Infor­ma­tie­voor­zie­ning en advies op sexntina.nl
Ver­ant­woor­de­lijk­heid
Coo­kies
Copy­right
Col­op­hon


Infor­ma­tie­voor­zie­ning en advies op sexntina.nl

De infor­ma­tie op sexntina.nl is met de grootst moge­lij­ke zorg samen­ge­steld. De infor­ma­tie en advie­zen die wij op sexntina.nl aan­bie­den zijn up-to-date en opge­steld in samen­wer­king met pro­fes­si­o­nals op het gebied van sek­su­e­le gezond­heid. Om deze infor­ma­tie klop­pend te hou­den her­zien wij onze tek­sten regel­ma­tig.


Ver­ant­woor­de­lijk­heid

De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de beslis­sin­gen die je neemt op basis van de infor­ma­tie en advie­zen die sexntina.nl ver­strekt ligt altijd bij jou als indi­vi­du. De ini­ti­a­tief­ne­mers aan­vaar­den geen aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tu­e­le scha­de die voort­vloeit uit jouw eigen toe­pas­sing van de gege­ven infor­ma­tie en advie­zen.


Coo­kies

Sinds juni 2012 is er een nieu­we tele­com­wet. Door deze wet is elke web­si­te ver­plicht de gebrui­ker te infor­me­ren over de gebruik­te coo­kies en daar toe­stem­ming voor te vra­gen. Ook sexntina.nl maakt gebruik van coo­kies.

Een coo­kie is een klein stuk­je infor­ma­tie dat in de vorm van een tekst­be­stand op je com­pu­ter wordt opge­sla­gen met als doel de web­si­te beter te laten func­ti­o­ne­ren en af te stem­men op de wen­sen en voor­keu­ren van gebrui­kers. Coo­kies slaan geen per­soons­ge­ge­vens op. Ze ont­hou­den alleen je voor­keu­ren en je inte­res­ses op basis van je surf­ge­drag.


Copy­right

Sexntina.nl is een site van Soa Aids Neder­land en Main­li­ne. Het eigen­dom van de tek­sten en het beeld­ma­te­ri­aal op deze web­si­te ligt bij deze orga­ni­sa­ties.


Col­op­hon

Web desig­ned and devel­o­ped by 5stepsapart.