Tina is momen­teel het krach­tig­ste sti­mu­le­ren­de mid­del op de Neder­land­se drugs­markt.
Het effect is ruim drie keer ster­ker dan dat van coca­ï­ne (zie tabel).
Door een enor­me dop­ami­ne-boost in de her­se­nen ervaar je inten­se eufo­rie.
Ook krijg je ener­gie en voel je je zelf­ver­ze­kerd.
Veel man­nen noe­men het effect ‘over­wel­di­gend’ en ‘bloed­geil’.
Dat klinkt aan­lok­ke­lijk, maar regel­ma­tig gebruik kent een gro­te keer­zij­de.

Tijds­be­sef valt weg en de behoef­te om te eten of sla­pen wordt onder­drukt.
Seks onder invloed van tina kan soms dagen­lang door­gaan.

Na gebruik van tina volgt vaak een zwa­re lang­du­ri­ge kater, beter bekend als de ‘come down’.
Hoe lang deze aan­houdt, hangt af van de hoe­veel­heid die je hebt gebruikt, hoe lang je bent door­ge­gaan en of je hebt gecom­bi­neerd met ande­re mid­de­len.
Veel man­nen kam­pen na gebruik dagen­lang met licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en sek­su­e­le onge­mak­ken.
Denk hier­bij aan uit­put­ting, slaap­pro­ble­men, depres­sie, angst, inten­se stem­mings­wis­se­lin­gen en ver­laagd libi­do.
Dit kan een week of lan­ger aan­hou­den.


Hoe­veel­heid vrij­ge­ko­men dop­ami­ne
Effec­ten op de kor­te ter­mijn
Effec­ten 0p de lan­ge ter­mijnHoe­veel­heid vrij­ge­ko­men dop­ami­ne

Effec­ten op de kor­te ter­mijnPsy­chi­sche effec­ten:

 • Ener­giek gevoel
 • Ver­hoog­de alert­heid
 • Eufo­rie
 • Zin in seks
 • Zelf­ver­ze­kerd­heid
 • Opge­fokt en gespan­nen gevoel
 • Ver­lies tijds­be­sef
 • Geen of ver­min­der­de eet­lust
 • Ver­hoog­de pijn­grens


Licha­me­lij­ke effec­ten:

 • Ver­hoog­de hart­slag, bloed­druk en lichaams­tem­pe­ra­tuur
 • Dro­ge mond
 • Ver­groot­te pupil­len
 • Stij­ve (kaak)spieren
 • Spiers­pas­men
 • Knar­se­tan­den
 • Zwe­ten en alge­he­le uit­dro­ging
 • Soms dui­ze­lig­heid, mis­se­lijk­heid of hoofd­pijn
 • Uit­dro­ging van slijm­vlie­zen (in keel en kont)
 • Grijs grau­we huid


Veel­voor­ko­men­de na-effec­ten:

 • Rus­te­loos­heid
 • Licht­ge­raakt zijn
 • Sla­pe­loos­heid of ver­stoord slaap­rit­me
 • Uit­put­ting
 • Stem­mings­wis­se­lin­gen
 • Depres­sie­ve gevoe­lens en in ern­sti­ge geval­len suï­ci­da­le nei­gin­gen
 • Para­noia
 • Ver­min­derd libi­do
 • Ster­ke zucht (cra­ving)
 • Ver­ma­ge­ring (bij regel­ma­tig gebruik)Effec­ten op de lan­ge ter­mijn


Gebruik van crystal meth is een behoor­lij­ke aan­slag op lichaam en geest.
Hoe vaker en inten­sie­ver je gebruikt, hoe snel­ler je te maken krijgt met nega­tie­ve uit­wer­kin­gen en gees­te­lij­ke afhan­ke­lijk­heid.
De inten­se ‘high’ gaat vaak gepaard met een net zo inten­se ‘low’.

De vol­gen­de fac­to­ren bepa­len in gro­te mate de nega­tie­ve uit­wer­kin­gen en het ont­staan van afhan­ke­lijk­heid:

 • Gebruiks­tech­niek: snuif, slik, rook, booty bump of slam je tina?
 • Mate van gebruik: hoe vaak en hoe­veel gebruik je?
 • Leef­stijl: rust je vol­doen­de uit en eet en drink je goed bij?
 • Aan­leg: som­mi­ge men­sen zijn gevoe­li­ger dan ande­ren
 • Eigen situ­a­tie: heb je bij voor­beeld al last van depres­sies, hart­pro­ble­men of zit je in soci­aal iso­le­ment?
Voor veel man­nen die gere­geld crystal meth gebrui­ken tij­dens de seks, wordt het uit­ein­de­lijk las­tig om nuch­ter seks te heb­ben.

Klach­ten op lan­ge ter­mijn:

Over­sti­mu­la­tie, slaap­te­kort en uit­put­ting van her­sen­stof­jes kun­nen op den duur lei­den tot:

 • Ver­min­derd libi­do
 • Depres­sie­ve gevoe­lens en suï­ci­da­li­teit
 • Con­ti­nue stress en opge­fokt­heid
 • Para­noia en psy­cho­ses


Ande­re moge­lij­ke gevol­gen op de lan­ge ter­mijn:

 • Gewichts­ver­lies en slech­te weer­stand
 • Nier­scha­de
 • Afbraak spier­weef­sel
 • Gebits­scha­de
 • Dro­ge huid en inten­se jeuk