Als tij­dens seks tina in het spel is, wor­den vaak ook ande­re drugs gebruikt.
Dat kun­nen uppers, dow­ners of trip­mid­de­len zijn.
Veel man­nen gebrui­ken ook erec­tiesti­mu­le­ren­de mid­de­len zoals Via­gra en Kama­gra of soms Andros­kat (zie hoofd­stuk: SLEA­ZEN ZON­DER NASLEEP).
Man­nen com­bi­ne­ren drugs om de seks ‘lek­ker­der’ te maken of om bepaal­de seks­tech­nie­ken zoals fis­ten mak­ke­lij­ker te maken.
Nega­tie­ve bij­wer­kin­gen van het ene mid­del wor­den vaak gecom­pen­seerd met een twee­de of der­de drug.
Soms is het geen bewus­te keu­ze om te com­bi­ne­ren: man­nen gebrui­ken sim­pel­weg wat er voor­han­den is of wordt aangeboden.
Een com­bi van drugs kan geheel nieu­we onge­wens­te effec­ten veroorzaken.


❗ Tips & Tricks - Let bij com­bi­ne­ren op het volgende:

 • Als je een nieuw mid­del gebruikt, is het han­di­ger dit eerst op zich­zelf te gebruiken.
 • Laat ande­ren weten wat je gebruikt, zodat bekend is wat je hebt gecom­bi­neerd als het fout gaat.
 • Het com­bi­ne­ren van dow­ners ver­groot de kans op coma en ademhalingsstilstand.
 • Com­bi­ne­ren van uppers ver­groot de kans op hart- en vaat­pro­ble­men, over­ver­hit­ting en sti­mu­leert para­noia, psy­cho­ses en agressie.
 • Van desig­ner­drugs is vrij wei­nig bekend, dus ook de combi’s kun­nen onver­wach­te effec­ten geven.
 • Som­mi­ge hiv- en hepa­ti­tis C-medi­ca­tie kan de wer­king van tina, XTC, MDMA en keta­mi­ne versterken.
  Voor meer info over hiv-medi­ca­tie en drug­ge­bruik: hiv-druginteractions.orgOver­zicht chems, straat­naam, effec­ten en gebruikstechniek
GHBGBL
Keta­mi­ne
Mefe­dron
Ande­re designerdrugs
Drugs Tes­ten
Over­zicht chems, straat­naam, effec­ten en gebruikstechniek
3-MMC

Straat­naam: 3-MMC
Ach­ter­grond info: Nauw ver­want aan mefe­dron, moge­lijk min­der potent en dus min­der inte­res­sant voor gebrui­kers. Vol­gens enke­le gebrui­kers werkt het min­der eufo­risch en lang­du­rig dan 4-MEC en mefe­dron en is de coming down min­der sterk. Nieuw op de markt, zeer wei­nig over bekend.
Effect: sti­mu­le­rend, entac­to­geen, euforisch
Gebruiks­tech­niek: nasaal, anaal, intraveneus
4-MEC

Straat­naam: 4-MEC, NRG
Ach­ter­grond info: Afge­lei­de van cathi­non (de werk­za­me stof in qat). Er is wei­nig info voor gebrui­kers. Wordt vaak met kor­te tus­sen­po­zen geslamd om het eufo­ri­sche effect te behou­den en/of te versterken.
Effect: sti­mu­le­rend, entac­to­geen, euforisch
Gebruiks­tech­niek: oraal, nasaal, anaal, intraveneus
4-Flu­or-Amfe­ta­mi­ne (4-FA)

Straat­naam: 4-Flu­or, 4-FMP, 4, 4-fla­va, 4-F
Ach­ter­grond info: Van amfe­ta­mi­ne afge­lei­de stof, waar­van het effec­ten tus­sen XTC en speed zit. In kor­te tijd rela­tief popu­lair gewor­den, ook in de par­tysce­ne. Lijkt een ‘blij­ver­tje’ te zijn.
Effect: sti­mu­le­rend, entac­to­geen, euforisch
Gebruiks­tech­niek: oraal, nasaal, anaal, intraveneus
Cocaïne

Straat­naam: coke, sos, sos­sa, char­lie, blow, sneeuw, wit
Ach­ter­grond info: Rela­tief kort­du­ren­de sti­mu­lant met lan­ge gebruiks­ge­schie­de­nis. Lokaal ver­do­vend. Werk­za­me stof a omstig uit Zuid-Ame­ri­kaan­se cocaplant. De rook­ba­re vari­ant wordt bori, crack of base­co­ke genoemd.
Effect: sti­mu­le­rend, euforisch
Gebruiks­tech­niek: nasaal, roken, anaal, intraveneus
Crystal meth (met­ham­fe­ta­mi­ne)

Straat­naam: meth, crystal, T, tina, ice, yaba, sha­bu, shisha
Ach­ter­grond info: Amfe­ta­mi­ne-ach­ti­ge, gee meer eufo­rie en werkt lan­ger dan speed. Werd in WWII gebruikt door sol­da­ten. Popu­lair in ‘gay capi­tals’ wereld­wijd, in Neder­land in opkomst in de chemsex-scene.
Effect: sti­mu­le­rend, lustop­wek­kend, euforisch
Gebruiks­tech­niek: nasaal, oraal, anaal, roken, intraveneus
Keta­mi­ne

Straat­naam: keta, ket, K, spe­ci­al K, vita­mi­ne K
Ach­ter­grond info: Dis­so­ci­a­tief ver­do­vings­mid­del. Wordt als medi­cijn gebruikt. Keta­mi­ne op de zwar­te markt komt vaak uit India of Chi­na. Al ruim tien jaar popu­lair in de gaysce­ne. Bij regel­ma­tig gebruik kans op ster­ke gees­te­lij­ke a ankelijkheid.
Effect: dis­so­ci­a­tief, lustop­wek­kend, psychedelisch
Gebruiks­tech­niek: nasaal, intra­ve­neus, intra­mus­cu­lair, anaal
GHB/GBL

Straat­naam: G, g’tje, buis­je, liquid XTC, tan­te G, Gea
Ach­ter­grond info: Lichaams­ei­gen stof. Wordt als medi­cijn gebruikt bij nar­co­lep­sie. Moei­lijk te dose­ren. Kan lei­den tot kort­du­rend coma (out gaan, g-slaapje).
Effect: ver­do­vend, eufo­risch, lustop­wek­kend , entactogeen
Gebruiks­tech­niek: oraal, anaal, intra­ve­neus (zeld­zaam)
mefe­dron (4-MMC)

Straat­naam: M-Cat, dro­ne, meow meow, Miauw, plant-food
Ach­ter­grond info: Cathi­non-afge­lei­de. Kor­te tijd (voor­al in Enge­land) zeer popu­lair; lijkt inmid­dels op z’n retour. Gebruik neigt naar vaak her­do­se­ren. Effect is voor som­mi­gen ver­ge­lijk­baar met cocaïne.
Effect: sti­mu­le­rend, eufo­risch, entac­to­geen, lustopwekkend
Gebruiks­tech­niek: nasaal, oraal, roken, anaal, intraveneus
Methoxe­ta­mi­ne (MXE)

Straat­naam: MXE, mexxy, roflcopter
Ach­ter­grond info: Op keta­mi­ne lij­kend, zeer sterk mid­del. Lang­du­ri­ge wer­king. Na-effec­ten (du eid, vaag­heid) tot 24 uur merk­baar. Oraal gebruik gee nau­we­lijks effect.
Effect: dis­so­ci­a­tief, psy­che­de­lisch, lustopwekkend
Gebruiks­tech­niek: sublinguaal/buccaal (‘onder tong’ – oraal wei­nig effect), nasaal, anaal, intra­mus­cu­lair, intraveneus

XTC/MDMA

Straat­naam: M, MDMA, mol­ly, X, snoep­je, pil, rond­je, candy
Ach­ter­grond info: Wordt sinds de jaren 80 recre­a­tief gebruikt. Al jaren lang de popu­lair­ste par­ty­drug. In Neder­land zijn XTC-pil­len goed­koop en tame­lijk puur. Pro­ble­men ont­staan vaker door hoge dose­ring per pil, min­der vaak door ver­vui­ling (met PMMA, PMA en mCPP)
Effect: entac­to­geen, eufo­risch, lustopwekkend
Gebruiks­tech­niek: oraal, nasaal (soms) intra­ve­neus (zel­den)


GHB en GBL (G, G-tje, buisje)Zowel GHB als GBL wor­den G genoemd.
De effec­ten zijn ver­ge­lijk­baar, maar de dose­ring is verschillend.
Van GBL moet je veel min­der nemen dan van GHB.
Weet dus wat je gebruikt!


Bij de juis­te dose­ring word je vro­lijk, ont­span­nen, geil en praterig.
Maar dose­ring komt heel nauw.
Neem je een mil­li­li­ter te veel, dan ga je out (bewus­te­loos)
Dit kan een paar minu­ten tot enke­le uren duren.
In ern­sti­ge geval­len van over­do­se­ring stopt de adem­ha­ling en kan het fataal zijn.
Dage­lijks gebruik maakt snel licha­me­lijk afhankelijk.


GHB is een stof die van natu­re in klei­ne hoe­veel­he­den in het lichaam aan­we­zig is.
GHB wordt gemaakt met de bij­ten­de stof GBL (vel­gen­rei­ni­ger), natron­loog (goot­steen­ont­stop­per) en gedes­til­leerd water.
GHB is een stro­pe­ri­ge, zou­te vloeistof.
Met het blo­te oog is niet te zien hoe sterk GHB is.
De sterk­te ver­schilt per batch.


Als je nieu­we GHB hebt, is het belang­rijk om in eer­ste instan­tie min­der te nemen dan je gewend bent.


In de gaysce­ne wordt steeds vaker GBL gebruikt.
GBL is een zeer bij­tend middel.
Onver­dund gebruik kan de slok­darm en maag beschadigen.
In je lichaam wordt GBL omge­zet in GHB.
Je hebt min­der GBL nodig dan GHB voor het­zelf­de effect.
Neem maxi­maal de helft van de dosis die je met GHB zou nemen.


❗ Tips & Tricks - G-Tips:

 • Wees alert met dosering.
  Gebruik een spuit met mil­li­li­ter­aan­dui­ding om de juis­te dosis te meten.
  Deze spuit­jes kun je kopen bij de drogist.
 • Bij GHB en GBL is spra­ke van stapeleffect.
  Neem je bij, ter­wijl de vori­ge dosis nog niet is uit­ge­werkt, dan kun je mak­ke­lijk een over­do­sis krijgen.
  Wacht mini­maal 2 uur met een nieu­we dosis. Gebruik dan de helft van de vori­ge dosis.
 • Onder­schat G niet.
  Bij een mil­li­li­ter te veel ga je out.
  Ver­mijd deel­na­me aan het verkeer.
  Zorg dat iemand op je kan letten.
  Raak je bewus­te­loos, dan ben je over­ge­le­verd aan de gril­len van je omgeving.
 • Dreigt iemand out te gaan, pro­beer hem dan wak­ker te hou­den met pijn­prik­kels en fris­se lucht.
 • Is iemand out, leg hem dan in ‘sta­bie­le zij­lig­ging’, om te zor­gen dat hij niet stikt in zijn eigen tong of braaksel.
  BEL MET­EEN 112. Wees open over het drug­ge­bruik tegen­over de hulpdiensten.
 • Het gebruik van uppers zoals tina kan ervoor zor­gen dat je min­der snel out gaat.
  Neem daar­om een lage­re dose­ring als je GHB of GBL gebruikt zon­der tina.
 • Gebruik G lie­ver niet in com­bi­na­tie met keta­mi­ne en ande­re dow­ners zoals benzo’s (vali­um, oxa­ze­pam, tema­ze­pam), opi­a­ten (heroi­ne, opi­um, mor­fi­ne) of alcohol.
  Deze mid­de­len heb­ben licha­me­lijk ver­ge­lijk­ba­re effecten.
  Com­bi­ne­ren ver­groot de kans op over­do­sis aanzienlijk.Keta­mi­ne (K, spe­ci­al K, Keta)

Keta­mi­ne is een nar­co­se­mid­del met een dro­me­rig effect.
Keta scheidt het licha­me­lij­ke van het gees­te­lij­ke bewustzijn.
De drug wordt ver­kocht als wit poe­der, maar ook in vloei­ba­re- of pilvorm.
Een lage dosis geeft een eufo­risch en trip­py gevoel.
Je voelt licha­me­lijk min­der (ook min­der pijn) en hebt min­der con­tro­le over je motoriek.
Hoge­re dose­rin­gen ver­ster­ken het tri­pef­fect, met als uiter­ste de zoge­he­ten K-hole.
In deze sur­re­a­lis­ti­sche toe­stand ervaar je je eigen lichaam niet meer.
Als­of je in een onein­dig ‘duis­ter gat’ belandt.
Een K-hole wordt vaak als zeer onpret­tig en angst­aan­ja­gend ervaren.


Als je dage­lijks keta­mi­ne gebruikt raak je snel gees­te­lijk afhankelijk.
Regel­ma­tig gebruik kan nier- of blaas­pro­ble­men veroorzaken.
Denk aan klach­ten als bloed in uri­ne, con­ti­nue aan­drang, pijn tij­dens het plas­sen of heel vaak plassen.
Veel­vul­dig (dage­lijks) gebruik kan incon­ti­nen­tie veroorzaken.


❗ Tips & Tricks - K-Tips:

 • Begin altijd met een klei­ne dosis.
  Je hebt rela­tief wei­nig keta nodig om effect te voelen.
  Vloei­ba­re keta­mi­ne is moei­lijk te doseren.
  Gebruik een spuit met mil­li­li­ter­aan­dui­ding om de juis­te dosis te meten.
 • Keta­mi­ne ver­min­dert de moto­ri­sche controle.
  Zorg dat je kunt zit­ten of liggen.
 • Som­mi­ge man­nen wor­den mis­se­lijk tij­dens gebruik.
  Eet drie uur voor gebruik niet meer.
 • Als je in een K-hole in paniek raakt, weet dat het effect vaak bin­nen een uur voor­bij is.
 • Als je weet dat iemand in een K-hole zit zorg dan voor vei­li­ge en rus­ti­ge omge­ving en stel die­ge­ne des­noods gerust.
 • Kijkt uit met het tege­lijk gebrui­ken van downers!
  Keta met alco­hol, GHB, GBL, opi­a­ten en benzo’s ver­groot de kans op bewust­zijns­ver­lies, adem­ha­lings­stil­stand of coma.
 • Som­mi­ge man­nen krij­gen ster­ke buik­pijn (K-kramp).
  Een tijd­je diep adem­ha­len kan ont­span­nend werken.Mefe­dron (meow meow, MCAT, bub­ble, 4-MMC)

Mefe­dron wordt meest­al ver­kocht als wit kris­tal­poe­der, maar ook in capsules.
De wer­king is sterk oppep­pend en heeft bewust­zijns­ver­an­de­ren­de effecten.
Het effect wordt ook wel omschre­ven als dat tus­sen MDMA en cocaïne.
Gevoe­lens van ver­bon­den­heid, open­heid en wel­be­ha­gen wor­den versterkt.
Man­nen voe­len zich ener­giek, gefo­cust en kun­nen ont­zet­tend geil worden.


Na gebruik erva­ren veel man­nen een nare dip en ster­ke drang om bij te nemen.
Met name bij hoge dose­rin­gen en lang­du­rig gebruik wordt de cra­ving sterker.
De eer­ste nach­ten na gebruik is het vaak las­tig om door te slapen.


Moge­lij­ke nega­tie­ve effec­ten van mefe­dron zijn ‘para­noia’ en paar­se ver­kleu­rin­gen van ledematen.
Ook mis­se­lijk­heid, hoofd­pijn, dui­ze­lig­heid, over­ma­ti­ge trans­pi­ra­tie, pijn in hart­streek, neus­bloe­din­gen (bij snui­ven) en angst­ge­voe­lens kun­nen optreden.
Mefe­dron geeft vaak een ‘zeu­ren­de’ kater, ver­ge­lijk­baar met de beruch­te XTC-dip.
Lus­te­loos­heid, som­ber­heid en prik­kel­baar­heid zijn typi­sche katersymptomen.


❗ Tips & Tricks - Mefedron-Tips:

 • Er is nog heel wei­nig bekend over de lan­ge­ter­mijn­ef­fec­ten en risico’s.
  Rea­li­seer je dat je je eigen proef­ko­nijn bent.
 • Begin altijd met een lage dosis.
 • Wacht mini­maal ander­half uur voor­dat je bijneemt.
 • Com­bi­neer lie­ver niet met ande­re uppers als XTC, tina, speed, coca­ï­ne of 4-MEC.
  Uppers ver­gro­ten de kans op hart- en vaat­pro­ble­men en oververhitting.
 • Mefe­dron ver­hoogt de bloeddruk.
  Gebruik lie­ver geen mefe­dron als je al hart-en/of vaat­pro­ble­men hebt.Ande­re desig­ner­drugs (nieu­we psy­cho­ac­tie­ve stoffen)

Chems als 4-FA, 4-MEC, 3-MMC en MXE wor­den in de gaysce­ne steeds vaker gebruikt.
Bij­na alle desig­ner­drugs ver­schij­nen in poe­der­vorm op de markt.
Je kunt deze chems snui­ven, slik­ken (in een vloei­tje), booty bum­pen of slam­men (in ade­ren of spieren).
Er is wei­nig bekend over de lan­ge­ter­mijn­ef­fec­ten en mate waar­in deze mid­de­len afhan­ke­lijk­heid creëren.
Een pre­ci­sie­weeg­schaal is belang­rijk om de juis­te dosis af te meten.4-FA, ook wel 4-FMP is een amfetamine.

De drug wordt vaak als pil of poe­der geslikt en werkt na onge­veer een uur.
Het is een sti­mu­le­rend mid­del en het effect zit tus­sen XTC (MDMA) en speed.
4-FA is 4 tot 6 uur voel­baar, maar kan je nog veel lan­ger uit je slaap houden.
Hoge dose­rin­gen of com­bi­ne­ren met ande­re uppers ver­groot de kans op over­ver­hit­ting, hart- en vaat­pro­ble­men en geeft een meer­daag­se dip.
4-MEC is een vari­ant op mefe­dron waar wei­nig over bekend is.

4-MEC geeft een eufo­risch en sti­mu­le­rend effect.
Man­nen rap­por­te­ren min­der cra­ving en crash dan bij mefedron.
Maar de rush en het effect zijn ook min­der sterk.
3-MMC staat voor 3-methylmethcathinone.

Het is een nieuw mid­del waar wei­nig over bekend is.
3-MMC is een vari­ant op mefe­dron en 4-MEC.
De drug werkt min­der lang dan 4-MEC en heeft een min­der sterk eufo­risch effect.
Hier­door is de come down min­der zwaar.

MXE (Methoxe­ta­mi­ne) is een dis­so­ci­a­tie­ve drug die het licha­me­lij­ke van het gees­te­lij­ke bewust­zijn scheidt.

Het lijkt op keta­mi­ne, maar is veel sterker.
De drug ver­schijnt meest­al in poe­der­vorm, maar is soms ook als kris­tal of vloei­stof op de markt.
MXE wordt meest­al gesno­ven of geslikt, soms wordt het geslamd in een spier.
Pas op met bij­do­se­ren als het effect begint af te nemen.
Door sta­pe­ling kan mak­ke­lijk een over­do­sis ontstaan.
De com­bi met keta­mi­ne en dow­ners (GBL, GHB, opi­a­ten, benzo’s, alco­hol) kan tot gevaar­lij­ke over­do­se­ring leiden.


Drugs tes­ten

Drugs kun­nen erg in sterk­te verschillen.
Het maakt nog­al uit of je een pil met 100 of 200 mg MDMA slikt.
Ook GHB ver­schilt vaak van sterkte.
Het kan het ver­schil maken tus­sen gei­le seks of out gaan.
Ook zit er in je drugs niet altijd wat je denkt dat er in zit.
Om de opbrengst te ver­ho­gen, wor­den mid­de­len nog­al eens gemixt met ande­re stoffen.
Deze ver­snij­dings­mid­de­len kun­nen soms levens­ge­vaar­lijk zijn of zeer onge­wens­te effec­ten geven.


Om over­do­se­ring beter te voor­ko­men en ver­ant­woor­der te gebrui­ken, is het belang­rijk je drugs voor gebruik te laten testen.
Zeker als je een nieu­we dea­ler hebt of van dezelf­de dea­ler een nieu­we batch krijgt.
In Neder­land kun je je drugs ano­niem laten testen.
Voor poe­ders moet je onge­veer 100 mg inleveren.
Wil je XTC tes­ten, dan moet je een hele pil inleveren.
Meest­al krijg je na een week de uitslag.


Check hier voor een test­punt bij jou in de buurt.