Infor­ma­tie­voor­zie­ning en advies op sexntina.nl
Ver­ant­woor­de­lijk­heid
Coo­kies
Links
Copy­right
Col­op­honInfor­ma­tie­voor­zie­ning en advies op sexntina.nl

De infor­ma­tie op sexntina.nl is met de grootst moge­lij­ke zorg samen­ge­steld. De infor­ma­tie en advie­zen die wij op sexntina.nl aan­bie­den zijn up-to-date en opge­steld in samen­wer­king met pro­fes­si­o­nals op het gebied van sek­su­e­le gezond­heid. Om deze infor­ma­tie klop­pend te hou­den her­zien wij onze tek­sten regelmatig.Ver­ant­woor­de­lijk­heid

De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de beslis­sin­gen die je neemt op basis van de infor­ma­tie en advie­zen die sexntina.nl ver­strekt ligt altijd bij jou als indi­vi­du. De ini­ti­a­tief­ne­mers aan­vaar­den geen aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tu­e­le scha­de die voort­vloeit uit jouw eigen toe­pas­sing van de gege­ven infor­ma­tie en adviezen.Coo­kies

Deze web­si­te maakt alleen gebruik van func­ti­o­ne­le coo­kies om de web­si­te goed te laten wer­ken en ana­ly­ti­sche coo­kies (Mato­mo) om infor­ma­tie te ver­za­me­len over het gebruik van de web­si­te, zodat wij deze waar nodig kun­nen aan­pas­sen. Uit deze coo­kies zijn geen per­soon­lij­ke gege­vens te her­lei­den. De infor­ma­tie die Mato­mo bewaart, wordt opge­sla­gen op een eigen ser­ver van Soa Aids Neder­land en is alleen voor Soa Aids Neder­land toegankelijk.

Dienst Naam coo­kie Bewaar­ter­mijn Func­tie
PHP PHP­SES­SID Ses­sie-ein­de Slaat keu­zes en gebrui­kers­voor­keu­ren op
Mato­mo _pk_id 1 jaar Kijkt of je nieu­we bezoe­ker bent
Mato­mo _pk_ses 30 minu­ten Meet bezoch­te pagina’s
cat­AccCookies 1 maand Ont­houdt je cookie-voorkeuren
Age_gate Ses­sie-ein­de Ont­houdt beves­ti­gi­ging 18+
qtrans_front_language 1 jaar Ont­houdt taal-voorkeur

Samen­vat­ting van coo­kies die wor­den gebruikt op Sexntina.nl

Door het aan­pas­sen van de instel­lin­gen van je brow­ser kun je ervoor kie­zen om coo­kies te wei­ge­ren, te wis­sen of een bericht te krij­gen wan­neer een coo­kie wordt geplaatst. Het “help” onder­deel van de menu­balk van de mees­te brow­sers geeft uit­leg over hoe je dit kunt doen. Door coo­kies geheel te wei­ge­ren kan het zijn dat de web­si­te niet meer naar beho­ren functioneert.Links

Op deze web­si­te vind je links naar ande­re web­si­tes. Sexntina.nl is niet aan­spra­ke­lijk voor het gebruik of de inhoud van deze web­si­tes. Dat­zelf­de geldt voor web­si­tes waar­op een link is opge­no­men naar sexntina.nl.Copy­right

Sexntina.nl is een site van Soa Aids Neder­land en Main­li­ne. Het eigen­dom van de tek­sten en het beeld­ma­te­ri­aal op deze web­si­te ligt bij deze organisaties.Col­op­hon

Web desig­ned and devel­o­ped by 5stepsapart.