Als tij­dens seks tina in het spel is, wor­den vaak ook ande­re drugs gebruikt.
Dat kun­nen uppers, dow­ners of trip­mid­de­len zijn.
Veel man­nen gebrui­ken ook erec­tiesti­mu­le­ren­de mid­de­len zoals Via­gra en Kama­gra of soms Andros­kat (zie hoofd­stuk: SLEA­ZEN ZON­DER NASLEEP).
Man­nen com­bi­ne­ren drugs om de seks ‘lek­ker­der’ te maken of om bepaal­de seks­tech­nie­ken zoals fis­ten mak­ke­lij­ker te maken.
Nega­tie­ve bij­wer­kin­gen van het ene mid­del wor­den vaak gecom­pen­seerd met een twee­de of der­de drug.
Soms is het geen bewus­te keu­ze om te com­bi­ne­ren: man­nen gebrui­ken sim­pel­weg wat er voor­han­den is of wordt aan­ge­bo­den.
Een com­bi van drugs kan geheel nieu­we onge­wens­te effec­ten ver­oor­za­ken.

❗ Tips & Tricks - Let bij com­bi­ne­ren op het vol­gen­de:


Over­zicht chems, straat­naam, effec­ten en gebruiks­tech­niek
GHB / GBL
Keta­mi­ne
Mefe­dron
Ande­re desig­ner­drugs
Drugs Tes­ten


Over­zicht chems, straat­naam, effec­ten en gebruiks­tech­niek


3-MMC
4-MEC
4-Flu­or-Amfe­ta­mi­ne (4-FA)
Cocaïne
Crystal meth (met­ham­fe­ta­mi­ne)
Keta­mi­ne
GHB/GBL
mefe­dron (4-MMC)
Methoxe­ta­mi­ne (MXE)
XTC/MDMA


GHB en GBL (G, G-tje, buis­je)


Zowel GHB als GBL wor­den G genoemd.
De effec­ten zijn ver­ge­lijk­baar, maar de dose­ring is ver­schil­lend.
Van GBL moet je veel min­der nemen dan van GHB.
Weet dus wat je gebruikt!

Bij de juis­te dose­ring word je vro­lijk, ont­span­nen, geil en pra­te­rig.
Maar dose­ring komt heel nauw.
Neem je een mil­li­li­ter te veel, dan ga je out (bewus­te­loos)
Dit kan een paar minu­ten tot enke­le uren duren.
In ern­sti­ge geval­len van over­do­se­ring stopt de adem­ha­ling en kan het fataal zijn.
Dage­lijks gebruik maakt snel licha­me­lijk afhan­ke­lijk.

GHB is een stof die van natu­re in klei­ne hoe­veel­he­den in het lichaam aan­we­zig is.
GHB wordt gemaakt met de bij­ten­de stof GBL (vel­gen­rei­ni­ger), natron­loog (goot­steen­ont­stop­per) en gedes­til­leerd water.
GHB is een stro­pe­ri­ge, zou­te vloei­stof.
Met het blo­te oog is niet te zien hoe sterk GHB is.
De sterk­te ver­schilt per batch.

Als je nieu­we GHB hebt, is het belang­rijk om in eer­ste instan­tie min­der te nemen dan je gewend bent.

In de gaysce­ne wordt steeds vaker GBL gebruikt.
GBL is een zeer bij­tend mid­del.
Onver­dund gebruik kan de slok­darm en maag bescha­di­gen.
In je lichaam wordt GBL omge­zet in GHB.
Je hebt min­der GBL nodig dan GHB voor het­zelf­de effect.
Neem maxi­maal de helft van de dosis die je met GHB zou nemen.

❗ Tips & Tricks - G-Tips:


Keta­mi­ne (K, spe­ci­al K, Keta)

Keta­mi­ne is een nar­co­se­mid­del met een dro­me­rig effect.
Keta scheidt het licha­me­lij­ke van het gees­te­lij­ke bewust­zijn.
De drug wordt ver­kocht als wit poe­der, maar ook in vloei­ba­re- of pil­vorm.
Een lage dosis geeft een eufo­risch en trip­py gevoel.
Je voelt licha­me­lijk min­der (ook min­der pijn) en hebt min­der con­tro­le over je moto­riek.
Hoge­re dose­rin­gen ver­ster­ken het tri­pef­fect, met als uiter­ste de zoge­he­ten K-hole.
In deze sur­re­a­lis­ti­sche toe­stand ervaar je je eigen lichaam niet meer.
Als­of je in een onein­dig ‘duis­ter gat’ belandt.
Een K-hole wordt vaak als zeer onpret­tig en angst­aan­ja­gend erva­ren.

Als je dage­lijks keta­mi­ne gebruikt raak je snel gees­te­lijk afhan­ke­lijk.
Regel­ma­tig gebruik kan nier- of blaas­pro­ble­men ver­oor­za­ken.
Denk aan klach­ten als bloed in uri­ne, con­ti­nue aan­drang, pijn tij­dens het plas­sen of heel vaak plas­sen.
Veel­vul­dig (dage­lijks) gebruik kan incon­ti­nen­tie ver­oor­za­ken.

❗ Tips & Tricks - K-Tips:


Mefe­dron (meow meow, MCAT, bub­ble, 4-MMC)

Mefe­dron wordt meest­al ver­kocht als wit kris­tal­poe­der, maar ook in cap­su­les.
De wer­king is sterk oppep­pend en heeft bewust­zijns­ver­an­de­ren­de effec­ten.
Het effect wordt ook wel omschre­ven als dat tus­sen MDMA en coca­ï­ne.
Gevoe­lens van ver­bon­den­heid, open­heid en wel­be­ha­gen wor­den ver­sterkt.
Man­nen voe­len zich ener­giek, gefo­cust en kun­nen ont­zet­tend geil wor­den.

Na gebruik erva­ren veel man­nen een nare dip en ster­ke drang om bij te nemen.
Met name bij hoge dose­rin­gen en lang­du­rig gebruik wordt de cra­ving ster­ker.
De eer­ste nach­ten na gebruik is het vaak las­tig om door te sla­pen.

Moge­lij­ke nega­tie­ve effec­ten van mefe­dron zijn ‘para­noia’ en paar­se ver­kleu­rin­gen van lede­ma­ten.
Ook mis­se­lijk­heid, hoofd­pijn, dui­ze­lig­heid, over­ma­ti­ge trans­pi­ra­tie, pijn in hart­streek, neus­bloe­din­gen (bij snui­ven) en angst­ge­voe­lens kun­nen optre­den.
Mefe­dron geeft vaak een ‘zeu­ren­de’ kater, ver­ge­lijk­baar met de beruch­te XTC-dip.
Lus­te­loos­heid, som­ber­heid en prik­kel­baar­heid zijn typi­sche kater­symp­to­men.

❗ Tips & Tricks - Mefe­dron-Tips:


Ande­re desig­ner­drugs (nieu­we psy­cho­ac­tie­ve stof­fen)

Chems als 4-FA, 4-MEC, 3-MMC en MXE wor­den in de gaysce­ne steeds vaker gebruikt.
Bij­na alle desig­ner­drugs ver­schij­nen in poe­der­vorm op de markt.
Je kunt deze chems snui­ven, slik­ken (in een vloei­tje), booty bum­pen of slam­men (in ade­ren of spie­ren).
Er is wei­nig bekend over de lan­ge­ter­mijn­ef­fec­ten en mate waar­in deze mid­de­len afhan­ke­lijk­heid cre­ë­ren.
Een pre­ci­sie­weeg­schaal is belang­rijk om de juis­te dosis af te meten.

4-FA, ook wel 4-FMP is een amfe­ta­mi­ne.
4-MEC is een vari­ant op mefe­dron waar wei­nig over bekend is.
3-MMC staat voor 3-methyl­me­th­ca­thi­n­o­ne.
MXE (Methoxe­ta­mi­ne) is een dis­so­ci­a­tie­ve drug die het licha­me­lij­ke van het gees­te­lij­ke bewust­zijn scheidt.


Drugs tes­ten

Drugs kun­nen erg in sterk­te ver­schil­len.
Het maakt nog­al uit of je een pil met 100 of 200 mg MDMA slikt.
Ook GHB ver­schilt vaak van sterk­te.
Het kan het ver­schil maken tus­sen gei­le seks of out gaan.
Ook zit er in je drugs niet altijd wat je denkt dat er in zit.
Om de opbrengst te ver­ho­gen, wor­den mid­de­len nog­al eens gemixt met ande­re stof­fen.
Deze ver­snij­dings­mid­de­len kun­nen soms levens­ge­vaar­lijk zijn of zeer onge­wens­te effec­ten geven.

Om over­do­se­ring beter te voor­ko­men en ver­ant­woor­der te gebrui­ken, is het belang­rijk je drugs voor gebruik te laten tes­ten.
Zeker als je een nieu­we dea­ler hebt of van dezelf­de dea­ler een nieu­we batch krijgt.
In Neder­land kun je je drugs ano­niem laten tes­ten.
Voor poe­ders moet je onge­veer 100 mg inle­ve­ren.
Wil je XTC tes­ten, dan moet je een hele pil inle­ve­ren.
Meest­al krijg je na een week de uit­slag.

Check hier voor een test­punt bij jou in de buurt.