BASICS EN GEBRUIKS­TECH­NIEK


Tina is een in de gaysce­ne veel gebruik­te bij­naam voor de stof met­ham­fe­ta­mi­ne.
Ande­re namen zijn T, crystal meth, ice, tweak, meth of glass.
Er bestaan ook pil­len met met­ham­fe­ta­mi­ne, zoals Yaba, Desoxyn en Cap­ta­gon.

Tina is een upper en behoort tot de groep fene­thyla­mi­nen.
Ook XTC, MDMA, speed en 4-FA beho­ren tot deze groep.

Tina is een che­misch en sterk sti­mu­le­rend mid­del.
Het effect lijkt op speed, maar is vele malen ster­ker door­dat het direc­ter op de her­se­nen inwerkt.
De drug maakt geil, gefo­cust, zelf­ver­ze­kerd en eufo­risch en geeft je een opper­mach­tig en alert gevoel.
Zodra tina uit­werkt, kun je je neer­slach­tig, geïr­ri­teerd, rus­te­loos en uit­ge­put voe­len.
Ook treedt vaak sla­pe­loos­heid op.

Tina komt vaak voor als een wit­ach­tig kris­tal­poe­der met een bit­te­re smaak.
Maar er zijn ook pil­len en trans­pa­ran­te kris­tal­len met ver­schil­len­de kleu­ren in omloop.

Tina lost mak­ke­lijk op in water of alco­hol.
Je kunt tina snui­ven, slik­ken, roken, booty bum­pen of slam­men (injec­te­ren).

Lees ver­der - Geschie­de­nis van tina:
Met­ham­fe­ta­mi­ne werd in 1893 in een Japans lab ont­wik­keld.
Het werd lan­ge tijd als medi­cijn voor­ge­schre­ven bij nar­co­lep­sie, over­ge­wicht en later ADHD.

Tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log werd het gebruikt door sol­da­ten aan het front.
Het mid­del maakt alert, geeft een enorm uit­hou­dings­ver­mo­gen en onder­drukt de behoef­te om te eten of sla­pen. Ook Hit­ler was een fer­vent gebrui­ker.

Eind jaren zeven­tig was met­ham­fe­ta­mi­ne in de Neder­land­se drugs­sce­ne popu­lair.
Het was ver­krijg­baar onder de naam Per­vi­ti­ne, en werd voor­al geshot.

In 1976 werd met­ham­fe­ta­mi­ne op lijst 1 van de Opi­um­wet gezet.
Bezit, han­del en pro­duc­tie zijn sinds­dien straf­baar in Neder­land.

Sinds 2010 wordt in bepaal­de delen van de Neder­land­se gaysce­ne steeds meer tina-gebruik gesig­na­leerd.
Ook in Ber­lijn, Parijs, Lon­don, Keu­len, Lis­sa­bon, Bar­cel­o­na en Madrid stijgt het aan­tal gebrui­kers.