SLEA­ZEN ZON­DER NASLEEPHoe ver­klein je bij seks op tina en ande­re chems de kans op hiv en hepa­ti­tis C en hoe voor­kom je scha­de aan lul en kont?


Uit onder­zoek blijkt dat veel man­nen die tina gebrui­ken of slam­men, voor bare seks kie­zen. Het is voor hen vaak een bewus­te keu­ze. Ze heb­ben een gro­te­re kans op ern­sti­ge soa’s als hiv, syfi­lis, LGV en hepa­ti­tis C, maar dat hoort bij de bewus­te afwe­ging om seks zon­der con­doom te heb­ben. In plaats daar­van tes­ten deze man­nen wel vaak op soa’s. Mis­schien behoor jij ook tot deze groep.


Het kan ook zijn dat bare seks voor jou geen bewus­te keu­ze is. Dat je con­dooms sim­pel­weg te las­tig vindt als je aan de chems zit.


Hoe dan ook, we gaan je op deze site niet om de oren slaan met con­dooms – hoe effec­tief ook tegen hiv en ande­re soa’s. Als je bare seks hebt, dan kun je maat­re­ge­len nemen om de kans op hiv te ver­klei­nen. Zeker nu er PrEP is. Als PrEP finan­ci­eel bui­ten je bereik is, kun je kie­zen voor ande­re metho­den om de kans op hiv te ver­klei­nen (risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën). Je kunt je wape­nen tegen hepa­ti­tis A en B door je te laten vac­ci­ne­ren. Dat geldt niet voor hepa­ti­tis C, maar je kunt wel een aan­tal din­gen doen om de kans op het virus te ver­klei­nen. Ook als je bare neukt.


Het gaat op deze pagi­na niet alleen over soa’s, maar ook over hoe je scha­de aan lul en kont voor­komt als je op chems speelt. En wat kun je doen om te voor­ko­men dat je van­we­ge een sek­son­ge­luk­je op de Spoed­ei­sen­de Hulp belandt?


Voor­kom dat slea­zy seks een ver­ve­len­de nasleep krijgt. Hier de belang­rijk­ste adviezen.
Algemeen:
1. Test iede­re drie maan­den op soa’s
2. Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en testen
3. Waar­schuw bij soa’s
4. Vac­ci­neer je tegen hepa­ti­tis A en B
5. Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C
6. Voor­kom (blij­ven­de) scha­de aan lul en kont


Hiv-negatief:
1. Gebruik PrEP
2. Pas ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe


Hiv-positief:
1. Blijf therapietrouw
2. Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems versterkt
Alge­meen 1. Test iede­re drie maan­den op soa’s

Maak er een gewoon­te van om iede­re drie maan­den te tes­ten op soa’s. En test tus­sen­door bij soa-gere­la­teer­de klach­ten of als je gewaar­schuwd bent. Hoe eer­der je soa’s opspoort en behan­delt, hoe beter.


Waar­om testen?
Seks op tina bete­kent een gro­te­re kans op hiv, hepa­ti­tis C of een ande­re soa. Daar zijn ver­schil­len­de rede­nen voor.


Lees meer - Waar­om testen?

  Gro­te­re kans op soa:

 • Soa’s als hiv, hepa­ti­tis C, gonor­roe, chla­my­dia, LGV, syfi­lis komen vaker voor bij man­nen die ‘chems friend­ly’ zijn. Een reden is dat er min­der con­dooms gebruikt wor­den bij seks op chems. Door af te spre­ken met man­nen die chems gebrui­ken, neemt de kans toe dat je een soa oploopt.
 • Tina droogt de slijm­vlie­zen van keel, lul en kont uit. Hier­door loop je snel­ler minus­cu­le wond­jes, scheur­tjes en bloe­din­kjes op. Dit is het geval bij:
  – lang en hard neu­ken (zeker als er niet genoeg glij­mid­del wordt gebruikt)
  – gang­bang: geneukt wor­den door meer­de­re sekspartners
  – fisten
  – spe­len met toys
  – face fuc­ken en thro­at pumpen


 • Daar­naast zor­gen pop­pers voor een gro­te­re door­bloe­ding van het slijm­vlies in je kont. Soa’s kun­nen daar­door mak­ke­lij­ker je lichaam binnendringen.

 • Booty bum­pen ver­groot de kans op soa’s. Chems tas­ten de slijm­vlie­zen in je kont aan. Daar­door ben je kwets­baar­der om een soa op te lopen.
 • Ook bij zo vei­lig moge­lijk slam­men zit een onge­luk in een klein hoek­je. Mis­schien is er toch iets mis­ge­gaan, hoe zorg­vul­dig je ook bent. Een soa-check kan uit­slui­ten of je hiv, hepa­ti­tis B of C hebt opge­lo­pen. Neem het zeke­re voor het onze­ke­re: laat je stan­daard iede­re drie maan­den testen.

Waar­op testen?
Doe niet alleen een hiv-test. Laat je op alle soa’s tes­ten. Test daar­naast iede­re drie maan­den op hepa­ti­tis C. Doe ook een hepa­ti­tis C-test als je hiv-nega­tief bent.


Lees meer - Waar­op testen?

Hepa­ti­tis C komt als soa voor­al voor bij man­nen met hiv. Toch zijn er ook man­nen die geen hiv heb­ben en het virus door seks opliepen.


Gebruik je PrEP via GGD Amster­dam? Je wordt iede­re zes maan­den getest op hepa­ti­tis C als je mee­doet aan het AMPrEP-pro­ject, één keer per jaar bin­nen de DIS­CO­VER-stu­die en vier per jaar als je PrEP­zorg krijgt via InPrEP Doe je niet mee aan deze stu­dies of pro­jec­ten? Dan moet je het tes­ten op hepa­ti­tis C zelf rege­len. Daar zijn moge­lijk­he­den voor.Waar tes­ten?
Als je iede­re drie maan­den wilt tes­ten op soa’s, zijn er een aan­tal opties. Wat betreft hepa­ti­tis C kun je een abon­ne­ment nemen op een betrouw­ba­re test van NomoreC.nl die je thuis kunt afnemen.


Lees meer - Waar testen?

 • De huis­arts
  De kos­ten gaan af van je eigen bij­dra­ge voor de zorg­ver­ze­ke­ring. Voor som­mi­gen is dat geen pro­bleem omdat ze hun eigen bij­dra­ge al aan ande­re medi­sche behan­de­lin­gen kwijt zijn.


  Ben je hiv-posi­tief? Dan heb je de eigen bij­dra­ge waar­schijn­lijk al moe­ten beta­len van­we­ge je hiv-infec­tie. Tes­ten via de huis­arts voel je in dat geval niet in je portemonnee.
 • De soa-poli
  Soa-ver­pleeg­kun­di­gen kun­nen je beter advi­se­ren over tes­ten als je open bent over chems of slam­men. Het is vaak een vei­li­ge omge­ving om dit te bespre­ken. Soa-ver­pleeg­kun­di­gen vra­gen meest­al stan­daard naar drugs­ge­bruik bij de seks en zul­len (uit­zon­de­rin­gen daar­ge­la­ten) niet oor­de­len. Je ver­wacht het mis­schien niet direct, maar als je issues hebt met het gebruik van chems, dan staan de mees­te ver­pleeg­kun­di­gen voor je klaar en bie­den een luis­te­rend oor. De mees­ten zijn bekend met tina en slammen.


  Hepa­ti­tis C:
  De mees­te soa-poli’s in het land tes­ten alleen als je gewaar­schuwd bent dat een seks­part­ner hepa­ti­tis C heeft. Er wordt niet stan­daard op hepa­ti­tis C getest. Bespreek wat er moge­lijk is bij de GGD en ga anders naar je huis­arts om te testen.


  GGD-Amsterdam:
  – Ben je hiv-posi­tief? Dan is het moge­lijk om twee keer per jaar op hepa­ti­tis C te tes­ten op de soa-poli. Dit kan niet als je kor­ter dan drie maan­den terug bij je hiv-behan­de­laar bent geweest of min­der dan een half jaar gele­den bij de soa-poli zelf bent getest op hepa­ti­tis C. Ten­zij je gewaar­schuwd bent. Maar dan heb je wel een waar­schu­wings­co­de nodig. Zomaar zeg­gen dat je gewaar­schuwd bent, helpt niet. Deze rege­ling is bedacht omdat tes­ten op hepa­ti­tis C kost­baar is. Wil jij toch vier per jaar getest wor­den, omdat je weet dat je regel­ma­tig risi­co loopt? Ga dan naar je huis­arts of neem een abon­ne­ment op een zelf­af­na­me­test via NomoreC.nl.
  – Ben je hiv-nega­tief? Dan kun je alleen op de Amster­dam­se soa­po­li tes­ten als je door iemand gewaar­schuwd bent voor hepa­ti­tis C. Ten­zij je deel­neemt aan een van de PrEP-stu­dies van GGD Amster­dam, waar­bij een tot twee keer per jaar op hepa­ti­tis C wordt getest.
 • De hiv-behan­de­laar
  De hiv-behan­de­laar test je twee keer jaar op syfi­lis en hepa­ti­tis C. Ande­re soa’s wor­den meest­al niet meegenomen.


  Het hiv-behan­del­cen­trum is, net als de soa-poli, een vei­li­ge omge­ving om te bespre­ken dat je tina gebruikt of chems slamt. Hiv-con­su­len­ten pra­ten veel met men­sen met hiv, ook over chems, en zul­len min­der snel oor­de­len. Som­mi­gen bie­den een luis­te­rend oor en den­ken met je mee. Bij­voor­beeld met wie je door zou kun­nen pra­ten over je seks- en lief­des­le­ven, wat je daar­in wilt en wat jouw wen­sen en gren­zen zijn.
 • AmPrEP, DIS­CO­VER-stu­die of InPrEP
  Deze stu­dies vin­den plaats bij de GGD-Amster­dam. De art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen bin­nen deze stu­die horen veel over chems­ge­bruik van ande­re PrEP-gebrui­kers. Het is een vei­lig plek om over chems te pra­ten. Ook over tina en het slam­men van chems.
 • Test­lab (onli­ne)
  Tes­ten via Test­lab is gra­tis en snel onli­ne te rege­len op het moment dat jij het wilt. Je print een aan­vraag­for­mu­lier uit en gaat daar­mee naar een labo­ra­to­ri­um in de buurt. Je gaat dus niet langs je huis­arts of de soa-poli.


  NB: bij klach­ten van een soa of bij waar­schu­win­gen kun je niet bij Test­lab terecht. Je wordt dan altijd door­ver­we­zen naar een soa-poli. Test­lab is alleen bedoeld voor regu­lie­re checks.


  Helaas kun je bij Test­lab niet terecht voor een test op hepa­ti­tis B of C.
 • NoMoreC.nl (onli­ne)
  Via deze web­si­te (van onder meer GGD Amster­dam, Soa Aids Neder­land en het AMC) kun je tes­ten op hepa­ti­tis C. Je kunt een abon­ne­ment van vier keer per jaar nemen op een zeer betrouw­ba­re en zeer goed­ko­pe RNA-test. Hier­mee kan hepa­ti­tis C heel snel wor­den opge­spoord. Op de site lees je hoe het werkt.


  Met een vin­ger­prik neem je (een­vou­dig en vrij­wel pijn­loos) een paar drup­pels bloed bij jezelf af. Het bloed­mon­ster ver­stuur je kos­te­loos per post naar het labo­ra­to­ri­um. Je krijgt daar­na onli­ne de uitslag.

Wel­ke test?
Bij hiv en hepa­ti­tis C is het belang­rijk om te weten dat er ver­schil­len­de tes­ten zijn. Som­mi­ge tes­ten kun­nen snel­ler deze virus­sen aan­to­nen als je net geïn­fec­teerd bent dan ande­re testen.Tes­ten op hiv:

 • Stan­daard hiv-test
  Deze test kan hiv vaak al drie weken na infec­tie aan­to­nen. Hij wordt stan­daard gebruikt door soa-poli’s en huis­art­sen en meet twee dingen:
  – of je lichaam anti­stof­fen tegen hiv heeft aangemaakt.
  – of het eiwit P24, ken­mer­kend voor het virus, in je bloed zit.
 • Hiv RNA-test
  Deze test toont een hiv-infec­tie in een nog eer­der sta­di­um aan. De test meet of er RNA (= virus­deel­tjes) van hiv in je bloed zit. Van­af onge­veer een week na bloot­stel­ling aan het virus is RNA aan­toon­baar, al kan dit soms ook eni­ge weken duren.
  Het is een dure test. Een arts zal deze test pas doen als er ster­ke aan­wij­zin­gen zijn dat je hiv hebt.


  Ben je hiv-nega­tief en:
  – heb je griep­ach­ti­ge ver­schijn­se­len of ande­re klach­ten en is dit meer dan de nawee­ën van tina?
  – heb je onlangs seks zon­der con­doom gehad?


  Doe op Hebikhiv.nl de symp­to­men­check. Je wordt gevraagd wel­ke klach­ten je hebt. Even­tu­eel krijg je een ver­wijs­brief om je op RNA te laten testen.


  Let op: alleen in de regio Amster­dam is ver­wij­zing naar een RNA-test via deze web­si­te moge­lijk. Woon je bui­ten de regio Amster­dam en komt er een RNA-test advies uit de symp­to­men­check? Neem dan con­tact op met je huis­arts of GGD. Zeg dat je ver­moedt dat je een ‘acu­te’ (=begin­nen­de) hiv-infec­tie hebt. Ver­tel ook dat je de symp­to­men­check van Hebikhiv.nl hebt gedaan en dat daar een RNA-test werd aangeraden.
 • Hiv-snel­test
  Deze test geeft bin­nen 20 minu­ten een uit­slag. Snel dus. Maar er zit ook een groot nadeel aan deze test. Voor­al de oude­re gene­ra­tie snel­tes­ten kun­nen een recen­te infec­tie over het hoofd zien. De snel­test is niet geschikt als je (vrij­wel) nooit con­dooms gebruikt en regel­ma­tig risi­co op hiv loopt. We advi­se­ren je in dat geval alleen de stan­daard hiv-test te doen en niet de snel­test. De stan­daard hiv-test kan hiv soms al na drie weken aan­to­nen. Zie hierboven.


Tes­ten op hepa­ti­tis C:

 • Hepa­ti­tis C antistoffentest
  Deze test toont hepa­ti­tis C aan zodra je lichaam anti­stof­fen aanmaakt.
  Gemid­deld is dit onge­veer twee maan­den na infec­tie. Als je hiv hebt, duurt het lan­ger, waar­bij meer dan vier maan­den geen uit­zon­de­ring is. Houd er dus reke­ning mee dat de uit­slag van een anti­stof­fen­test nega­tief kan zijn (=geen anti­stof­fen aan­toon­baar), ter­wijl het virus wel in je lichaam zit. Met een anti­stof­fen­test kun je geen recen­te infec­tie opsporen.


  Ook is de anti­stof­fen­test niet geschikt als je eer­der hepa­ti­tis C hebt gehad. Na gene­zing blij­ven vaak anti­stof­fen in je lichaam aan­we­zig. Een anti­stof­fen­test doen is dan zin­loos omdat er altijd anti­stof­fen aan­ge­toond zul­len wor­den.. Kies daar­om voor een RNA-test als je eer­der hepa­ti­tis C hebt gehad.
 • Hepa­ti­tis C RNA-test
  Deze test kan een infec­tie al heel vroeg aan­to­nen. Van­af zeven tot tien dagen na bloot­stel­ling aan het virus. De test meet of er RNA (=virus­deel­tjes) van hepa­ti­tis C in je bloed zit.


  Het is een dure test. Een arts zal deze pas doen als er ster­ke aan­wij­zin­gen zijn dat je hepa­ti­tis C hebt of als je gewaar­schuwd bent voor hepa­ti­tis C.


  Als alter­na­tief kun je zelf een een abon­ne­ment nemen op een goed­ko­pe­re RNA-test via NoMoreC.nl. Ook kun je daar los­se tests bestellen.Kijk voor meer info onder het kop­je ‘Waar testen’


  Een RNA-test wordt gead­vi­seerd voor men­sen die eer­der hepa­ti­tis C heb­ben gehad.
 • Leveren­zym­test
  Deze test toont ver­ho­ging van de lever­ac­ti­vi­teit aan. Er wordt met name geke­ken naar het leveren­zym ALT (ook wel ALAT genoemd). Het toont niet het hepa­ti­tis C-virus zelf aan. Als er spra­ke is van ver­ho­ging van de ALAT-waar­den, dan kan dit een teken zijn van een lever­ont­ste­king, ofte­wel hepatitis.
  Je arts gaat eerst na of er niet even­tu­eel ande­re oor­za­ken zijn voor deze lever­ont­ste­king. Daar­na kan hij of zij beslui­ten om een RNA-test bij je te doen. Omdat een leveren­zym­test veel goed­ko­per is dan een RNA-test, meten art­sen vaak lie­ver eerst je lever­waar­den. Pas in twee­de instan­tie doen ze een RNA-test.


  Extra info als je hiv-posi­tief bent:
  Je hiv-behan­de­laar doet twee keer per jaar een leveren­zym­test. Voor de ande­re twee keren kun je naar de huis­arts gaan. Vraag je huis­arts om je hiv-behan­de­laar op de hoog­te te bren­gen van de uitslagen.


  Extra info als je hiv-nega­tief bent:
  Voor een drie­maan­de­lijk­se leveren­zym­test kun je naar de huis­arts. Op de soa-poli wordt over het alge­meen geen leveren­zym­test gedaan.


  Let op: ver­ho­ging van lever­ac­ti­vi­teit kan ook te maken heb­ben met gebruik van alco­hol, chems of (hiv-)medicatie. Ver­tel je arts daar­om altijd dat je chems, alco­hol of (hiv-)medicatie gebruikt. Alleen dan kan een juis­te inschat­ting van jouw situ­a­tie wor­den gemaakt.

  Let op: De RNA-test heeft altijd de voor­keur als je eer­der geïn­fec­teerd bent geweest met hepa­ti­tis C. Maar ook als je nooit hepa­ti­tis C hebt gehad, dan is het meten van je lever­ac­ti­vi­teit niet de ide­a­le test­me­tho­de. Het kan zijn dat een piek in je ALAT-waar­den gemist wor­den (= deze piek is net voor­bij op het moment dat je je laat tes­ten) of de piek doet zich pas voor na de test. Je lever­waar­den zijn dan goed, ter­wijl je mis­schien toch het hepa­ti­tis C-virus in je lichaam hebt.


Meer lezen over symp­to­men en behan­de­ling van hiv en soa’s? Bekijk deze link.
Alge­meen 2. Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en testen

Ver­on­der­stel niets! Vraag altijd naar de hiv-sta­tus van je seks­part­ner, wees open over je hiv-sta­tus en wan­neer je voor het laatst getest bent op hiv (en ande­re soa’s).


Als iemand hiv heeft: vraag naar zijn viral load. Als deze ond­e­tec­teer­baar (‘unde­tec­ta­ble’) is, dan kan er geen hiv wor­den overgedragen.


Als zijn viral load detec­teer­baar (‘detec­ta­ble’) is, dan weet je dat het belang­rijk is om jezelf te bescher­men tegen hiv (PrEP/condoom).

Lees meer - Com­mu­ni­ceer over hiv-sta­tus en testen:

Als iemand zegt dat hij geen hiv heeft: bedenk dat hij onlangs hiv kan heb­ben opge­lo­pen. De mees­te hiv-infec­ties wor­den over­ge­dra­gen door man­nen die niet weten dat ze hiv heb­ben, omdat ze recen­te­lijk geïn­fec­teerd zijn. Zorg dat je jezelf beschermt tegen hiv als iemand denkt dat hij hiv-nega­tief is.


Bescherm je ook tegen hiv als iemand zegt dat hij gis­te­ren de test­uit­slag hiv-nega­tief heeft gekre­gen. Zo’n uit­slag zegt niets over recent risi­co. De stan­daard hiv-test kan infec­ties van min­der dan drie weken gele­den meest­al niet aantonen.


Ver­on­der­stel niets. Vraag ook naar het soa-test­ge­drag van je seksbuddy(s).


Als iemand zegt dat hij iede­re drie maan­den test, dan neemt hij het snel opspo­ren van soa’s blijk­baar seri­eus. Door naar test­ge­drag te vra­gen, weet je beter wat voor vlees je in de kuip hebt. Als hij je ook nog eens waar­schuwt bij een gevon­den soa… dan heb je een fuck-bud­dy die zijn gezond­heid seri­eus neemt.


Maak het jezelf mak­ke­lijk. Ver­meld in je pro­fiel­tek­sten (datingapps) wat je hiv-sta­tus is en hoe vaak je op soa’s test. Of bespreek het met je seks­part­ners tij­dens het chatten.


Bij klei­ne­re seks­fees­ten (met beken­den) gaat com­mu­ni­ce­ren mak­ke­lij­ker dan op gro­te ano­nie­me fees­ten, waar gere­geld nieu­we gas­ten bin­nen komen. Beperk het gebruik van chems bij seks daar­om het liefst tot man­nen die je kent. Man­nen met wie je zon­der chems ook een goe­de ver­stand­hou­ding hebt.


Alge­meen 3. Waar­schuw je seks­part­ners bij een gevon­den soa

Waar­schuw je seks­part­ners als je een soa blijkt te heb­ben. Gro­te kans dat zij dat dan ook bij jou doen. Door elkaar te waar­schu­wen voor­kom je dat soa’s tus­sen jou en je seks­part­ners heen en weer ping­pon­gen. Gewaar­schuw­de seks­part­ners kun­nen bij som­mi­ge soa’s gelijk mee behan­deld wor­den als ze een ‘waar­schu­wings­co­de’ van jou heb­ben gekre­gen. Deze kun je krij­gen van de pro­fes­si­o­nal die jou de uit­slag gaf. Hoe lang je terug moet gaan in de tijd met waar­schu­wen, hangt ervan af. Soms is het drie maan­den terug en soms zes maan­den terug. Vraag het de soa-ver­pleeg­kun­di­ge. Ga bij hepa­ti­tis C zes­maan­den terug in de tijd. GGD’en kun­nen je hel­pen met (ano­niem) waar­schu­wen. Ook als je denkt dat je het op een seks­feest­je hebt opge­lo­pen en nau­we­lijks con­tact­ge­ge­vens van seks­part­ners hebt, maar bij­voor­beeld wel van de per­soon die jou uit­ge­no­digd heeft.


Lees meer - Waar­schuw je seks­part­ners bij een gevon­den soa:

Veel GGD’en (en som­mi­ge huis­art­sen) gebrui­ken het digi­ta­le waar­schu­wings­sys­teem partnerwaarschuwing.nl. Het voor­deel van dit sys­teem is dat bij gonor­roe en chla­my­dia je seks­part­ners direct wor­den mee­be­han­deld. Ze hoe­ven in dat geval niet te wach­ten met behan­de­ling tot de test­uit­slag bin­nen is.


Heb je een soa opge­lo­pen tij­dens een seks­feest? De GGD kan hel­pen om (ano­niem) ande­re deel­ne­mers te waar­schu­wen. Vraag de ‘host’ van het seks­feest of je zijn con­tact­ge­ge­vens aan de GGD mag geven. Samen kun­nen ze een plan maken om de ande­re man­nen te waarschuwen.


Zorg dat je zoveel moge­lijk tele­foon­num­mers, email­adres­sen en pro­fiel­na­men van je seks­part­ners (of hosts van seks­fees­ten) en data waar­op je seks met ze had, bij­houdt in je tele­foon. Dat is han­dig voor als je naar de GGD toe gaat om je te laten behan­de­len tegen tegen een soa.


Alge­meen 4. Vac­cin­neer jezelf tegen hepa­ti­tis A en B

Bei­de virus­sen kun­nen heel mak­ke­lijk via seks over­ge­dra­gen wor­den. Het zijn ver­ve­len­de ziek­tes. Vac­ci­ne­ren tegen hepa­ti­tis B is gra­tis, tegen A kost onge­veer 60 euro.


Lees meer - Vac­cin­neer jezelf tegen hepa­ti­tis A en B:

Laat je tegen hepa­ti­tis A vac­ci­ne­ren. Hepa­ti­tis A leeft in veel Euro­pe­se lan­den weer op onder homo­man­nen. Er zijn uit­bra­ken gemeld in Span­je, Ita­lië, Groot-Brit­tan­nië, Frank­rijk en Duits­land. Maar ook in Neder­land zien we meer hepa­ti­tis A. Het virus ver­spreidt zich via seks, maar ook via slech­te toi­lethy­gi­ë­ne. Als je naar pri­des toe gaat (gay pri­des, lea­ther pri­des, fetish pri­des) of ande­re fees­ten bezoekt, dan is het zeker aan te raden om je te vac­ci­ne­ren tegen hepa­ti­tis A.


Vac­ci­na­tie (2 prik­ken) is onge­veer 60 euro en kan gecom­bi­neerd wor­den met de hepa­ti­tis B-vaccinatie.


Als je nog niet gevac­ci­neerd bent tegen hepa­ti­tis B, doe dit dan ook zo snel moge­lijk. De vac­ci­na­tie (3 prik­ken) is voor homo­man­nen gra­tis en je bent levens­lang beschermd. Je regelt het hier. Ten­zij je ooit (onbe­wust) hepa­ti­tis B hebt opge­lo­pen, gene­zen bent en hier­door immuun bent gewor­den. Dan is vac­ci­na­tie niet nodig. Maar ook dat kun je laten testen.


Als je hiv-posi­tief bent, meld dit dan altijd. Je hebt dan een dub­be­le dose­ring van de hepa­ti­tis B-vac­ci­na­tie nodig. Meest­al zal je al gevac­ci­neerd zijn via je hiv-behan­de­laar. Twij­fel je of dit gebeurd is? Vraag ernaar bij je hiv-behan­del­cen­trum. Vac­ci­na­tie wordt voor­al belang­rijk als tenofo­vir (Viread) geen onder­deel uit­maakt van je com­bi­na­tie­the­ra­pie. Van tenofo­vir is aan­ge­toond dat dit niet alleen hiv, maar ook het hepa­ti­tis B-virus onder­drukt. Als je dus naar een com­bi switcht waar geen tenofo­vir in zit, dan wordt het extra belang­rijk om je te laten vaccineren.
Meer lezen over hiv en soa’s? En over symp­to­men en behan­de­ling ervan? Bekijk deze link.
Alge­meen 5. Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C

Ook als je bare seks hebt, kun je de kans op hepa­ti­tis C ver­klei­nen. Test daar­naast iede­re drie maan­den op dit virus.


Speel het liefst alleen met beken­de seks­part­ners, die je erop ver­trouwt dat ze zich regel­ma­tig laten tes­ten en je eer­lijk zul­len ver­tel­len als ze hepa­ti­tis C oplo­pen. Met beken­de seks­part­ners kun je ook mak­ke­lij­ker afspra­ken met elkaar maken om de kans op hepa­ti­tis C-over­dracht te ver­klei­nen. Hoe gro­ter de groep, hoe klei­ner de controle.


Tina maakt het door­gaans niet mak­ke­lij­ker om vei­li­ge seks te heb­ben. Erop let­ten dat je geen hepa­ti­tis C oploopt, kan las­tig zijn als je in een drugs­flow zit. Dat wil niet zeg­gen dat het onmo­ge­lijk is. Het scheelt als je op de juis­te momen­ten alert bent, bij­voor­beeld als iemand een toy pakt of als je van part­ner wis­selt. Belang­rijk is hier­over na te den­ken als je nog nuch­ter bent. En voor­dat je met tina of ander chems begint alvast maat­re­ge­len treft waar­voor je enigs­zins scherp moet zijn. Zie ook ‘Wel­ke maat­re­ge­len kun je tegen hepa­ti­tis C nemen voor­dat je chems neemt’.


Hoe wordt hepa­ti­tis C overgedragen?
Hepa­ti­tis C wordt bij de seks over­ge­dra­gen door con­tact met bloed, sper­ma, rec­taal vocht en poep­deel­tjes waar­in het virus zit.
Bloed­deel­tjes hoe­ven niet altijd zicht­baar te zijn.


Lees meer - Hoe wordt hepa­ti­tis C overgedragen?

Klei­ne bescha­di­gin­gen aan het slijm­vlies van de anus doen zich al snel voor bij fis­ten, (lang­du­rig en hard) neu­ken en als er dildo’s of ande­re toys wor­den gebruikt. Eigen­lijk is altijd wel spra­ke van klei­ne bloe­din­kjes, door­dat haar­vaat­jes scheu­ren. Je merkt het alleen niet.


Via bescha­dig­de slijm­vlie­zen, maar ook via klei­ne wond­jes of zweer­tjes (door bij­voor­beeld een soa) dringt hepa­ti­tis C het lichaam binnen.


Hepa­ti­tis C komt niet alleen voor onder fis­ters. Ook als je geneukt wordt, kan je het virus oplo­pen. Dat risi­co is voor­al groot als je met meer­de­re man­nen speelt. Of dat nu op een seksfeest(je) is of in een dar­kroom, crui­sing area of sauna.


Het groot­ste risi­co heb je als bottom (je wordt geneukt, gefist enzovoort).


Als bottom kun je geïn­fec­teerd raken met hepa­ti­tis C van een ande­re bottom. Je hoeft daar­voor niet eens seks met hem te heb­ben! Het feit dat jul­lie je in dezelf­de ruim­te bevin­den kan al genoeg zijn. Zo loop je van een ande­re bottom hepa­ti­tis C op als jul­lie alle­bei door dezelf­de top geneukt of gefist wor­den. De top zelf loopt nau­we­lijks risi­co, maar kan je zien als de ‘ver­voer­der’ van hepa­ti­tis C. Van de ene bottom op de ande­re dus. Het is dus belang­rijk dat een top bepaal­de maat­re­ge­len neemt om dit te voorkomen.


Hepa­ti­tis C kan mak­ke­lijk over­ge­dra­gen wor­den. Het virus blijft – in tegen­stel­ling tot bij­voor­beeld hiv – bui­ten het lichaam goed in leven. Hepa­ti­tis C lijkt tot zes weken op kamer­tem­pe­ra­tuur te kun­nen over­le­ven op mate­ri­a­len als staal, plas­tic, rub­ber en in glij­mid­del. Via de sling of een gedeeld matras kan hepa­ti­tis C over­ge­dra­gen wor­den als deze niet zorg­vul­dig tij­dens en nà de seks wor­den gedes­in­fec­teerd.


Onder­zoe­ken tonen aan dat hepa­ti­tis C ook in sper­ma en rec­taal vocht kan zit­ten (met ande­re woor­den in je kont). De kans hier­op is wel­licht gro­ter bij een recen­te, ofwel acu­te hepa­ti­tis C-infec­tie. Dat is als iemand in de eer­ste zes maan­den van zijn infec­tie zit. Of hepa­ti­tis C ook in voor­vocht kan zit­ten, is niet bekend.


Hepa­ti­tis C kan ook wor­den over­ge­dra­gen door het delen van naal­den, als je je prikt aan een naald van iemand anders, het delen van spui­ten om mee te booty bum­pen, of als je riet­jes of snuif­ge­rei deelt. Ook het delen van een meth-pijp kan tric­ky zijn. De kans op uit­ge­droog­de lip­pen is groot als je te wei­nig drinkt. De hit­te van de pijp kan voor klei­ne barst­jes in je lip­pen zor­gen. Je bent hier­door kwets­baar­der voor hepa­ti­tis C als er virus op het mond­stuk zit. Zie meer hier­over bij Harm Reduc­ti­on.
Wat kan je doen tegen hepa­ti­tis C?
Er is al veel wat je kunt doen om de kans op hepa­ti­tis C-over­dracht te ver­klei­nen. Ook als je geen con­dooms gebruikt.Lees meer - Wat kan je doen tegen hepa­ti­tis C?

 • Gebruik je eigen glijmiddel/crisco als je geneukt of gefist wordt. Onzicht­ba­re bloed­spo­ren met hepa­ti­tis C kun­nen in glij­mid­del gaan zit­ten of aan de bui­ten­kant van de pot of fles.
 • Laat niet in je klaarkomen.
 • Heeft je seks­part­ner een eikel­pier­cing, bij­voor­beeld een Prin­ce Albert? Vraag hem deze uit te doen. Neu­ken met een pier­cing in de penis ver­groot de kans op bescha­di­gin­gen en bloedinkjes.
 • Gebruik je eigen toys en deel ze niet met ande­ren. Onzicht­ba­re bloed­spo­ren met hepa­ti­tis C kun­nen op de toys gaan zitten.
 • Als iemand je wilt neu­ken die eer­der iemand anders heeft geneukt: vraag of hij eerst zijn lul goed wil was­sen, zodat er geen glij­mid­del meer op zit. Voor maxi­ma­le con­tro­le: loop met hem mee naar de bad­ka­mer en help ‘m met zijn lul wassen.
 • Gebruik hand­schoe­nen bij fisten.
 • Als iemand je wilt fis­ten: vraag of hij nieu­we hand­schoe­nen aan­doet voor­dat hij über­haupt met je kont begint te spe­len. Onder nagels kun­nen klei­ne, onzicht­ba­re wond­jes of huid­be­scha­di­gin­gen zit­ten. Hier­door kan hepa­ti­tis C wor­den overgedragen.
 • Als iemand op een seks­feest­je eer­der die avond iemand anders heeft gefist: vraag of hij zijn han­den en onder­ar­men eerst ont­vet en des­in­fec­teert voor­dat hij jou fist. Het maakt in dit geval niet uit of hij wel of niet hand­schoe­nen gebruikt bij fis­ten. Ondanks de hand­schoe­nen kun­nen onzicht­ba­re bloed­deel­tjes met hepa­ti­tis C op de onder­arm terecht zijn geko­men. Ook kan tij­dens het uit­trek­ken van de hand­schoen virus op zijn han­den terecht zijn geko­men. Een ande­re situ­a­tie is dat hij aan zijn eigen kont voelt voor­dat hij met jouw kont begint te spe­len. Als hij hepa­ti­tis C heeft, dan kan het virus via zijn vin­gers op jou wor­den over­ge­dra­gen (zie ‘Des­in­fec­teer’).
 • Als je op een bed, matras of in de sling seks hebt: ga niet in het glij­mid­del van je voor­gan­ger lig­gen. Ver­wij­der eer­ste zoveel moge­lijk glij­mid­del, ont­vet, des­in­fec­teer en leg je eigen hand­doek neer (zie kader over des­in­fec­tie). Des­in­fec­teer ook de ket­tin­gen en het fra­me van de sling als een top – bij het spe­len met een ande­re bottom – deze onder­de­len met ‘glij­mid­del­han­den’ heeft vast­ge­pakt (zie ‘Des­in­fec­teer’).
 • Gebruik altijd je eigen spoel­staaf om jezelf van bin­nen schoon te maken.
 • Deel geen naal­den, spui­ten, lepels, fil­ters, wat­jes om te stel­pen, bekers of bak­jes waar je spui­ten in legt.
 • Gooi gebruik­te naal­den direct in een naal­den­con­tai­ner. Deze kun je onli­ne bestel­len. Zo kan nie­mand zich per onge­luk prikken.
 • Deel geen meth-pijp­jes en deel niet de spui­ten voor ‘booty bum­pen’ (=anaal inbren­gen chems).
 • Deel geen snuif­riet­jes. Tip: knip tevo­ren heel veel plas­tic riet­jes in stuk­ken, zet ze in een glaas­je en zeg tegen je seks­part­ners dat ze riet­jes na gebruik direct in de vuil­nis­bak moe­ten gooi­en. Zo ont­staat er geen verwarring.
 • Wacht een aan­tal dagen met seks als je een medi­sche behan­de­ling aan de anus hebt gehad. Denk aan het weg­ha­len van wrat­jes of een onder­zoek naar AIN (= voor­sta­dia van anus­kan­ker) waar­bij soms biopten wor­den afgenomen.
 • Als je je bal­len scheert, doe dit dan een paar dagen voor­dat je seks hebt. Door sche­ren kun­nen minus­cu­le wond­jes ont­staan. Hier­door kun je mak­ke­lij­ker hepa­ti­tis C oplopen.
 • Heb geen seks als je her­pes hebt. De blaas­jes van her­pes kun­nen over­dracht van hepa­ti­tis C vergemakkelijken.


Ver­klein de kans op hepa­ti­tis C bij fis­ten en spe­len met toys:

 • Bescha­di­gin­gen voorkomen
  – Bouw rus­tig op met fis­ten. For­ceer nooit.
  – Zorg dat je als top kort­ge­knip­te en glad­ge­vijl­de nagels hebt. Dit voor­komt bloedingen.
  – Draag nooit rin­gen, pols­ban­den en der­ge­lij­ke bij fisten.
  – Gebruik véél glij­mid­del. Dit zorgt ervoor dat er min­der mak­ke­lijk bloe­din­gen ont­staan. Koop knijp­fla­cons als deze. Ze wor­den op de markt gebracht als intiem­dou­ches voor vrou­wen (vagi­na­le dou­ches). Dege­ne die met je speelt kan je hier­mee diep van bin­nen vol spui­ten met glij­mid­del. Er is geen bete­re manier om ‘gelub­ed’ te wor­den. Ze wor­den ver­kocht voor een­ma­lig gebruik, maar als je zowel het fles­je als lub­e­staaf vijf minu­ten des­in­fec­teert in een chloor­op­los­sing (zie des­in­fec­tie) dan kun je ze meer­de­re malen gebruiken.
  – Als glij­mid­del roze kleurt, neem dan een pau­ze. Dit duidt op een beet­je bloed. Stop met neu­ken of fis­ten als er meer bloed vrij­komt. Spoel even­tu­eel met koud water zodat de bloed­vaat­jes dicht­trek­ken. Las dan een lan­ge pau­ze in.
 • Fist­hand­schoe­nen
  – Aller­gisch voor latex? Koop fist­hand­schoe­nen gemaakt van nitril.
  – Gebruik con­dooms als je aan foot­fuc­ken doet. Kies de groot­ste maat. Dit is niet alleen bescher­ming tegen hepa­ti­tis C, maar ook tegen ande­re voetbacteriën.
  – Gebruik nieu­we fist­hand­schoe­nen (en nieu­we con­dooms) bij elke nieu­we partner.
  – Wees voor­zich­tig met het uit­doen van fist­hand­schoe­nen. Als iemand hepa­ti­tis C heeft dan zit dat aan de bui­ten­kant van bescher­mings­ma­te­ri­a­len. Ont­vet en des­in­fec­teer daar­na altijd je handen.
  – Gebruik het liefst een lube op sili­co­nen- of water­ba­sis, zoals J-lube, Amos of ande­re mer­ken gels die door die­ren­art­sen gebruikt wor­den. Deze tas­ten het latex van fist­hand­schoe­nen niet aan. Je voor­komt hier­mee scheu­ren. Gebruik je toch lie­ver olie of vet? Koop nitril hand­schoe­nen. Deze wor­den niet door olie of vet aangetast.
 • Dildo’s en toys
  – Zorg dat dildo’s en ande­re toys los van elkaar staan uit­ge­stald. Leg ze niet bij elkaar in een opberg­bak. Zo voor­kom je dat iemand met ‘glij­mid­del­han­den’ ande­re toys aan­raakt, om die ene toy die hij bij jou wil gebrui­ken, te kun­nen pakken.
  – Doe geen con­doom om een dil­do als je de dil­do wilt delen. Dit is een schijn­vei­lig­heid. Hepa­ti­tis C kan ook gaan zit­ten op de plek­ken die niet bedekt zijn door het condoom.
  – Delen van een dildo’s of toys? Beter van niet. Wil je dit toch? Ont­vet en des­in­fec­teer dan eerst (zie ‘Des­in­fec­teer’).Des­in­fec­teer. Bui­ten het lichaam lijkt het virus het virus tot wel zes weken te kun­nen overleven:

  Hepa­ti­tis C kan via onzicht­ba­re bloed­deel­tjes wor­den over­ge­bracht. Bij lang­du­rig of hard neu­ken, fis­ten, neu­ken met een pier­cing door de penis of bij gebruik van dildo’s ont­staan eer­der klei­ne bloe­din­gen. De bloed­deel­tjes met hepa­ti­tis C kun­nen zo op de huid van de top terecht­ko­men, maar ook op toys, spoel­staaf en seks­plek. Bui­ten het lichaam kan het virus tot wel zes weken overleven.


  De huid, seks­plek, en seks­at­tri­bu­ten des­in­fec­te­ren tij­dens de seks is daar­om essen­ti­eel. Ook als je latex hand­schoe­nen gebruikt bij fis­ten. Een hand­schoen bedekt meest­al maar tot aan de pols. Als er die­per gefist wordt, kun­nen bloed­spo­ren met hepa­ti­tis C op je onder­arm terecht komen.


  Per­fect des­in­fec­te­ren zal lang niet altijd luk­ken. Maar iede­re poging om te des­in­fec­te­ren is beter dan niets doen. Maak afspra­ken hier­over met elkaar voor­dat je seks hebt.


 • Des­in­fec­tie van de huid na het fisten
  Aandachtspunten
  – Niet alleen de han­den, maar ook de onderarmen!
  – Ont­vet eerst met afwas­mid­del en veel water! Hepa­ti­tis C kan zich onder vet schuilhouden.
  – Des­in­fec­teer met Ste­ri­li­um med®. Zorg dat je han­den en armen tij­dens het insme­ren met dit mid­del min­stens 30 secon­den voch­tig blij­ven. Gebruik even­tu­eel extra. Laat daar­na aan de lucht dro­gen. Gebruik hier­voor geen hand­doek. Daar kan hepa­ti­tis C op zitten.
  – Alter­na­tief: des­in­fec­teer met Beta­di­ne® Scrub. Min­stens 30 secon­den han­den en onder­ar­men was­sen met dit mid­del voor­dat je afspoelt.
 • Des­in­fec­tie van de seks­plek (sling, speel­la­kens etc.)
  Aandachtspunten
  – Eerst zoveel moge­lijk glij­mid­del ver­wij­de­ren en ont­vet­ten (plan­ten­spuit met 1 deel alles­rei­ni­ger, 9 delen water).
  – Goed des­in­fec­te­ren. Gebruik hier­voor Blue Won­der® doek­jes. Min­stens 15 secon­den ermee inwrijven.
  – Ver­geet niet de ket­tin­gen en het fra­me van de sling.
 • Des­in­fec­tie van toys (dildo’s en spoelstaaf)
  Aandachtspunten
  – Gebruik lie­ver je eigen dildo’s en spoel­staaf. Des­in­fec­teer als het echt niet anders kan.
  – Eerst ont­vet­ten met afwas­mid­del en veel water! Hepa­ti­tis C kan zich onder vet schuilhouden.
  – Des­in­fec­teer goed (chloor­op­los­sing van 1 deel chloor en 9 delen koud water – min­stens vijf min onderdompelen).
  – Bij ‘toy clea­ners’ doden niet hepa­ti­tis C. Gewo­ne huis­houd­chloor is effec­tief, goed­koop en tast je dildo’s niet aan.
  – Wil je meer weten over des­in­fec­tie? Zie instructievideo’s op NoMoreC.nl


 • Wil je meer weten over des­in­fec­tie? Kijk dan hier.Wel­ke maat­re­ge­len kun je tegen hepa­ti­tis C nemen voor­dat je chems neemt?
We gaan in op twee situaties:
– De seks vindt plaats in jouw huis
– De seks vindt plaats bij iemand andersDe seks vindt plaats bij jou:

 • De speel­ruim­te
  – Leg een sta­pel ‘speel­hand­doe­ken’ (op 60 gra­den gewas­sen) neer. Zo heeft ieder­een zijn eigen hand­doek om op te lig­gen. Kies het liefst voor ver­schil­len­de kleu­ren speel­hand­doe­ken. Dan kan er geen ver­war­ring ont­staan en een speel­hand­doek bij dezelf­de per­soon een twee­de keer gebruikt worden.
  – Zorg voor genoeg rol­len keu­ken­pa­pier bij de speel­plek (of beter nog: los­se vel­len papier). Papier is han­dig om res­tan­ten glij­mid­del te ver­wij­de­ren voor­dat je huid of speel­plek ont­vet en desinfecteert.
  – Zorg dat dildo’s goed gedes­in­fec­teerd zijn voor gebruik en stal ze uit, zodat ze elkaar niet aan­ra­ken. Zo zorg je ervoor dat iemand bij het uit­kie­zen van een dil­do niet per onge­luk een ande­re dil­do aanraakt.
  – Zet lege bak­ken of emmers neer. Hier kun­nen gebruik­te toys in wor­den gegooid.
  – Zet dozen met fist­hand­schoe­nen in ver­schil­len­de maten klaar.
  – Hou con­dooms in de buurt (niet alleen voor neu­ken, maar ook voor footfuck).
  – Zet een afval­bak­je neer (zodat gebruikt keu­ken­pa­pier, fist­hand­schoe­nen en con­dooms niet rondslingeren).
  – Zorg voor een naal­den­con­tai­ner bin­nen hand­be­reik (als je gaat slammen).
  – Zet met een water­vas­te mar­ker je ini­ti­a­len op je eigen fles glij­mid­del. Zo voor­kom je dat je elkaars glij­mid­del gebruikt.
  – Vul een plan­ten­spuit met water en alles­rei­ni­ger (1 deel alles­rei­ni­ger op 9 delen water) en koop een pak­je Blue Won­der® des­in­fec­tie­doek­jes. Houd zowel plan­ten­spuit als doek­jes bin­nen hand­be­reik bij het spelen.
  – Zor­gen voor een goed ‘licht­plan’ (zodat je kan zien of jij of je part­ner bloedt).
 • De bad­ka­mer (zie ook het kader over ‘Des­in­fec­tie’)
  – Zorg dat je min­stens een liter chloor in huis hebt. Als je veel toys hebt gebruikt, dan heb je al snel een liter nodig voor een gro­te bak chloor­op­los­sing. De ver­hou­ding is 1 deel chloor op 9 delen water. Dus aan een liter chloor voeg je negen koud liter water toe.
  – Zet zeep of afwas­mid­del en Ste­ri­li­um med® (of Beta­di­ne® Scrub) bij was­bak of dou­che neer.
  – Vul een bak(je) met een chloor­op­los­sing (1 deel chloor op 9 delen water). Hier kun­nen ont­vet­te toys en spoel­staaf in. NB: het aller­bes­te is als je gas­ten hun eigen spoel­staaf en toys bij zich heb­ben. Is dit niet het geval, dan is het alter­na­tief des­in­fec­tie (door de spoel­staaf of toys vijf minu­ten in een chloor­op­los­sing te laten rusten).
  – Leg genoeg hand­doe­ken neer (zodat ieder zijn eigen hand­doek heeft en geen hepa­ti­tis C via hand­doe­ken door­ge­ge­ven wordt).
 • Als gas­ten binnenkomen
  – Leg uit waar alle des­in­fec­tie­spul­len, fist­hand­schoe­nen, hand­doe­ken etc liggen.


De seks vindt plaats bij iemand anders:

 • Mee­ne­men
  – Eigen spoelstaaf
  – Eigen toys
  – Eigen glij­mid­del met je ini­ti­a­len op pot of fles
  – Fist­hand­schoe­nen en condooms
  – Eigen meth-pijp
  – Eigen rietjes
  – Eigen spuit om te booty bumpen
  – Eigen naal­den en ande­re spul­len voor slam­men (inclu­sief een zak­for­maat naaldencontainer)
  Ste­ri­li­um med® (of Beta­di­ne® Scrub) om je huid te des­in­fec­te­ren en Blue Won­der® des­in­fec­tie­doek­jes om de speel­plek te des­in­fec­te­ren (zie bij Desinfectie).
  – Een aan­tal klei­ne ‘speel­hand­doe­ken’ voor jezelf om op te lig­gen als je geneukt of gefist wordt. Er is een kans dat je gast­heer wei­nig hand­doe­ken heeft.
 • Tij­dens de seks
  – Zor­gen dat ande­re men­sen NIET jouw glij­mid­del en toys gebruiken.
Alge­meen 6. Voor­kom (blij­ven­de) scha­de aan lul en kont

Onge­rem­de seks is fijn, maar als jij of je een van je seks­part­ners naar de Spoed­ei­sen­de Hulp toe moet, dan is dat een enor­me dom­per op de feest­vreug­de. Hier­on­der ‘tips and tricks’ om te zor­gen dat je lul en kont bij het spe­len geen (per­ma­nen­te) scha­de oplopen.


Scha­de aan lul en kont
Als je tina of ande­re chems gebruikt dan voel je min­der pijn en ver­leg je mak­ke­lij­ker je gren­zen. Soms merk je pas ach­ter­af hoe ver het is gegaan: bloed­uit­stor­tin­gen op je lul, je tepels aan gort, een intens rau­we kont. Het her­stelt zich alle­maal wel weer, maar zeker als je lan­ge ses­sies hebt dan wordt de kans op scha­de gro­ter. Hier lees je hoe je de kans op scha­de verkleint.Hoe ver­klein je de kans op schade?

 • Spoel rus­tig en neem de tijd. Onvoor­zich­tig spoe­len kan de darm­wand bescha­di­gen. Zorg voor een zach­te water­straal. Spoel nooit met laxeer­mid­de­len of zeep, deze irri­te­ren je darmlijmvlies.
 • Gebruik sili­co­nen­glij­mid­del als je de spoel­staaf de eer­ste keer naar bin­nen brengt. Gebruik tus­sen­door ook af en toe wat glijmiddel.
 • Neem pau­zes als je spoelt, liefst pau­zes van een half uur of lan­ger. Het is daar­door min­der belas­tend voor je darmslijmvlies.
 • Zorg dat er min­stens een uur zit tus­sen spoe­len en neu­ken. Zo geef je het slijm­vlies de kans om enigs­zins te herstellen.
 • Gebruik veel, heel veel glij­mid­del bij het spe­len. Tina droogt je slijm­vlie­zen name­lijk uit. Vaak wordt nog in het begin spuug als glij­mid­del bij het neu­ken gebruikt. Maar met spuug wordt het al snel stroef. De kans op scha­de is groot. Heel rus­tig neu­ken dus in het begin en zo snel moge­lijk over­scha­ke­len naar het gebrui­ken van veel glij­mid­del. Gebruik het liefst met­een lube als je neukt.
 • Gebruik glij­mid­del voor je pik bij lang aftrek­ken om mas­tur­ba­tie­scha­de te voorkomen.
 • Doe lie­ver geen sounds als je tina gebruikt. Met een sound in je pis­buis gaan, vraagt om gro­te focus. Als je toch sounds gebruikt, werk dan altijd ste­riel. Ste­ri­li­seer de sounds (30 minu­ten uit­ko­ken) en raak ze nooit aan met je vin­gers (gebruik latex hand­schoe­nen). Gebruik bij voor­keur ste­riel glij­mid­del op water­ba­sis (KY). Begin met een klei­ne maat. Sounds mogen nooit naar bin­nen wor­den geduwd. Ze moe­ten van­zelf naar bene­den kun­nen glijden.
 • Let erop bij vac­cuum­pom­pen dat je min­der dan maxi­maal pompt. Anders heb je kans op bloed­uit­stor­tin­gen of ande­re ‘mecha­ni­sche scha­de’ van tij­de­lij­ke aard aan je lul.


Darm­per­fo­ra­tie voorkomen:

  Het wordt pas echt ver­ve­lend als iemand door te ruw spe­len een darm­per­fo­ra­tie ver­oor­zaakt. Het komt geluk­kig zel­den voor, maar ieder­een kent het vol­gen­de hor­ror­ver­haal: een gescheur­de darm­wand, ambu­lan­ce, zie­ken­huis… Soms zijn je ogen gro­ter dan je kont. Voor­al als je chems op hebt. Je wilt dan meer, meer, gro­ter en dieper.


  Fis­ten is onge­vaar­lijk en het spe­len met (gro­te) dildo’s ook, zolang je maar goed naar je eigen lichaam luis­tert, niets for­ceert en je als top en bottom goed met elkaar com­mu­ni­ceert. Daar­naast geldt de alou­de regel dat de bottom altijd de baas is. Bij ‘stop’, ‘hou­den zo’ of ‘terug’ moet de top direct reageren.


  Chems als tina kun­nen deze com­mu­ni­ca­tie ver­sto­ren. Een top kan bij­voor­beeld te pus­hy zijn. Of een bottom totaal in zich­zelf gekeerd waar­door het moei­lijk is om reac­ties af te lezen.


  Hier zijn de belang­rijk­ste adviezen:
 • Neem een pau­ze als jul­lie niet goed con­tact met elkaar kun­nen maken door de chems.
 • Stop onmid­del­lijk als een top te pus­hy en niet gefo­cust is.
 • Let erop dat de top zelf geen chems ‘refill’ doet als hij je gaat fis­ten of met toys aan de slag gaat. Dat is vra­gen om moei­lijk­he­den. De oude stel­re­gel is dat een top zo clean moge­lijk moet blij­ven en zelfs geen pop­pers gebruikt. Zo kan hij goed de reac­ties van de bottom in de gaten houden.
 • Stop onmid­del­lijk als een bottom niet aan­geeft of iets pret­tig is of niet.
 • Kies niet gelijk voor die gro­te dil­do, maar bouw op met klei­ne­re maten.
 • Duw het uit­ein­de van een dil­do nooit voor­bij de kring­spier. Laat altijd het laat­ste stuk uitsteken.
 • Als glij­mid­del roze kleurt, neem dan een pau­ze. Dit duidt op een beet­je bloed. Stop onmid­del­lijk met neu­ken of fis­ten als er meer en don­ker­rood bloed vrijkomt.


 • Koorts of buik­kramp na fis­ten of spe­len met toys:

 • Ben je gefist of zijn er toys bij je naar bin­nen gegaan en heb je daar­na last van (ern­sti­ge) buik­pijn, buik­kramp of hoge koorts? Neem dan onmid­del­lijk con­tact op met het zie­ken­huis. Je hebt moge­lijk buik­vlies­ont­ste­king en drin­gend medi­sche hulp nodig. Bij een gescheur­de darm­wand lek­ken darm­bac­te­ri­ën in je lichaam en ont­staat acu­te buik­vlies­ont­ste­king. Buik­vlies­ont­ste­king door een gescheur­de darm­wand kan dode­lijk aflopen.
 • Neem bij twij­fel ook altijd con­tact op met de Spoed­ei­sen­de Hulp van het dichtst­bij­zijn­de zie­ken­huis. Ver­tel waar je aan denkt en waarom.


 • Naast koorts en (ern­sti­ge) buik­pijn of buik­kramp zijn ver­min­derd bewust­zijn, bloed­ver­lies en buik­zwel­ling ande­re symp­to­men van buik­vlies­ont­ste­king. Dit zijn alarm­sig­na­len. Bel bij twij­fel zo snel moge­lijk 112 voor een ambulance.


Impo­ten­tie door Andros­kat of Caverject:

  Een ande­re zeer ris­kan­te situ­a­tie kan ont­staan door het gebruik van erec­tie­mid­de­len Andros­kat of Caver­ject. Deze mid­de­len wor­den geïn­jec­teerd. Erec­ties kun­nen te lang aan­hou­den, met moge­lijk levens­lan­ge impo­ten­tie tot gevolg. Voor­kom dat je een ambu­lan­ce moet bel­len of naar de Spoed­ei­sen­de Hulp toe moet.


  Naast de erec­tie­mid­de­len Via­gra, Kama­gra en Cia­lis wor­den soms ook Andros­kat (papaverine/fentolamine) of Caver­ject (alpros­ta­dil) gebruikt. Deze mid­de­len wor­den in de penis geïn­jec­teerd. Ze wor­den door uro­lo­gen en sek­su­o­lo­gen voor­ge­schre­ven aan men­sen met erec­tie­stoor­nis, waar­bij spra­ke is van een licha­me­lij­ke oor­zaak (ope­ra­tie, che­mo­be­han­de­ling enz.).


  Andros­kat en Caver­ject horen niet voor­ge­schre­ven te wor­den als een erec­tie­pro­bleem ‘in het hoofd’ zit. Het is dus zeker niet bedoeld voor men­sen die nor­maal gespro­ken erec­ties heb­ben, maar door chems geen stij­ve krij­gen. Het risi­co is dat deze erec­tie­mid­de­len dan veel te hard wer­ken en de erec­tie te lang duurt. Een erec­tie die lang aan­houdt klinkt je mis­schien geil in de oren. Zeker als je lan­ge ses­sies op chems hebt. Maar deze gedach­te wordt al min­der geil, als je bedenkt dat je lul van bin­nen kapot kan gaan als erec­ties te lang aan­hou­den. Als er dan geen maat­re­ge­len wor­den geno­men dan kan dit – in het slecht­ste geval – lei­den tot levens­lan­ge impo­ten­tie. Je kunt nooit meer een stij­ve krij­gen en bent aan­ge­we­zen op een prothese.


  Pati­ën­ten die het mid­del krij­gen voor­ge­schre­ven moe­ten ook reke­ning hou­den met te lang aan­hou­den­de erec­ties. In de bij­slui­ter staat dat als de erec­tie lan­ger dan drie uur aan­houdt, een pati­ënt con­tact moet opne­men met de Spoed­ei­sen­de Hulp. Na een uur of zes neemt de kans op blij­ven­de scha­de echt toe.


  Hoe werkt Andros­kat? De zwel­li­cha­men in je lul vul­len zich met bloed. Het bloed stroomt niet terug. Dat is ook pre­cies de bedoe­ling van Andros­kat. Het helpt bij het in stand hou­den van je erec­tie. Maar deze situ­a­tie mag niet te lang duren. Als bloed niet op tijd ver­verst wordt, ont­staat er zuur­stof­ge­brek in het weef­sel van je zwel­li­cha­men en gaat het bloed stol­len. Daar­door kun­nen de zwel­li­cha­men kapot gaan, waar­door ze daar­na niet meer func­ti­o­ne­ren. Erec­ties kun je dan ver­der wel ver­ge­ten. Ook een Via­gra helpt dan niet meer.


  De dose­ring van dit soort mid­de­len luis­tert heel erg nauw. Een hal­ve ml meer kan bete­ke­nen dat je te lang een erec­tie houdt. Daar­om wordt iemand in het zie­ken­huis of via een gespe­ci­a­li­seer­de arts op dit soort mid­de­len ‘inge­steld’ door mid­del van proef­in­jec­ties. Hier­bij wordt gedu­ren­de een aan­tal weken, de dose­ring lang­zaam omhoog gebracht wordt tot het juis­te niveau is bereikt.
  Dit zijn de belang­rijk­ste adviezen:
 • Laat je nooit met Andros­kat of Caver­ject injec­te­ren als je daar niet door een arts op bent inge­steld en een recept op maat hebt gekre­gen. De dose­ring luis­tert name­lijk ont­zet­tend nauw. Het moet altijd voor­zich­tig wor­den opge­bouwd. Uit­ein­de­lijk kom je – samen met de arts die het mid­del aan je voor­schrijft – uit op een dose­ring, waar­bij de kans op een te lang duren­de erec­tie (ook wel ‘pri­a­pis­me’ genoemd) niet zo groot is. Kom dus nooit in de ver­lei­ding om je door een je seks­part­ner te laten injec­te­ren als je zelf geen dok­ters­re­cept hebt. Hoe geil het ook klinkt.
 • Draag nooit een cock­ring en ver­mijdt bon­da­ge van de bal­len als je Andros­kat of Caver­ject gebruikt.
 • Com­bi­neer deze mid­de­len nooit met erec­tie­mid­de­len die je in pil­vorm inneemt (Via­gra, Kama­gra enz.).
 • Wees alert als een erec­tie lan­ger dan drie uur aan­houdt. Van­af dit moment moet je het goed in de gaten hou­den. Na vijf uur wordt het kri­tiek. Wacht dan niet lan­ger. Er moet echt bin­nen zes uur wat gedaan wor­den. Ga dus onmid­del­lijk naar de afde­ling Spoed­ei­sen­de Hulp van een zie­ken­huis. Daar wordt dan bloed afge­tapt en krijg je ver­vol­gens een adre­na­li­ne-injec­tie toe­ge­diend. Dit kan vaak ervoor zor­gen dat je pik weer slap wordt. Hope­lijk is er dan geen blij­ven­de scha­de ontstaan.
 • Gebruik nooit coca­ï­ne of rita­lin in com­bi­na­tie met erec­tie­mid­de­len die je injec­teert. Coca­ï­ne en Rita­lin kun­nen op zich­zelf al te lang duren­de erec­ties ver­oor­za­ken. Dan kun je net zo goed met­een in de wacht­ka­mer van de Spoed­ei­sen­de Hulp gaan zitten.
Hiv-nega­tief 1. Gebruik PrEP

We raden je aan PrEP te nemen als je tina gebruikt of chems slamt en daar­bij bare seks hebt. De kans op hiv-over­dracht wordt ver­groot als je onder invloed bent. Ver­geet niet iede­re 24 uur te blij­ven slik­ken als je speelt.


Lees meer - Gebruik PrEP:

  PrEP is een hiv-pre­ven­tie­pil. Je slikt deze dage­lijks of rond­om de seks. Welk inna­me­sche­ma je kiest hang af van per­soon­lij­ke voor­keu­ren. Een dok­ter kan een recept uit­schrij­ven, maar het wordt helaas nog niet ver­goed in Neder­land. PrEP is ver­krijg­baar van­af €50,00 voor 30 pil­len. Er zijn stu­dies waar­bij je gra­tis PrEP krijgt, maar deze zit­ten helaas vol. Som­mi­ge man­nen wil­len niet wach­ten tot de ver­goe­ding in Neder­land is gere­geld. Zij bren­gen goed­ko­pe­re PrEP mee uit het bui­ten­land of rege­len het op een ande­re manier.


  Deze pil­len zijn vaak niet het offi­ci­ë­le merk dat goed­ge­keurd is als gebruik voor PrEP (Tru­va­da), maar van een ander merk. Ze heb­ben – als je de pil­len via een betrouw­baar kanaal bestelt – dezelf­de bestand­de­len en zijn net zo effec­tief, en soms goed­ko­per: 30 tot 100 euro voor 30 pil­len. Het nadeel is dat er geen dok­ters­be­ge­lei­ding bij zit. Het is altijd beter om PrEP via een arts te krij­gen. Alleen al omdat hij of zij je nier­func­tie goed in de gaten houdt.


  Als je over­weegt zelf PrEP te rege­len, let dan op een paar belang­rij­ke din­gen. Zorg dat je:
 • pil­len via een betrouw­baar kanaal bestelt. Infor­meer via PrEPnu.nl
 • zeker weet dat je geen hiv hebt als je met PrEP begint. Tes­ten kan via de huis­arts, de soa­po­li, en ook via de Aids Health Care Foun­da­ti­on in Amster­dam. Ver­tel altijd dat je je laat tes­ten omdat je PrEP wilt gaan gebrui­ken, dan wordt de juis­te hiv-test gebruikt. Een hiv-snel­test, waar­van je de uit­slag met­een te horen krijgt en die vaak via een vin­ger­prik gaat, is niet voldoende.
 • iede­re drie maan­den op hiv en ande­re soa’s blijft testen.
 • Voor de start met PrEP, een maand na de start en ver­vol­gens iede­re zes maan­den je nier­func­tie laat tes­ten, bespreek het met je huis­arts of vraag aan PrEP­nu waar je dit kunt doen.
 • pil­len con­se­quent blijft inne­men, ook als je tina gebruikt waar­door je het besef van tijd kwijt kunt raken.
 • checkt of er geen wis­sel­wer­kin­gen zijn met ande­re medi­ca­tie die je slikt.


 • Zelf mee­bren­gen uit het buitenland
  Het is legaal om voor eigen gebruik medi­cij­nen mee te bren­gen uit het bui­ten­land. Tot 300 pil­len beschouwt de dou­a­ne als ‘eigen gebruik’ en is toe­ge­staan. Bij een hoger aan­tal pil­len zal de dou­a­ne eerst onder­zoe­ken of het al dan niet voor eigen gebruik is. De pil­len moe­ten wel op recept ver­kre­gen zijn. Ook moe­ten ze her­ken­baar als medi­cijn zijn ver­pakt. Niet iede­re dou­a­nier kent deze regels. Het is han­dig om de dou­a­ne­richt­lij­nen bij de hand te heb­ben als je reist.


  PrEP onli­ne (dus per post) bestel­len van­uit een land bui­ten de EU is niet toe­ge­staan. De kans op inbe­slag­na­me is groot.


  Zeker weten dat je geen hiv hebt
  Test je eerst op hiv voor­dat je (weer) met PrEP begint. Het is zeer belang­rijk zeker te weten dat je geen hiv hebt. Resis­ten­tie van het virus ligt op de loer als je PrEP slikt ter­wijl je geïn­fec­teerd bent met hiv. Er is wei­nig resis­ten­tie in Neder­land en dat moe­ten we voor­al zo hou­den. De medi­ca­tie die voor PrEP wordt gebruikt, is name­lijk ook nodig voor de behan­de­ling van hiv-infec­ties. Daar­om is het ook zeer onver­stan­dig om zomaar PrEP te geven aan ande­re hiv-nega­tie­ve man­nen als ze zich niet eerst getest heb­ben op hiv.


  Ga door met tes­ten ook nadat je met PrEP gestart bent. Test je IEDE­RE DRIE MAAN­DEN op hiv en ande­re soa’s, inclu­sief hepa­ti­tis C.


  Hou je nier­func­tie goed in de gaten
  Voor de nier­tes­ten (‘kre­a­ti­ni­ne­be­pa­ling’) kun je bij je huis­arts terecht. De ver­wach­ting is dat in de toe­komst ook soa-poli’s deze waar­den kun­nen bepa­len voor je.
  NB: je huis­arts heeft een zorg­plicht, ook als je zelf je PrEP hebt gere­geld. Maar heb er begrip voor dat maar een klein aan­tal huis­art­sen in Neder­land op de hoog­te zijn van PrEP. Ga een open dia­loog met hem of haar aan. Ver­tel hoe belang­rijk bij PrEP-gebruik de drie­maan­de­lijk­se con­tro­les op nier­func­tie en soa’s zijn.


  Mocht je arts of apo­the­ker vra­gen heb­ben, dan kun­nen zij als pro­fes­si­o­nal hier infor­ma­tie vin­den over PrEP. Ook kun je ze wij­zen op de Neder­land­se PrEP-richt­lijn. Als jouw arts geen erva­ring heeft met PrEP, dan kan hij of zij vra­gen stel­len aan de experts van seks­HAG. Deze huis­art­sen heb­ben zich gespe­ci­a­li­seerd in sek­su­e­le gezond­heid. Ze weten alles van PrEP en zijn bereid om ande­re huis­art­sen bij te staan. Ten­slot­te kun­nen ze ook terecht voor ‘inter­col­le­gi­aal over­leg’ waar­van het tele­foon­num­mer te vin­den is op deze pagi­na van GGD Amsterdam.


  PrEP con­se­quent slikken
  Alleen als je PrEP trouw vol­gens sche­ma slikt dan ben je vol­doen­de beschermd tegen hiv (meer dan 90% bescherming).


  Stop in je tas of in een spe­ci­aal buis­je aan je sleu­tel­han­ger pil­len voor een aan­tal dagen.


  Cre­ëer een sys­teem om je tablet­ten tij­dig in te nemen. Vraag ande­re PrEP-gebrui­kers of je vrien­den met hiv wat hun truc­jes zijn. Ieder­een heeft zo zijn manier.


  Dage­lijk­se inna­me van PrEP: je neemt iede­re dag onge­veer op het­zelf­de tijd­stip een tablet.
  Inna­me PrEP rond de seks: Je slikt min­stens vier tablet­ten ver­deeld over een aan­tal dagen. Als je lan­ger door­gaat met spe­len, slik je meer tablet­ten. Lees hier info over het juis­te innameschema.


  Als je tina gebruikt of chems slamt over­weeg dan dage­lijk­se inna­me van PrEP. Het risi­co bestaat name­lijk dat je bij lang spe­len (en daar­na cras­hen) ver­geet om je tablet­ten in te nemen. Een dage­lijks sche­ma is dan gun­sti­ger. Hoe­wel je het liefst geen enke­le dosis over­slaat, zit er bij dage­lijks gebruik vaak nog vol­doen­de PrEP in je bloed om je te bescher­men tegen hiv. Bij inna­me rond de seks kun je min­der goed per­mit­te­ren om doses te vergeten.


  Zet een alarm in je tele­foon voor iede­re keer dat je een tablet moet inne­men. Zo ver­geet je ook niet tij­dens het spe­len dat het weer tijd voor PrEP is.
  Zorg bij het cras­hen dat je (opge­la­den!) tele­foon vlak naast je ligt. Dit maakt de kans gro­ter dat je wak­ker wordt van het geluid van je alarm. Zorg dat je je PrEP-tablet en water dicht­bij klaar staan. Je hoeft dan niet ‘hele­maal’ op te staan.


  Lees hier wat PrEP pre­cies is.
  Lees de zeven advie­zen als je zelf PrEP regelt.
  Lees het PrEP­nu-pro­to­col voor vei­lig gebruik van gene­rie­ke PrEP.
  Lees hier wat je moet doen als je PrEP ver­ge­ten bent in te nemen.Hiv-nega­tief 2. Pas ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe

Je doet het bare, je gebruikt geen PrEP, maar je wilt wel de kans op hiv ver­klei­nen? Dat kan door ‘risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën’ toe te pas­sen. De stra­te­gie­ën zijn niet water­dicht voor hiv, maar in jouw geval zeer aan te beve­len. Ook als je PrEP gebruikt, kun­nen risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën aan­vul­len­de bescher­ming bieden.


Bepaal voor jezelf wel­ke stra­te­gie­ën bij jou passen.
Omdat we hier eer­lij­ke infor­ma­tie wil­len geven, noe­men we behal­ve de voor­de­len, ook de nade­len als je het ver­ge­lijkt met con­doom­ge­bruik of PrEP.


Lees meer - Pas risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën toe:

Viral load sor­te­ren: je neukt bare met hiv-posi­tie­ve man­nen bij wie de hoe­veel­heid hiv (viral load) door suc­ces­vol­le behan­de­ling ond­e­tec­teer­baar (‘unde­tec­ta­ble’) is.
Voors: Hiv kan dank­zij suc­ces­vol­le behan­de­ling niet meer wor­den overgedragen.
Tegens: Je weet nooit zeker of de viral load van je los­se part­ner echt ond­e­tec­teer­baar is. Dat is een kwes­tie van ver­trou­wen als je iemand niet goed kent. Ga er nooit van­uit dat de ander een ond­e­tec­teer­ba­re viral load heeft. Vraag er altijd naar.


Alleen actief neu­ken: je neukt bare, maar zorgt dat je je niet laat neuken.
Voors: de kans op een hiv-infec­tie is klei­ner als je neukt, dan wan­neer je je laat neuken.
Tegens: als top kun je nog steeds hiv oplo­pen. De kans is veel klei­ner, maar het komt voor. Hoe dat kan lees je hier


Niet in elkaar klaar­ko­men: je neukt bare, maar je zorgt dat je niet in elkaar klaarkomt.
Voors: Het is vei­li­ger als er niet in elkaar wordt klaar­ko­men ver­ge­le­ken met wel in elkaar klaarkomen.
Tegens: Ook bij niet-klaar­ko­men kan hiv van de top op de bottom wor­den over­ge­dra­gen. Hoe dat kan lees je hier.Drie risi­co­re­duc­tie­stra­te­gie­ën die NIET aan te raden zijn:


Sero­sor­te­ren (afge­ra­den): je neukt bare met man­nen die zeg­gen dat ze net als jij hiv-nega­tief zijn. Althans, dat zeg­gen ze of den­ken ze.
Voors: Deze stra­te­gie is vei­lig voor hiv als je iemand zeer goed kent en je erop kunt ver­trou­wen dat hij geen hiv heeft omdat:
– je weet wan­neer zijn laat­ste hiv-test was.
– hij altijd con­dooms gebruikt met anderen.
Tegens: Sero­sor­te­ren is in de prak­tijk zeer risi­co­vol. Je seks­part­ner kan – zon­der het te weten – onlangs hiv heb­ben opge­lo­pen. Bedenk dat maar 20 pro­cent van alle hiv-nega­tie­ve man­nen zich iede­re zes maan­den laat tes­ten. Recen­te hiv-infec­ties zijn ook nog eens zeer besmet­te­lijk. Als hiv-geïn­fec­teer­de heb je dan een toren­ho­ge viral load. De mees­te infec­ties wor­den over­dra­gen door man­nen die zich niet bewust zijn van een begin­nen­de infectie.
Con­clu­sie: bij sero­sor­te­ren zijn er teveel onze­ker­he­den. Je loopt een groot risi­co op hiv.


PrEP-sor­te­ren (afge­ra­den): je neukt bare met hiv-nega­tie­ve part­ners die PrEP gebrui­ken, maar gebruikt als hiv-nega­tie­ve zelf geen PrEP.
Voors: Als iemand zich­zelf goed beschermd tegen hiv dank­zij PrEP, dan kan jij ook dus ook niet geïn­fec­teerd worden.
Tegens:
– Je weet niet of de per­soon echt PrEP slikt. Con­doom­ge­bruik door de ander kun je con­tro­le­ren, PrEP helaas niet.
– Je weet niet of hij con­se­quent PrEP inneemt. Hij kan daar­door hiv heb­ben opge­lo­pen zon­der dat hij het weet.
Con­clu­sie: bij PrEP-sor­te­ren zijn teveel onze­ker­he­den. Het bes­te kun je je eigen bescher­ming rege­len door zelf PrEP te gebruiken.


Hiv-posi­tief 1. Blijf therapietrouw

Alleen als je hiv-medi­ca­tie dage­lijks trouw vol­gens sche­ma slikt, blijft je viral load ond­e­tec­teer­baar. Stop voor een aan­tal dagen pil­len in je tas of in een spe­ci­aal buis­je aan je sleutelhanger.


Lees meer - Blijf therapietrouw:

Zet een alarm in je tele­foon voor iede­re keer dat je een pil moet inne­men. Zo ver­geet je ook niet tij­dens het spe­len je hiv-rem­mers te slikken.


Lees hier wat je moet doen als je je medi­ca­tie ver­ge­ten bent in te nemen of als je hebt gekotst.


Zorg bij het cras­hen dat je (opge­la­den!) tele­foon vlak naast je ligt. Dit maakt de kans gro­ter dat je wak­ker wordt van het geluid van je alarm. Zorg dat je hiv-medi­ca­tie en water dicht­bij klaar staan. Je hoeft dan niet ‘hele­maal’ op te staan.


Het kan zijn dat je in de knel komt met je slik­sche­ma. Bij­voor­beeld omdat je door het gebruik van tina of door het slam­men medi­ca­tie ver­geet in te nemen. Of omdat je ver­plicht iets moet eten bij je hiv-medi­ca­tie, ter­wijl je hon­ger­ge­voel door tina onder­drukt wordt. Kaart het aan bij je hiv-con­su­lent. Mis­schien kan er com­bi­na­tie­the­ra­pie wor­den gevon­den die beter bij je past.


Pro­ble­men tij­dig sig­na­le­ren en bespre­ken is beter dan op eigen hout­je je slik­sche­ma aan­pas­sen of zelfs stop­pen. Bel even­tu­eel met het Ser­vi­ce­punt van de Hiv Ver­e­ni­ging Neder­land. Zij kun­nen je ook advie­zen geven.


Hiv-posi­tief 2. Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems de wer­king van chems versterkt

Chems lij­ken geen nega­tie­ve invloed te heb­ben op de wer­king van je hiv-medi­ca­tie. Wel kan gebruik van chems ervoor zor­gen dat je je dage­lijk­se medi­ca­tie vergeet.


De wer­king van xtc, mdma, GHB, GBL, keta­mi­ne, speed, meow meow, tina en kal­me­rings­mid­de­len wordt ster­ker bij som­mi­ge hiv-rem­mers. Een over­do­sis is eer­der bereikt.


Lees meer - Con­tro­leer of jouw medi­ca­tie chems de wer­king van chems versterkt:

Hiv-rem­mers waar­van bekend zijn dat ze een ver­ster­ken­de invloed heb­ben: Efa­vi­renz (dit mid­del zit in de com­bi­pil Atri­p­la) en de ‘boos­ters’ Nor­vir (rito­na­vir) en Cobi­cistat. Dit laat­ste mid­del zit in de com­bi­pil Stribild.


Gebruik min­der van tina, keta­mi­ne, xtc of mdma als je deze hiv-rem­mers gebruikt of vraag je hiv-con­su­lent of je kunt swit­chen omdat je chems gebruikt en een over­do­sis wilt voorkomen.


Com­bi­ge­bruik en ande­re chems