je lul en kont bij het spe­len geen (per­ma­nen­te) scha­de oplo­pen.

Scha­de aan lul en kont
Als je tina of ande­re chems gebruikt dan voel je min­der pijn en ver­leg je mak­ke­lij­ker je gren­zen. Soms merk je pas ach­ter­af hoe ver het is gegaan: bloed­uit­stor­tin­gen op je lul, je tepels aan gort, een intens rau­we kont. Het her­stelt zich alle­maal wel weer, maar zeker als je lan­ge ses­sies hebt dan wordt de kans op scha­de gro­ter. Hier lees je hoe je de kans op scha­de ver­kleint.

Hoe ver­klein je de kans op scha­de?
Darm­per­fo­ra­tie voor­ko­men:
Impo­ten­tie door Andros­kat of Caver­ject:


Hiv-nega­tief 1. Gebruik PrEP

We raden je aan PrEP te nemen als je tina gebruikt of chems slamt en daar­bij bare seks hebt. De kans op hiv-over­dracht wordt ver­groot als je onder invloed bent. Ver­geet niet iede­re 24 uur te blij­ven slik­ken als je speelt.

Lees meer - Gebruik PrEP:


Hiv-nega­tief 2. Pas ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe

Je doet het bare, je gebruikt geen PrEP, maar je wilt wel de kans op hiv ver­klei­nen? Dat kan door ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe te pas­sen. De stra­te­gie­ën zijn niet water­dicht voor hiv, maar in jouw geval zeer aan te beve­len. Ook als je PrEP gebruikt, kun­nen risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën aan­vul­len­de bescher­ming bie­den.

Bepaal voor jezelf wel­ke stra­te­gie­ën bij jou pas­sen.
Omdat we hier eer­lij­ke infor­ma­tie wil­len geven, noe­men we behal­ve de voor­de­len, ook de nade­len als je het ver­ge­lijkt met con­doom­ge­bruik of PrEP.

Lees meer - Pas risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën toe:


Hiv-posi­tief 1. Blijf the­ra­pie­trouw

Alleen als je hiv-medi­ca­tie dage­lijks trouw vol­gens sche­ma slikt, blijft je viral load ond­e­tec­teer­baar. Stop voor een aan­tal dagen pil­len in je tas of in een spe­ci­aal buis­je aan je sleu­tel­han­ger.

Lees meer - Blijf the­ra­pie­trouw:


Hiv-posi­tief 2. Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems de wer­king van chems ver­sterkt

Chems lij­ken geen nega­tie­ve invloed te heb­ben op de wer­king van je hiv-medi­ca­tie. Wel kan gebruik van chems ervoor zor­gen dat je je dage­lijk­se medi­ca­tie ver­geet.

De wer­king van xtc, mdma, GHB, GBL, keta­mi­ne, speed, meow meow, tina en kal­me­rings­mid­de­len wordt ster­ker bij som­mi­ge hiv-rem­mers. Een over­do­sis is eer­der bereikt.

Lees meer - Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems de wer­king van chems ver­sterkt: