Tina is momen­teel het krach­tig­ste sti­mu­le­ren­de mid­del op de Neder­land­se drugs­markt.
Het effect is ruim drie keer ster­ker dan dat van coca­ï­ne (zie tabel).
Door een enor­me dop­ami­ne-boost in de her­se­nen ervaar je inten­se eufo­rie.
Ook krijg je ener­gie en voel je je zelf­ver­ze­kerd.
Veel man­nen noe­men het effect ‘over­wel­di­gend’ en ‘bloed­geil’.
Dat klinkt aan­lok­ke­lijk, maar regel­ma­tig gebruik kent een gro­te keer­zij­de.

Tijds­be­sef valt weg en de behoef­te om te eten of sla­pen wordt onder­drukt.
Seks onder invloed van tina kan soms dagen­lang door­gaan.

Na gebruik van tina volgt vaak een zwa­re lang­du­ri­ge kater, beter bekend als de ‘come down’.
Hoe lang deze aan­houdt, hangt af van de hoe­veel­heid die je hebt gebruikt, hoe lang je bent door­ge­gaan en of je hebt gecom­bi­neerd met ande­re mid­de­len.
Veel man­nen kam­pen na gebruik dagen­lang met licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en sek­su­e­le onge­mak­ken.
Denk hier­bij aan uit­put­ting, slaap­pro­ble­men, depres­sie, angst, inten­se stem­mings­wis­se­lin­gen en ver­laagd libi­do.
Dit kan een week of lan­ger aan­hou­den.

Hoe­veel­heid vrij­ge­ko­men dop­ami­ne
Effec­ten op de kor­te ter­mijn
Effec­ten 0p de lan­ge ter­mijn


Hoe­veel­heid vrij­ge­ko­men dop­ami­neEffec­ten op de kor­te ter­mijn


Psy­chi­sche effec­ten:
Licha­me­lij­ke effec­ten:
Veel­voor­ko­men­de na-effec­ten:


Effec­ten op de lan­ge ter­mijn


Gebruik van crystal meth is een behoor­lij­ke aan­slag op lichaam en geest.
Hoe vaker en inten­sie­ver je gebruikt, hoe snel­ler je te maken krijgt met nega­tie­ve uit­wer­kin­gen en gees­te­lij­ke afhan­ke­lijk­heid.
De inten­se ‘high’ gaat vaak gepaard met een net zo inten­se ‘low’.

De vol­gen­de fac­to­ren bepa­len in gro­te mate de nega­tie­ve uit­wer­kin­gen en het ont­staan van afhan­ke­lijk­heid:

Voor veel man­nen die gere­geld crystal meth gebrui­ken tij­dens de seks, wordt het uit­ein­de­lijk las­tig om nuch­ter seks te heb­ben.

Klach­ten op lan­ge ter­mijn:
Over­sti­mu­la­tie, slaap­te­kort en uit­put­ting van her­sen­stof­jes kun­nen op den duur lei­den tot:
Ande­re moge­lij­ke gevol­gen op de lan­ge ter­mijn: