Tina kun je slik­ken, snui­ven, roken, booty bum­pen of slammen.
Hoe snel je iets voelt, hoe sterk het effect is en hoe lang het werkt, hangt af van de dose­ring en hoe je het neemt.
Ook maakt het uit hoe vaak je het doet, of je tole­ran­tie hebt opge­bouwd en met wel­ke chems je combineert.
Gebruik altijd een weeg­schaal voor de juis­te dosis.

Hoe snel­ler het mid­del werkt en hoe ster­ker de rush, hoe gro­ter de crash en de cra­ving zijn.
Man­nen die slam­men heb­ben veel meer last van cra­ving en wil­len vaak snel weer gebruiken.Bio­be­schik­baar­heid
Duur van het effect
Slik­ken
Snui­ven
Roken
Booty bum­pen
Slam­men
Na het slammenBio­be­schik­baar­heidDuur van het effect

Slik­ken
Aan­vang*: 20-70 minuten
Duur: 3-5 uur
Afvlak­ken na piek: 2-6 uur
Res­t­ef­fect: Tot 24 uur

(*afhan­ke­lijk van vorm van meth en maagvulling)


Snui­ven
Aan­vang: 5-10 minuten
Duur: 2-4 uur
Afvlak­ken na piek: 2-6 uur
Res­t­ef­fect: Tot 24 uur

Roken
Aan­vang: 0-2 minuten
Duur: 1-3 uur
Afvlak­ken na piek: 2-4 uur
Res­t­ef­fect: Tot 24 uur

Slam­men
Aan­vang: 0-2 minuten
Duur: 4-8 uur
Afvlak­ken na piek: 2-4 uur
Res­t­ef­fect: Tot 24 uurSlik­ken

Als je tina slikt wordt het via je maag­slijm­vlies in je bloed­baan opgenomen.
Afhan­ke­lijk van je maag­in­houd tre­den de effec­ten na 20 tot 70 minu­ten op.
Slik­ken geeft een lang­za­mer en min­der sterk effect dan snui­ven, roken of slammen.Snui­ven

Bij snui­ven komt het poe­der via je neus­slijm­vlies in de bloed­baan terecht.
Snui­ven van tina kan pijn doen.
Na 5 tot 10 minu­ten tre­den de effec­ten op.
Via minus­cu­le bloed­deel­tjes op snuif­buis­jes of opge­rol­de bank­bil­jet­ten kan hepa­ti­tis C wor­den overdragen.
Deel daar­om geen snuifat­tri­bu­ten met anderen.Roken

Als je inha­leert wor­den de werk­za­me stof­fen via de lon­gen in het bloed opgenomen.
Bin­nen 2 minu­ten komt het effect op.
De mees­te man­nen roken tina door het in een gla­zen pijp­je te verhitten.
Rook lang in je lon­gen vast­hou­den geeft geen ster­ker effect, maar is wel scha­de­lij­ker voor je longen.
Koel je pijp tus­sen­door af om ver­bran­ding van je lip­pen te voorkomen.
Via minus­cu­le bloed­deel­tjes op gebar­sten lip­pen kan hepa­ti­tis C wor­den overgedragen.
Deel dus nooit meth-pijpjes.Booty bum­pen

Booty bum­pen is het met een naald­lo­ze spuit anaal inbrengen.
Via het darm­slijm­vlies wordt tina in het bloed opgenomen.
Je lichaam neemt het effi­ci­ën­ter op dan bij snui­ven, slik­ken of roken.
Booty bum­pen kan hef­ti­ge darm­kram­pen veroorzaken.
Het slijm­vlies in je kont kan geïr­ri­teerd en bescha­digd raken, wat de kans op over­dracht van soa’s vergroot.
Deel nooit spui­ten die je gebruikt om te booty­bum­pen om over­dracht van soa’s, zoals hiv en hepa­ti­tis C te voorkomen.Slam­men

In de gaysce­ne wordt het injec­te­ren van drugs vaak ‘slam­men’ genoemd.

Er zijn ver­schil­len­de slamtechnieken:

 • In een ader (intra­ve­neus)
 • In een spier (‘mus­cling’)
 • Onder­huids (‘skin popping’)


Van alle gebruiks­tech­nie­ken is slam­men in de ade­ren het meest risicovol.
Het effect treedt vrij­wel met­een op en is het meest intens omdat het mid­del direct in het bloed komt.
Bij ande­re slam­tech­nie­ken wordt het iets gelei­de­lij­ker opge­no­men waar­door de rush min­der sterk is. Het onderhuids/in een spier toe­die­nen wordt afge­ra­den daar dit nau­we­lijks een “high” veroorzaakt,maar wel de kans ver­groot op onder­huid­se ont­ste­kin­gen en blau­we plekken.

Veel man­nen in de gaysce­ne leren slam­tech­nie­ken van elkaar.
Maar daar zit­ten risico’s aan zoals abces­sen, over­dracht van infec­ties, blau­we plek­ken en bescha­dig­de aderen.
Het han­te­ren van een goe­de slam­tech­niek kan veel pro­ble­men en blij­ven­de scha­de voorkomen.

❗ Tips & Tricks - Slammen:

 • Slam voor de vei­lig­heid altijd met een ander in de buurt.
 • Leer zelf de juis­te tech­niek (zie fol­der ‘Slam­men, do’s en don’ts’).
 • Zorg voor je eigen materiaal.
 • Fil­ter je meng­sel om ver­stop­ping van de naald en bescha­di­ging van je ade­ren te voorkomen.
 • Spuit altijd in de rich­ting van het hart.
 • Gebruik altijd ste­riel materiaal.
 • Lik nooit aan je naald, want dan is je naald niet meer steriel.
 • Gebruik voor iede­re slam een nieu­we naald.
 • Deel nooit naal­den of ander slam­ma­te­ri­aal met ande­ren om over­dracht van hiv en hepa­ti­tis te voorkomen.
 • Wis­sel de injec­tie­plek af.
 • Druk na een slam de plek goed dicht met een ste­riel gaas­je om ader­ge­ne­zing te versnellen.
 • Gooi de naald direct in een naal­den­con­tai­ner of ande­re goed afsluit­ba­re har­de box. Zo voor­kom je dat ande­ren zich aan jouw naald prikken.
 • Voor meer infor­ma­tie en staps­ge­wij­ze uit­leg over slam­men, lees de fol­der: Slam­men, do’s & don’ts.
Na het slammen

Virus­sen zoals hiv en hepa­ti­tis C kun­nen bui­ten het lichaam in leven blijven.
Deel daar­om nooit je slams­pul­len en voor­kom dat ande­ren zich prik­ken aan jouw gebruik­te naalden.
Spuit­con­tai­ners voor gebruik­te naal­den op zak­for­maat zijn gra­tis ver­krijg­baar bij Main­li­ne.
Een meta­len of hard plas­tic blik of trom­mel­tje zijn ook geschikt om naal­den weg te gooien.
Je kunt gebruik­te spui­ten gra­tis inle­ve­ren bij drugs­hulp­or­ga­ni­sa­ties, apo­the­ken, zie­ken­hui­zen en GGD’en.